Webex עבור צרכנים

לוח המחוונים הזה המיועד לעזרה רלוונטי לבעלי חשבונות חינמיים ולמינויים שנרכשו דרך Webex.com.


לקבלת פרטי תמחור והשוואת תכונות לפי תוכנית, בקר בדף תוכניות ותמחור.


המאמרים מחולקים לשלושה קטעים:

  • תוכניות בחינם – הגדרת החשבון, שימוש בתכונות בחינם
  • ניהול החשבון – ניהול המינוי של Webex
  • תקנות ספציפיות למדינה – דרישות מיסוי ומינויים במקרים הרלוונטיים


במקום הנכון?
אוסף העזרה הזה אינו רלוונטי לחשבונות ארגוניים או לחשבונות שנרכשו דרך צוות המכירות.

  • Webex עבור צרכנים
menu icon