1

היכנס אל User Hub, ולאחר מכן לחץ על הגדרות > שיחות > הגדרות שיחה.

2

עבור אל תפריע ותפעיל את הלחצן הדו-מצבי.

3

בחר הפעל תזכורת צלצול בתיבת הסימון של טלפון Cisco IP שלך אם ברצונך לקבל הודעה על ידי צליל כאשר נכנסת שיחה.

מה הלאה?

אם ברצונך ששיחות יופעלו ישירות לדואר קולי, כאשר האפשרות 'נא לא להפריע' מופעלת, עליך להפעיל את הטיפול בעת תפוס באזור הגדרות הדואר הקולי . לקבלת מידע נוסף אודות אופן קביעת התצורה של הגדרות דואר קולי, ראה: קבע את תצורת הגדרות הדואר הקולי שלך.