אם יש לך חשבון מארח, באפשרותך לתזמן פגישות או מפגשי הדרכה בשם מישהו בארגון שלך. אדם זה חייב לאפשר לך לקבוע פגישות או מפגשי הדרכה מטעמו. לקבלת מידע נוסף, עיין בנושאים הבאים:

לאחר מכן, תוכל לתזמן פגישה או אימון בשם אותו אדם. לקבלת מידע נוסף, עיין בנושאים הבאים:

אם האדם שאתה מתזמן עבורו מעוניין גם שמישהו אחר יתחיל את הפגישה, מארח משותף יכול לקחת על עצמו את תפקידהמארח.

אם אינך מצליח לתזמן פגישה או מפגש הדרכה בשם מישהו אחר, ראה כיצד ניתן לפתור בעיות בלוח הזמנים בשם בעיות?