Digitální značení je k dispozici pro zařízení řady Cisco Webex Boards, Desk a Room.

Aby se předešlo riziku předčasného poškození obrazovky, doporučujeme používání digitálního značení udržovat maximálně 12 hodin denně.

Přečtěte si osvědčené postupy pro používání webového nástroje, abyste se dozvěděli více o podporovaných funkcích a omezeních webového nástroje. Pokud narazíte na problém s webovou stránkou, podívejte se do části Řešení problémů.

Nastavení digitálních nápisů přímo z ovládacího centra Cisco Webex

Webový obsah můžete zobrazit na celé obrazovce zařízení Webex Board, Desk Pro nebo Room Series. Digitální značení vám umožňuje zobrazovat webové stránky na obrazovce, když je vaše zařízení v polosamotě. Pokud má vaše zařízení vlastní tapetu, nemůže přejít do polovičního stavu bdění. Pokud chcete digitální nápisy nastavit, nezapomeňte je deaktivovat.

Možnost aktivace digitálního značení lze nakonfigurovat prostřednictvím ovládacího rozbočovače Cisco Webex Control Hub.

1

V zobrazení pro zákazníky https://admin.webex.compřejděte na stránku Zařízení a klikněte na zařízení v seznamu.


 

Chcete-li nastavit digitální nápisy na více zařízeních, vyberte několik zařízení a na panelu nástrojů klikněte na položku Upravit konfigurace.

2

Přejděte na Konfigurace a klikněte na Digitální nápis.

3

Zapnout aktivaci digitálního značení. Zadejte adresu URL webové stránky, kterou chcete zobrazit, a zapněte nebo vypněte funkci Interaktivita. Všimněte si, že interaktivní režim funguje pouze na deskách Webex.

4

Klepněte na příkaz Uložit.

Ve výchozím nastavení se webová stránka zobrazuje 120 minut před přechodem zařízení do pohotovostního režimu.

Nastavení digitálního nápisu z webového portálu

Digitální nápisy můžete povolit také z webového portálu zařízení, kde můžete nastavit více konfigurací. Další informace o tom, jak k němu přistupovat, naleznete v článku Pokročilá nastavení. Pokud má vaše zařízení vlastní tapetu, nemůže přejít do polovičního stavu bdění. Pokud chcete digitální nápisy nastavit, nezapomeňte je deaktivovat.

Nejprve z nabídky vlevo vyberte Nastavení. V části Konfigurace vyberte následující:

  • WebEngine > Režim: Pro povolení webového motoru vyberte možnost Zapnuto.

  • WebEngine > RemoteDebugging: Funkce RemoteDebugging umožňuje spouštět vývojářskou konzoli Chrome v notebooku. Nezapomeňte po použití vypnout funkci RemoteDebugging. Další informace naleznete v článku Řešení problémů.

Pro nastavení digitálního značení pak použijte následující konfigurace:

  • Standby > Signage > Audio: Ve výchozím nastavení je zvuk vypnutý, ale pomocí této konfigurace jej můžete zapnout. Hlasitost následuje po nastavení hlasitosti video systému.

  • Standby > Signage > InteractiveMode: Chcete-li povolit možnost interakce s webovou stránkou, vyberte možnost Interaktivní. Když vyberete možnost Neinteraktivní, uživatelé se při klepnutí na něco na webové stránce vrátí na domovskou obrazovku.

  • Pohotovost > Označení > Režim: Chcete-li povolit zobrazení webu, zapněte jej.

  • Standby > Signage > RefreshInterval: Zobrazování webu se obnovuje každých N sekund. Toto nastavení je užitečné pro webové stránky, které se nemohou aktualizovat samy. Toto nastavení se nedoporučuje používat v interaktivním režimu.

  • Signage > Url: Zadejte adresu URL webové stránky, kterou chcete zobrazit na obrazovce.

Protože se webová stránka zobrazí na vaší obrazovce před přechodem zařízení do pohotovostního režimu, může být vhodné nastavit následující konfigurace pohotovostního režimu:

  • Pohotovost > Ovládání: Zapněte, aby se zařízení dostalo do pohotovostního režimu po uplynutí doby prodlevy pohotovostního režimu. Po vypnutí zařízení nepřejde do pohotovostního režimu.

  • Pohotovost > Zpoždění > 120: Určete, jak dlouho (v minutách) zařízení čeká, než přejde do pohotovostního režimu. Doporučujeme nastavit časovač na 120.

  • Pohotovost > WakeupOnMotionDetection: Je-li nastaveno na OFF (Vypnuto), budíček při detekci pohybu je deaktivován. Je-li nastaveno na zapnuto, systém se automaticky probudí z pohotovostního režimu, když lidé vejdou do místnosti.