Tests aan een geplande trainingssessie toevoegen

Voordat u tests kunt toevoegen, plant u een sessie (maar start u deze nog niet) om de functie Testen in te schakelen.


Tijdens het plannen van de trainingssessie kunt u ook een test toevoegen die u al eerder hebt gemaakt en opgeslagen in de Testbibliotheek.

1

Ga naar de pagina Sessiegegevens door op het sessieonderwerp te klikken.

2

Selecteer Nieuwe test toevoegen.

3

Selecteer een van de volgende opties op de pagina Test toevoegen en selecteer Volgende:

 • Een nieuwe test maken

 • Een bestaande test van de Testbibliotheek kopiëren

  Selecteer de test die u uit de Testbibliotheek wilt kopiëren en klik op Volgende.

 • Testvragen importeren vanuit opgeslagen test of vragenlijst (*.atp- of *.wxt-bestand)

  Selecteer het bestand en selecteer Volgende.

4

Stel de test samen of bewerk de test en klik vervolgens op Opslaan.

5

Geef de afnameopties op, zoals de testdatum en de tijdslimiet, en klik vervolgens op Opslaan.

6

Als u wilt terugkeren naar de pagina Sessiegegevens, klikt u op Gereed.

7

Volg dezelfde instructies opnieuw om meerdere tests aan een sessie toe te voegen.

De Testbibliotheek openen

De Testbibliotheek dient als opslagplaats voor tests op de website van uw Cisco Webex Training. In de Testbibliotheek kunt u het volgende doen:

 • Een test maken, bewerken, kopiëren of verwijderen

 • Een enquête of vragenlijst met de extensie .atp of .wxt importeren en omzetten in een test

 • Uw tests kopiëren naar het gedeelte Gedeelde tests, zodat andere traininghosts ook toegang hebben tot de tests

 • Gedeelde tests kopiëren naar het gedeelte Privétests. De tests die u maakt of importeert, worden hier weergegeven.

Selecteer in de linkernavigatiebalk op uw site Een sessie hosten > Testbibliotheek.

Een nieuwe test maken

U kunt een test maken in de Testbibliotheek, of een test maken en deze vervolgens aan een geplande trainingssessie toevoegen.


Om tijd te besparen bij het bepalen van de score, controleert Webex Training automatisch de antwoorden van de deelnemers op de correcte antwoorden die u opgeeft. Voor alle vraagsoorten moet u de antwoorden opgeven, behalve voor het Essay. Als u een test eenmaal start, kunt u de vragen of antwoorden niet veranderen. Zorg ervoor dat de antwoorden correct zijn voordat u de test start. Zo niet, dan klopt de score niet. Zie Score bepalen en beoordelen van antwoorden voor een test voor meer informatie.

1

Voer een van de volgende handelingen uit:

 • Klik op de pagina Testbibliotheek op Nieuwe test maken.

 • Klik op de pagina Sessiegegevens op Nieuwe test toevoegen > Een nieuwe test maken > Volgende.

2

Geef de testvelden op.

3

Klik op de koppeling Vraag invoegen om een vraag of instructies aan de test toe te voegen.

4

Selecteer het Vraagtype in de vervolgkeuzelijst.

5

Voeg de vraag of instructies toe.

6

Volg dezelfde instructies opnieuw om meer vragen aan de test toe te voegen.

7

In het gedeelte Scoredeelvenster bij elke vraag geeft u de score voor het correcte antwoord op en eventuele richtlijnen of opmerkingen voor degene die de score van de toets bepaalt.

8

Klik op de koppelingen Omhoog of Omlaag om de volgorde van de vragen te wijzigen. Als u een vraag wilt bewerken, klikt u op Bewerken.

9

Selecteer Opslaan.

Test of vragenlijsten omzetten in tests

U kunt tests of vragenlijsten importeren die in eerdere versies van Webex Training zijn gemaakt en opgeslagen, en deze omzetten in webgebaseerde tests. Tests of vragenlijsten hebben een bestandsnaam met de extensie .atp.

U kunt ook bestanden importeren die voor gebruik in Webex Training zijn geconverteerd met de Webex Conversion Tool. Deze bestanden hebben de extensie .wxt.

1

Voer een van de volgende handelingen uit:

 • Klik op de pagina Testbibliotheek op Importeren.

 • Klik op de pagina Sessiegegevens op Nieuwe test toevoegen > Testvragen van opgeslagen test of vragenlijst importeren (*.atp- of *.wxt-bestand) > Volgende.

2

Selecteer het bestand dat u wilt importeren en klik op Volgende.

De vragenlijst wordt gekopieerd naar de pagina Test bewerken.

3

Bewerk indien nodig de vragen en klik op Opslaan.

Testafnameopties voor een geplande trainingssessie opgeven

De pagina Testafnameopties wordt weergegeven wanneer u een test aan een geplande trainingssessie toevoegt. Op deze pagina kunt u het volgende bepalen:

 • Wanneer en hoe de test wordt afgenomen

 • Tijdslimiet

 • Opties voor e-mailcommunicatie: met Score bepalen en cijferrapport worden cijferrapporten naar deelnemers verzonden nadat de host klaar is met de score van de tests bepalen of nadat de host de scores of opmerkingen heeft bijgewerkt.

 • Maximumaantal pogingen


 • Als een test eenmaal is gestart, kunt u de afnameopties niet meer wijzigen.

 • Als de test buiten de sessie om wordt afgenomen, kunnen deelnemers de test op elk gewenst moment tussen de begin- en einddata maken, maar moeten ze de test wel binnen de opgegeven tijd afmaken.

Tests in een geplande trainingssessie starten en beheren

1

Klik op de pagina Sessiegegevens op het testonderwerp.

2

Klik op de knop Beheren om de pagina Test beheren te openen.

De opties op de pagina Test beheren variëren afhankelijk van de afnameopties en de status van de test. Tests kunnen tot de volgende categorieën behoren:

 • Tests voor een sessie en tests na een sessie

 • Tests tijdens een sessie

Tests in de sessie beheren en starten

1

Schakel bij het toevoegen van de test aan de sessie de optie Deze tests in een live-sessie starten in op de pagina Testafnameopties.

2

Nadat de sessie is gestart, kiest u Testen in de vervolgkeuzelijst in het deelvenster Deelnemers en communicatie.

3

Selecteer de titel van de test en klik vervolgens op Starten voor iedereen > Test starten.

Score bepalen en beoordelen van antwoorden voor een test

Webex Training controleert de antwoorden van de deelnemers automatisch op de correcte antwoorden die u hebt opgegeven bij het maken van de test. Vervolgens wordt de score van de resultaten bepaald.

Als de test geen essayvragen of vragen bevat waarbij de lege ruimten moeten worden ingevuld, wordt de score van de hele test automatisch bepaald. In dat geval kunnen deelnemers hun testresultaten bekijken zodra ze hun antwoorden hebben verzonden.

Als de test essayvragen of vragen bevat waarbij de lege ruimten moeten worden ingevuld, moet u handmatig de test nakijken en de score bepalen. De totaalscore is niet beschikbaar totdat u klaar bent met het bepalen van de score voor de essayvragen of de vragen waarbij lege ruimten moeten worden ingevuld.

1

Voer een van de volgende handelingen uit:

 • Klik op Score en rapport op de pagina Sessiegegevens.

 • Klik op de pagina Test beheren in het gedeelte Antwoorden studenten op Antwoorden bekijken en score bepalen.

De pagina Verzonden tests geeft de lijst van deelnemers weer die hun tests hebben verzonden en die hun scores en cijfers, indien van toepassing, hebben ontvangen. U kunt de vragen ook op een cijferschaal bekijken, indien aangegeven.

2

Als u de score van een test van een deelnemer wilt bepalen, klikt u op de koppeling Score antwoorden bepalen of op de naam van de deelnemer.

De pagina Score verzonden antwoorden bepalen verschijnt. Van alle antwoorden wordt de score automatisch bepaald, behalve van de essayvragen. In het gedeelte Resultaten wordt een deelscore weergegeven. Ook al wordt de score van antwoorden die in lege ruimten moeten worden ingevuld automatisch bepaald, u wilt mogelijk de antwoorden bekijken en de scores indien nodig veranderen.

3

Bekijk de essayvragen, of de vragen die in een lege ruimte moeten worden beantwoord, waarvan de score handmatig moet worden bepaald, en geef de score voor de essays op.

 • Als u snel naar een vraag wilt gaan waarvan de score handmatig bepaald moet worden, gaat u naar het gedeelte Vragen zonder score, kiest u een vraag uit de vervolgkeuzelijst en klikt u op Start.

 • Als u de score voor een antwoord dat in een lege ruimte is ingevuld wilt wijzigen, klikt u bij de vraag op juist of onjuist. Als u Opslaan selecteert, wordt de score bijgewerkt.

4

Typ eventueel opmerkingen voor de deelnemer.

5

Klik op Opslaan om de score of uw opmerkingen bij te werken.

De testresultaten worden bijgewerkt op de pagina Testresultaten bekijken. Als u hebt opgegeven dat u cijferverslagen naar deelnemers verzendt, ontvangt de deelnemer het bijgewerkte resultaat per e-mail.