Administratori lokacije mogu da omoguće automatsku transkripciju zvuka za MP4 snimke sastanaka. Oni mogu da ukljuиe funkcionalnost za sve, za odliиne korisnike ili da dozvole korisnicima da je sami ukljuиe. Više detalja potražite u izveštaju Snimanje transkripta.


Zapisivanje transkripta trenutno nije dostupno u Webex slobodnom planu.