Dugme Call se nalazi na licu čaše za levo uvo.

Pritisnite dugme Call jednom da biste odgovorili na poziv.

Dugme za pozivanje Cisco slušalica 730
Možete da prekinete poziv pomoću dugmeta Call na slušalicama. Slušalice puštaju ton kada završite poziv. Dugme za pozivanje se nalazi na licu čaše za levo uvo.

Pritisnite i zadržite dugme Call na dve sekunde.

Dugme za pozivanje Cisco slušalica 730
Dugme Call se nalazi na licu čaše za levo uvo.

Pritisnite dugme Call dvaput da biste odbili dolazni poziv.

Dugme za pozivanje Cisco slušalica 730
Dugme Call se nalazi na licu čaše za levo uvo.

Pritisnite taster Call jednom da biste stavili aktivni poziv na čekanje.

Dugme za pozivanje Cisco slušalica 730
Dugme za dugme za isključenje zvukaisključenje zvuka nalazi se na prednjoj strani čaše za levo uvo.

Cisco slušalice 730 dugme za isključenje zvuka

1

Pritisnite Mutedugme za isključenje zvuka one (Isključi) da biste isključili mikrofon tokom aktivnog poziva.

2

Ponovo pritisnite dugme za isključenje zvukaMute (Isključi) da biste ponovo uključili mikrofon.

Možete da utišate obaveštenja o dolaznim pozivima preko Cisco slušalica 730 za kontrolu jačine zvuka.

Pritisnite Utišavanje zvuka desnu ušnu čašicu.

Cisco slušalice 730 taster za smanjivanje jačine zvuka