Изберете Преглед > Показване на достъпни икони за присъствие.

Следната таблица показва стандартни и достъпни икони:
Стандартна икона Икона за достъпност Описание

Достъпен

Отсъстващ

Не безпокойте

Недостъпен

Изберете Jabber > Предпочитания > състояние > Използване на достъпни икони за присъствие.

Следната таблица показва стандартни и икони за състоянието на достъпността:
Стандартна икона Икона за достъпност Описание

Достъпен

Отсъстващ

Не безпокойте

Недостъпен

Докоснете Настройки > Дисплей и след това включете Икони за достъпност.

Стандартна икона Икона за достъпност Описание

Достъпен

Отсъстващ

Не безпокойте

Офлайн