לחץ על , בחר Single Number Reach ובדוק או בטל את הסימון של מספר בודד למספרי יעד.

1

עבור אל הגדרות > שיחה והקש על אפשרויות שיחה.

2

להחליף או לבטל את המספר הבודד של מספרי היעד.