По време на разговор докоснете Още и след това изберете Показване настатистиката .

  • BSCF разговор — Вашите телефонни услуги използват обаждане в Webex (Webex calling).

  • CUCM повикване– Вашите телефонни услуги използват обаждане в Webex (единни CM).

  • Индикатор "Празен": Вие сте на повикване в Webex.

За повече информация вижте Разберете каква услуга за обаждания имате и поддържа опции за обаждания.