1

לחץ על כדי לפתוח את התפריט ' הגדרות '.

2

גש לעזרה > הציג מצב חיבור.

סימן ביקורת ירוק מציין חיבור מוצלח.3

כדי להעתיק את המידע ללוח, לחץ על העתק.

ניתן להדביק את המידע בדואר אלקטרוני שיישלח למנהל המערכת.

4

לקבלת מידע נוסף, כולל סוכן JVDI וגירסאות לקוח JVDI, לחץ על JVDI פרטים.