Nastavení možností zabezpečení pro web Webex

Control Hub poskytuje několik metod, jak zabránit neoprávněnému použití webu služby Webex. Správci webu mohou:

 • Zvýrazněte kritéria pro zadání hesla, abyste hesla ztížili uhodnutí.

 • Vyžadovat, aby účastníci schůzky poskytli hesla, aby zabránili neoprávněnému přístupu k relacím Webex.

 • Zkontrolujte všechny žádosti o ztracená hesla.

 • Povolte použití aplikace Access Anywhere.

1

V zobrazení zákazníka na webu https://admin.webex.com přejděte do nabídky Služby a v nabídce Schůzka vyberte možnost Weby.

2

Vyberte web Webex, pro který chcete změnit nastavení, a klikněte na tlačítko Konfigurovat web.

3

V nabídce Společná nastavení vyberte možnost Zabezpečení.

4

V části Možnosti zabezpečení nakonfigurujte možnosti pro svůj web.

5

Klikněte na tlačítko Aktualizovat.

Možnosti zabezpečení

Možnost

Popis

sekce Cisco Webex

Všechny schůzky musí být neuvedené.

Samostatné možnosti pro aplikace Webex Meetings, Webex Events a Webex Training. Zaškrtnutím požadujete, aby všechny relace služby Webex nebyly v kalendáři webu uvedeny.

Všechny schůzky musí mít heslo.

Samostatné možnosti pro aplikace Webex Meetings, Webex Events a Webex Training. Zaškrtnutím požadujete, aby uživatelé poskytli platné heslo pro všechny naplánované relace služby Webex.


 

Ve výchozím nastavení je vybrána možnost Všechny schůzky musí mít heslo. Důrazně doporučujeme, aby správci webu nechali tuto možnost vybranou, což pomůže zajistit zabezpečení schůzek na webu.

Vyloučit heslo z pozvánky

Platí pouze pro aplikaci Webex Meetings. Výběrem této možnosti zabráníte odeslání hesla v e-mailu s pozvánkou.

Povolit účastníkům a panelistům, aby se připojili před hostitelem

Platí pouze pro aplikace Webex Meetings, Webex Events a Webex Training. Výběrem povolíte účastníkům nebo panelistům připojit se k relacím předtím, než se k relaci připojí hostitel.

První účastník, který se připojí, je přednášející

Platí pouze pro aplikaci Webex Meetings. Výběrem určete prvního účastníka, který se připojí ke schůzce před hostitelem jako přednášejícího. Tento účastník má ikonu sdílení a může sdílet obsah v rámci schůzky. Nejprve musí být povolena možnost připojit se k relaci před hostitelem.

Povolit účastníkům nebo panelistům, aby se připojili k telekonferenci před hostitelem

Platí pouze pro aplikace Webex Meetings, Webex Events a Webex Training. Výběrem povolíte účastníkům nebo panelistům, aby se také připojili k telekonferenci předtím, než se hostitel připojí k relacím. Nejprve musí být povolena možnost připojit se k relaci před hostitelem.

Požadovat silná hesla pro schůzky

Výběrem požadujete, aby všechna hesla relace služby Webex splňovala zadaná přísná kritéria hesla.

Oddíl Správa požadavků na ochranu osobních údajů a hesla

Omezit prohlížení záznamů pouze na přihlášené uživatele

Samostatné možnosti pro aplikace Webex Meetings, Webex Events a Webex Training. Vyberte, chcete-li vyžadovat, aby se uživatelé přihlásili k zobrazení záznamů. Pokud není přístup k záznamům omezen, mohou hostitelé použít vlastní nastavení zabezpečení.

Zabránit stahování záznamů

Samostatné možnosti pro aplikace Webex Meetings, Webex Events a Webex Training. Výběrem této možnosti zabráníte uživatelům ve stahování záznamů. Pokud není přístup k záznamům omezen, mohou hostitelé použít vlastní nastavení zabezpečení.

Požadovat silná hesla pro uživatelské účty

Výběrem této možnosti budete vyžadovat, aby všechna nová a změněná hesla uživatelů splňovala zadaná kritéria hesla.

Systém automaticky generuje hesla, když se uživatelé zaregistrují k účtu nebo resetují svá hesla nebo když jsou informace o účtu importovány ze souboru .csv. Automaticky generovaná hesla obsahují následující znaky pouze v případě, že nastavení hesla vynucuje použití malých i velkých písmen a speciálních znaků.

 • ` (zadní citace, znak umístěný na klávesnici tilde)

 • L (velké L)

 • l (malé písmeno L)

 • 1 (číslice, jedna)

 • O (velké O)

 • o (malá o)

 • 0 (číslice, nula)

Požadovat malá a velká písmena

Zvolte, pokud chcete, aby hesla uživatelů obsahovala velká i malá písmena.

Minimální délka

Vyberte, chcete-li vyžadovat, aby hesla uživatelů měla alespoň počet zadaných znaků.

Minimální počet číslic

Vyberte, chcete-li vyžadovat, aby hesla uživatelů obsahovala alespoň počet zadaných číselných znaků.

Minimální počet písmen

Vyberte, chcete-li vyžadovat, aby hesla uživatelů obsahovala alespoň počet zadaných písmen alfa.

Minimální počet speciálních znaků

Vyberte, chcete-li vyžadovat, aby hesla uživatelů obsahovala alespoň počet zadaných speciálních znaků.

Nepovolit, aby se kterýkoli znak opakoval 3 a vícekrát

Výběrem této možnosti zabráníte použití jakéhokoliv znaku více než dvakrát v uživatelském hesle.

Nepovolit použití dynamického textu webové stránky pro hesla účtů (název webu, jméno hostitele, uživatelské jméno)

Výběrem této možnosti zabráníte použití dynamického textu webové stránky, například

 • Adresa URL webu, na kterém se schůzka, událost nebo relace odehrává – například your_company.webex.com

 • Vlastní jméno hostitele

 • Uživatelské jméno

Pokud je jméno hostitele „Wendy Smith“, následují příklady nepovolených hesel: Wendy, Smith, Wendysmith, wendy, wendysmith, wendysmeeting a setkání s wendy.

Nepovolit hesla účtů z tohoto seznamu:

Výběrem této možnosti zabráníte použití libovolného slova v seznamu v heslech uživatelů. Seznam, který chcete přidat nebo odebrat slova, lze upravit.

Další část

Zobrazit informace o telekonferenci na kartě informací o schůzce a v okně informací

Tato možnost ovládá zobrazení informací o telekonferenci, pokud jsou čísla osobní konference používána pro telefonii. Informace o přístupovém kódu předplatitele lze také zobrazit s dílčí možností. Ve výchozím nastavení jsou tyto možnosti povoleny, ale z důvodu zabezpečení je lze zakázat.

Automaticky ukončit schůzky, pokud je přítomen pouze jeden účastník

Platí pouze pro aplikace Webex Meetings, Webex Events a Webex Training. Vyberte tuto možnost, chcete-li automaticky ukončit relace služby Webex po zadané době nečinnosti. Správci webu mohou určit, že hostitelé relací budou upozorněni několik minut, aby mohli zabránit automatickému ukončení schůzky v zadaném počtu minut. Toto nastavení platí také pro schůzky v soukromé místnosti a schůzky pouze se zvukem.

Zahrnout klíč hostitele do e-mailů o schůzkách hostitele

Platí pouze pro aplikace Webex Meetings, Webex Events a Webex Training. Vyberte tuto možnost, chcete-li automaticky zahrnout klíč hostitele do e-mailů o schůzce hostitele.

Požadovat přihlášení před přístupem ke stránce

Vyberte tuto možnost, chcete-li vyžadovat, aby všichni uživatelé měli účet pro přihlášení k webu služby Webex, aby mohli hostovat nebo se účastnit relací Webex.

Vyžadovat e-mailovou adresu účastníka

Platí pouze pro aplikace Webex Meetings a Webex Training. Výběrem této možnosti vyžadujete, aby účastníci poskytli e-mailovou adresu, aby se mohli připojit k relacím Webex.

Všechny relace aplikace Access Anywhere musí používat přísný přístupový kód.

Výběrem této možnosti požádejte uživatele, aby zadali hesla aplikace Access Anywhere, která splňují přísná kritéria pro hesla. Další informace o striktních kritériích hesel.

Povolit uživateli ukládat osobní údaje pro připojení ke schůzkám a telekonferencím se zpětným voláním

Výběrem této možnosti umožníte uživatelům ukládat a přistupovat k osobním údajům, jako je jméno, e-mail a registrace. Správci webu mohou tuto možnost také použít k zapamatování dříve a často používaných čísel při použití dialogového okna Připojit se k telekonferenci.

Povolit jednotlivým hostitelům znovu přiřadit záznamy

Výběrem této možnosti povolíte hostiteli přenést vlastnictví souboru síťového záznamu na jiného uživatele.

Poskytnout zvukové upozornění ve zvukové konferenci, když je povolena funkce síťového nahrávání (NBR)

Výběrem povolíte přehrání výstražné zprávy při zapnutí NBR.