Rozszerzenia interfejsu użytkownika

Numer wewnętrzny interfejsu użytkownika to niestandardowy przycisk lub panel, który można utworzyć samodzielnie i dodać do ekranu dotykowego urządzenia. Na przykład dodanie klawisza szybkiego wybierania w celu nawiązania połączenia z często używanym numerem lub zaprogramowanie automatycznego odbierania połączeń od określonych numerów

Rozszerzenia interfejsu użytkownika mogą również sterować urządzeniami peryferyjnymi innych producentów, takimi jak lampki, Żaluzja i przełączniki wideo. Jeśli urządzenie wideo i urządzenia peryferyjne są sterowane przy użyciu tego samego interfejsu użytkownika, użytkownik uzyskuje w pokoju spotkań spójne środowisko użytkownika Komunikacja z systemami sterowania innymi osobami odbywa się za pośrednictwem API innej firmy

Otwarta platforma umożliwia tworzenie dostosowań dołączanych do istniejących przepływów pracy; dzięki temu można utworzyć dodatkową wartość poza podstawową ofertą Webex.

Do niektórych przykładów należą:

 • Wyświetlanie na ekranie głównym niestandardowych danych o serwerze www

 • Zgłaszanie problemów do systemu biletów

 • Gromadzenie danych o dźwiękach z pokoju i wysyłanie ich do serwera Web, w którym można je wykreślić.

 • Sterowanie urządzeniami peryferyjnymi innej firmy, np. lampki, Żaluzja i urządzenia do przełączania wideo.

Rozszerzenia interfejsu użytkownika można tworzyć przy użyciu edytora rozszerzeń interfejsu użytkownika w lokalnym interfejsie sieci Web.

Jedno

Makro to niewielki program JavaScript, który jest uruchamiany lokalnie na urządzeniu wideo. Na przykład można zaprogramować urządzenie, aby automatycznie odbierać połączenia przychodzące od konkretnych numerów.

Makra mogą uruchamiać polecenia interfejsu programowania aplikacji (API) dla urządzeń Webexowych oraz systemów innych producentów.

Wszystkie aktywne makra są uruchomione w jednym procesie na urządzeniu wideo, zwanym środowiskiem wykonawczym (Runtime) W razie potrzeby można uruchomić i zatrzymać środowisko wykonawcze. Środowisko uruchomieniowe jest w trybie piaskownicy, a kod jest bezpiecznie odizolowany od standardowego oprogramowania urządzenia.

Makrami można zarządzać przy użyciu edytora makr w lokalnym interfejsie sieci Web lub w centrum sterowania.

Z lokalnego interfejsu sieci Web

Za pomocą edytora rozszerzeń interfejsu użytkownika można tworzyć numery wewnętrzne i makra oraz Edytor makr w lokalnym interfejsie sieci Web.

Edytor rozszerzeń interfejsu użytkownika zawiera narzędzia umożliwiające tworzenie:

 • Przyciski akcji — dodano przycisk do strony głównej. Przycisk czynności może być zaprogramowany do wykonywania czynności wykonywanych przez użytkownika na jego słuchawce.

 • Panele — Panel sterowania może zawierać wiele elementów interfejsu użytkownika (np. przyciski, pola tekstowe, przełączniki, suwaki), z których wszystkie mogą być programowane w celu wykonywania czynności. Dzięki temu można nawiązać połączenie z własną grupą elementów sterujących we wspólnej lokalizacji.

 • Aplikacje internetowe — skrót do aplikacji internetowej dodany na stronie głównej Aplikacja internetowa uruchomi wstępnie zdefiniowaną stronę www na pełnym ekranie. Ta opcja jest dostępna na wszystkich urządzeniach wyposażonych w aparat sieci www (np. urządzenia z płyty i biurka, z wyjątkiem kodu DX)

Zaloguj się do lokalnego interfejsu internetowego przy użyciu poświadczeń administratora, RoomControl lub integratora , a następnie przejdź do opcji Dostosowywanie > edytora rozszerzeń interfejsu użytkownika


Edytor rozszerzeń interfejsu użytkownika

W tym miejscu można:

 • Dodawanie, wysyłanie, pobieranie lub usuwanie rozszerzeń interfejsu użytkownika

 • Tworzyć i konfigurować wiele typów elementów sterujących.

 • Ustaw dla wewnętrznego numer wewnętrzny interfejsu użytkownika Active a. Inactive.

 • Określ, kiedy ma być widoczne rozszerzenie interfejsu użytkownika.

 • Wyeksportuj swoje rozszerzenia interfejsu użytkownika na urządzenie wideo lub do pliku znajdującego się na komputerze.

Aby dołączyć do makra numer wewnętrzny interfejsu użytkownika, należy użyć unikatowego identyfikatora elementu. Identyfikatorem przełącznika może być na przykład "lights_on". Następnie można napisać makro sprawdzające, czy przycisk lights_on został wybrany, a następnie wydać żądane polecenie (np. włączyć lub wyłączyć te sygnalizatory).

Przykłady łączenia nazw interfejsu użytkownika z makrami znajdują się w sekcji rozszerzenia interfejsu użytkownika w podręczniku dostosowywania

Edytor makr udostępnia Edytor kodu, narzędzia rejestrowania oraz elementy sterujące służące do szybkiego testowania makr.


Edytor makr

Zaloguj się do lokalnego interfejsu sieci Web, używając poświadczeń administratora , i przejdź do opcji Dostosowywanie > Edytorze makr W tym miejscu można:

 • Tworzyć, edytować i usuwać makra.

 • Importować lub eksportować makra (*. js).

 • Włączać i wyłączać makra.

 • Przejrzyj dzienniki debugowania.

 • Zapisz zmiany (Ctrl + S)


  Jeśli ktoś równocześnie edytował to samo makro z innej lokalizacji w sieci www, zostaną wyświetlone opcje pobrania kopii swojej wersji, odrzucenia tej edycji lub zastąpienia innej wersji.

Dodatkowe informacje

Więcej informacji na temat tworzenia makr i rozszerzeń interfejsu użytkownika:

Aby uzyskać pomoc dotyczącą makr i kodu innych producentów, należy odwiedzić społeczność społecznościową Cisco Collaboration Developer

Aby uzyskać informacje na temat uzyskiwania dostępu do lokalnego interfejsu sieci web, należy zapoznać się z konfiguracją urządzenia dla pokoju i urządzeń biurkowych oraz płyt Webexowych