רחף מעל הודעתכם ולחצו על פעולות נוספות, ולאחר מכן לחצו על מחק הודעה. אם שלחת הודעה וקובץ, לחיצה מחק הודעה תמחק את שניהם.


 

תראה את אפשרות המחיקה בהודעות ובקבצים של אנשים אחרים, אם אתה מנחה המרחב.

לחץ לחיצה ארוכה על ההודעה או הקובץ והקש מחק.


 

אתה תראה את אפשרות המחיקה בהודעות ובקבצים של אנשים אחרים, אם אתה מנחה החלל.

לחץ לחיצה ארוכה על ההודעה או הקובץ והקש מחק .


 

אתה תראה את אפשרות המחיקה בהודעות ובקבצים של אנשים אחרים, אם אתה מנחה החלל.

רחף מעל ההודעה או רחף ישירות מתחת לקובץ ולחץ על מחק הודעה. אם שלחת הודעה וקובץ, לחץ על מחק הודעהלמחוק את שניהם.


 

אתה תראה את אפשרות המחיקה בהודעות ובקבצים של אנשים אחרים, אם אתה מנחה החלל.