Hlasová klávesnice

Následuje popis, jak používat vizuální klávesnici.

  • Chcete-li procházet znaky, posuňte hlavu doleva a doprava.

  • Chcete-li zadat znak, řekněte odpovídající slovo pod písmenem, které chcete zadat. Chcete-li například zadat písmeno b, řekněte Bravo.

  • Můžete zadat více písmen najednou vyslovím odpovídajících slov společně. Chcete-li například zadat jméno Becky, řekněte Bravo Echo Charlie Kilo Yankee.

  • Chcete-li změnit způsob zadávání dat do textových polí, vyslovte například režim B C ,symboly nebo čísla.

  • Po dokončení zadávání textu vyslovte příkaz Odeslat akci, který je na obrazovce. Například ve výše uvedeném příkladu je akce odeslat odeslat.

  • Chcete-li vymazat položku, řekněte Backspace, chcete-li odebrat poslední písmeno, nebo Cleartext vymazat všechny.

  • Pokud chcete vrátit zpět poslední položku, řekněte Zpět.


Znak nemusí být viditelný na obrazovce, která má být zadána.

Použití diktování

Diktování umožňuje zadávání informací používat přirozený jazyk.

1

Chcete-li zobrazit více možností zadávání, řekněte Další možnosti.

2

Chcete-li přepnout do režimu diktování, řekněte diktování.

3

Řekněte slova, která chcete zadat.


 

Můžete říci dot com pro zadání textového .com.

4

Po dokončení diktátu se HMT zobrazí vykreslený text na obrazovce.

Hlasové příkazy

Přihlásit se

Hlasový příkaz

Akce

Skenovat kód

Ověřuje se pomocí QR kódu

Zadání uživatelského jména a hesla

Ověřuje se pomocí uživatelského jména a hesla

Hlavní funkce

Hlasový příkaz

Akce

Nabídka

Zobrazit možnosti nabídky

Nápověda aplikace Webex

Popisy běžně používaných příkazů

Odeslat protokoly

Nahrání protokolů ze zařízení

Podpis

Odhlaste se od Expert On Demand

Předchozí stránka / Další stránka

Přejde na 1 stránku doleva / doprava

Přímé

Prohledává přímé prostory a seznam kontaktů

Skupina

Prohledává prostory skupiny

Týmy

Zobrazuje existující týmy.

Vybrat položku <item number="">

Vybere položku přidruženou k zadanému číslu položky.

Hledat přímo

Vyhledává přímé prostory

Vyhledávací týmy

Prohledává tým

Požádat o pomoc (od vybraného týmu)

Odešle žádost o pomoc všem členům týmu

Členové vyhledávání

Hledání člena týmu

Volání

Zavolá vybranému kontaktu

Požádat o pomoc (od vybraného kontaktu)

Odešle žádost o pomoc vybranému kontaktu

Zrušit hovor

Zruší hovor

Hovory

Hlasový příkaz

Akce

Zobrazit ovládací prvky / Skrýt ovládací prvky

Zobrazuje a skryje nabídku ovládacích prvků.

Manuální zaostření

Přepnutí do režimu ručního zaostřování

Zaostřovací bod 1... 9

Výběr zaostřovacího bodu na obrazovce

Automatické zaostření

Přepnutí do režimu automatického zaostřování

Úroveň expozice 1... 5

Mění úroveň expozice

Úroveň hlasitosti 1... 5

Mění úroveň hlasitosti

Úroveň přiblížení 1... 5

Změní úroveň přiblížení

Pořídit fotografii

Pořídí fotografii aktuálního zobrazení fotoaparátu

Přidat poznámku

Spustí režim anotace

Barva

Otevře nabídku barev poznámek

Tvar

Otevře nabídku obrazce poznámek.

Pozastavit / Obnovit hovor

Pozastaví zvukový a video signál, dokud nebude hovor obnoven.

Pořídit snímek obrazovky

Pořídí snímek obrazovky se sdílenou obrazovkou

Připojit k hovoru

Připojení k naplánované výzvě

Ukončit hovor

Ukončí hovor

Přijmout

Přijměte neplánovaný hovor

Zamítnout

Odmítnutí neplánovaného hovoru

Příkazy klávesnice

Hlasový příkaz

Akce

Písmena

Přepne klávesnici na klávesnici abecedy pro zadávání písmen

Čísla

Přepne klávesnici na číselovou klávesnici pro zadávání čísel

Symboly

Přepne klávesnici na symbolovou klávesnici pro zadávání symbolů

Režim Abc

Přepne klávesnici na klávesnici režimu ABC

Zobrazit možnosti / Skrýt možnosti

Zobrazuje a skryje možnosti klávesnice

Bezpečný vstup

Přepne režim zadávání pro zabezpečení

Normální vstup

Přepne režim vstupu do normálního

Diktát

Aktivuje diktování a zadá text na základě rozpoznávání řeči

Skenovat kód

Naskenuje QR kód

Baterka zapnutá / vypnutá

Zapíná / Vypíná baterku

Zavřít klávesnici

Zavře klávesnici

Backspace

Odstraní poslední znak.

Vymazat text

Vymaže text ve vstupním poli

Zpět

Vrácení poslední položky zpět

Přijmout

Přijímá zadané informace

Globální příkazy

Hlasový příkaz

Akce

Navigujte domů

Přejde na domovskou obrazovku

Navigovat zpět

Přejde na předchozí obrazovku

Moje ovládací prvky

Přejde na ovládací panel systému

Ztlumit mikrofon

Dočasné ztlumení mikrofonu

Moje oznámení

Otevře sekci oznámení

Nedávné aplikace

Otevře aplikace spuštěné na pozadí

Zobrazit nápovědu

Zobrazí vyskakovací okno s nápovědou pro příkazy přidružené k aktuální obrazovce