1

מתצוגת הלקוח ב- https://admin.webex.com, עבור אל שירותים > התקשר להגדרות > , גלול אל מדיה של החברה בהמתנהולאחר מכן לחץ על מנהלהמדיה.

2

עבור אל תיקיית האשפה שלך, בחר את הקובץ שברצונך לשחזר ולאחר מכן לחץ על שחזר.