Med alternativet Tyst installation kan du installera Remote Access Agent:en på flera datorer utan att användaren behöver göra något.

Din fil med registernycklar innehåller variabler som används när du utför kommandot för installationen av Remote Access Agent. Innan du kör bakgrundsinstallation av Remote Access-agenten ska du ersätta variablerna i registernyckel filen med lämplig information på din Webex-webbplats. Följande tabell beskriver hur du tillhandahåller tillämplig syntax för varje nyckel.

Nyckel

Beskrivning

”SilentSiteURL”=”dinföretagswebbplats”

URL: en till din Webex-webbplats.

Ersätt dittföretagswebbplats med URL: en till din Webex-webbplats.

Till exempel kan syntaxen vara ”SilentSiteURL”=”xyz.webex.com”

”GroupID”=”0”

ID på den grupp som du vill att Remote Access-datorerna ska tillhöra.

Du kan hitta grupp-ID i en e-postinbjudan för gruppen. För att hämta gruppens ID går du till Hantera grupper Grupper-sidan och väljer ikonen Skicka e-postinbjudan för önskad grupp. URL:en i e-postinbjudan innehåller grupp-ID.

Till exempel för den här Inbjudnings-URL: en är https://wbs33sc.webex.com/wbs33sc/sc30/smt.php?AT=ST&UID=0&GID=2680. grupp-ID: t är 2680.

Om du inte anger ett ID kommer standardgrupp-ID att vara 0. Datorn läggs sedan till i rotgruppen.

”Name”=”datornsnamn”

Namnet på datorn.

Ersätt datornamnet med namnet som du vill ge datorn. Om du lämnar det tomt blir standardnamnet för fjärrdatorn dess användarnamn.

”Alias”=”datornsalias”

Alias för datorn.

Om du lämnar detta tomt tilldelas datorn inget alias.

”ProxyUser”=”Användarnamnpåproxyserver”

Användarnamn för din proxyserver-autentisering.

Om du använder proxyserver-autentisering ersätter du Proxyservernsanvändarnamn med användarnamnet för proxyservern.

”ProxyPassword”=”Lösenordpåproxyserver”

Lösenordet för din proxyserver-autentisering.

Om du använder proxyserver-autentisering ersätter du Proxyservernlösenordet med lösenordet för proxyservern.

”SystemTrayIcon”=”0”

Avgör om Remote Access Agent:ens ikon ska visas eller döljas i datorns aktivitetsfält. Om du döljer ikonen för Remote Access Agent visas inte heller alternativet Remote Access Agent i skrivbordsmenyn Start > Program.

Värdet 0 innebär att Remote Access-ikonen är synlig. Värdet 1 innebär att Remote Access-ikonen är dold. Standardvärdet är 0.