כריות האוזניים באוזניות שלך הן חלק חשוב מהחוויה שלך. הן מספקות נוחות, אחיזה ומבודדות את שמע האוזניות. עם הזמן, מגני האוזניים נוטים להישחק, אבל אתה יכול להחליף אותם בקלות.

1

אחזו את כרית האוזן הישנה בחוזקה בידכם, לחצו מטה וסובבו אותה נגד כיוון השעון.

remove old ear pad
2

הוצא את מגן האוזניים הישן מהרמקול.

3

יישר את החריצים באוזניות עם הפינים בחלק הפנימי של כרית האוזניים החדשה.

ear pad alignment
4

הנח את כרית האוזניים על האוזניות. ודא שסיכות כרית האוזניים צמודות לחריצים באוזניות.

5

אחוז באוזניות, לחץ בחוזקה על כרית האוזניים החדשה כלפי מטה וסובב בכיוון השעון עד שתשמע את הפינים ננעצים במקומם.

rotate the new ear pad clockwise