Zadržite pokazivač iznad poruke ili datoteke i kliknite na "Pokreni konverzaciju".

Nakon što kreirate konverzaciju, vi ili bilo ko drugi u prostoru možete da dodate odgovor na tu konverzaciju, kliknite na "Odgovori".


 
Nakon što vi ili neko drugi odgovorite na konverzaciju, možete da skupite konverzaciju, kliknite na Skupi.

Kada neko odgovori na konverzaciju, videćete obaveštenje u prostoru da biste istakli nove odgovore.

Dugo pritisnite poruku i izaberite Pokreni konverzaciju.

Otvara se novi prozor za konverzaciju.

Nakon što kreirate konverzaciju, vi ili bilo ko drugi u prostoru možete da dodate odgovor na tu konverzaciju, dodirnite i zadržite poruku i odaberite odgovor.


 

Možete brzo da prevucite nadesno izabranu poruku na svom iOS devcu da biste brzo pokrenuli ili odgovorili na konverzaciju poruka.

Pređite pokazivačem preko poruke ili datoteke i kliknite na Pokreni konverzaciju.

Nakon što kreirate konverzaciju, vi ili bilo ko drugi u prostoru možete da dodate odgovor na tu konverzaciju, kliknite na .