בחר באפשרות תצוגה > להציג סמלי נוכחות נגישים.

הטבלה הבאה מציגה סמלים רגילים ונגישים:
הסמל ' רגיל ' סמל נגישות תיאור/

זמינים

משם

אל תפריע

אינו זמין

בחר ג'אבר > העדפות > מצב > השתמש בסמלי נוכחות נגישים.

הטבלה הבאה מציגה את סמלי מצב התקן והנגישות:
הסמל ' רגיל ' סמל נגישות תיאור/

זמינים

משם

אל תפריע

אינו זמין

הקש על הגדרות > הציג ולאחר מכן הפעל את סמלי הנגישות.

הסמל ' רגיל ' סמל נגישות תיאור/

זמינים

משם

אל תפריע

לא מקוון