Radna površina za njegu: Dodaj komentarDodajte komentar da biste kreirali bilješku o interakciji s klijentom. Svaki komentar prikazuje vremensku oznaku i ime agenta koji je dao komentar. Komentari su specifični za svaku aktivnost. Komentar aktivnosti možete dodati čak i ako je aktivnost zatvorena. Komentare ne možete zajednički koristiti u svim zahtjevima ili aktivnostima.

Da biste dodali komentar, u okvir komentara unesite komentar, a zatim kliknite Pošalji ili pritisnite Enter.

  

Komentari imaju ograničenje od 5.000 znakova.

Kliknite ikonu da biste promijenili veličinu okvira komentara. Možete kliknuti i Prikaži više ili Prikaži manje da biste promijenili maksimalnu duljinu komentara prikazanu u okviru komentara.

Je li taj članak bio koristan?