let_participant_into_room_graphic

למידע על התאמת הגדרות החדר האישי שלך, ראה הגדרת העדפות החדר האישי ב-Webex Meetings

1

באפשרותך לראות התראה כאשר אנשים ממתינים להצטרף לפגישה. כדי לראות מי ממתין להצטרף, לחץ על ההתראה.

ההתראה מופיעה בפקדי הפגישה אם הלוח משתתפים סגור.

אם יש משתתפים מרובים בלובי, לחץ על תצוגה כדי לראות את רשימת המשתתפים המלאה.

ההתראה מופיעה בלוח משתתפים אם הלוח פתוח.

2

סקור את רשימת המשתתפים שממתינים להצטרף ובחר את מי להכניס או להסיר בהתבסס על הקבוצה ושם הדומיין של המשתתף:

פנימי – משתתף מאומת באותו ארגון Webex של מארח הפגישה.

חיצוני – משתתף מאומת מחוץ לארגון Webex של מארח הפגישה.

לא מאומת – משתתף לא מאומת.


 

שם הדומיין מוצג עבור משתתפים מאומתים המסומנים כמשתתפים פנימיים וחיצוניים .

3

כדי להכניס משתתף אחד או יותר, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להכניס משתתפים בודדים, בחר בתיבת הסימון לצד שמם ולחץ על הכנס.

  • כדי להכניס את כל האנשים השייכים לקבוצה מסוימת, בחר בתיבת הסימון של הקבוצה הרצויה ולחץ על הכנס.

  • כדי להכניס את כל מי שממתין, בחר בתיבת הסימון בחר הכל ולחץ על הכנס.


 

כדי להחזיר משתתף ללובי, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שמו ובחר העבר ללובי. למידע נוסף, ראה העברת משתתפים אל הלובי וממנו ב-Webex Meetings.

4

כדי להסיר משתתף אחד או יותר, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להסיר משתתפים בודדים, בחר בתיבת הסימון לצד שמם ולחץ על הסר.

  • כדי להסיר את כל האנשים השייכים לקבוצה מסוימת, בחר בתיבת הסימון של הקבוצה הרצויה ולחץ על הסר.

  • כדי להכניס את כל מי שממתין, בחר בתיבת הסימון בחר הכל ולחץ על הסר.

1

תראה התראה כאשר אנשים ממתינים להצטרף לפגישה. כדי לראות מי ממתין להצטרף, לחץ על ההתראה.

ההתראה מופיעה בפקדי הפגישה אם הלוח משתתפים סגור.

ההתראה מופיעה בלוח משתתפים אם הלוח פתוח.

2

סקור את רשימת האנשים והמשתמשים במכשירי הווידאו שממתינים להצטרף ובחר את מי להכניס:

  • כדי להכניס אנשים בודדים או משתמשים במכשירי וידאו, בחר בתיבת הסימון לצד שמם ובחר הכנס.

  • כדי להכניס את כל מי שממתין, בחר בתיבת הסימון נכנס ובחר הכנס.


 

אם ההתראה נסגרה, בחר ראה מי ממתין להצטרף. בלוח משתתפים.