Lägg till tester i ett schemalagt utbildningsmöte

Innan du kan lägga till tester ska du schemalägga men inte starta en session för att slå på testningsfunktionerna.


Under utbildningsmötets schemaläggningsprocess kan du också lägga till ett test som du redan har skapat och sparat i testbiblioteket.

1

Gå till sidan Sessionsinformation genom att välja sessionsämnet.

2

Välj Lägg till nytt test.

3

På sidan Lägg till test väljer du något av följande och väljer sedan Nästa:

 • Skapa ett nytt test

 • Kopiera ett befintligt test från testbiblioteket

  Välj testet du vill kopiera från testbiblioteket och välj Nästa.

 • Importera testfrågor från ett sparat test eller omröstningsformulär (*.atp- eller *.wxt-fil)

  Välj filen och välj Nästa.

4

Sammanställ eller redigera testet och välj Spara.

5

Ange leveransalternativ, såsom testets datum och tidsgräns, och välj Spara.

6

För att återgå till sidan Sessionsinformation väljer du Klar.

7

Följ samma anvisningar för att lägga till fler tester i en session.

Få åtkomst till testbiblioteket

Testbiblioteket fungerar som en förvaringsplats för tester på din organisations Cisco Webex Training-webbplats. I testbiblioteket kan du göra följande:

 • Skapa, redigera, kopiera eller ta bort tester

 • Importera ett omröstnings- eller testfrågeformulär med filtypsändelsen .atp eller .wxt och konvertera den till ett test

 • Kopiera dina tester till avsnittet Delade tester så att andra utbildningsvärdar kan nå testerna

 • Kopiera delade tester till avsnittet Privata tester. Testerna du skapar eller importerar visas här.

Från den vänstra navigeringsraden på din webbplats väljer du Var värd för en session > Testbibliotek.

Skapa ett nytt test

Du kan skapa ett test i testbiblioteket eller skapa ett test och sedan lägga till testet i ett schemalagt utbildningsmöte.


För att spara tid vid poängsättning kan Webex Training automatiskt kontrollera svaren från alla deltagare mot de korrekta svaren som du har angett. Du måste ange svaren för alla frågetyperna förutom Essä. När du har startat ett test kan du inte ändra frågorna eller svaren. Säkerställ att alla svaren är korrekta innan du startar testet annars blir poängsättningen felaktig. För detaljer, se Poängsätta och betygsätta svaren i ett test.

1

Gör något av följande:

 • Från sidan Testbibliotek, välj Skapa nytt test.

 • Från sidan Sessionsinformation, välj Lägg till nytt test > Skapa ett nytt test > Nästa.

2

Ange testfälten.

3

Välj länken Infoga fråga för att lägga till en fråga eller anvisningar till testet.

4

Välj Frågetyp från den nedrullningsbara listan.

5

Lägg till frågan eller anvisningarna.

6

Följ samma anvisningar för att lägga till fler frågor i testet.

7

I området Poängsättningspanel för varje fråga, anger du en poäng för det rätta svaret och alternativt skriver du in riktlinjer för poängsättningen eller kommentarer till personen som ska poängsätta testet.

8

För att flytta om frågorna väljer du länkarna Flytta upp eller Flytta ner. För att redigera en fråga väljer du Redigera.

9

Välj Spara.

Konvertera test eller omröstningsformulär till tester

Du kan importera test eller omröstningsformulär som skapades och sparades i tidigare versioner av Webex Training och konvertera dem till webbaserade tester. Test eller omröstningsfiler har filtypsändelsen .atp.

Du kan också importera filer som har konverterats med Webex Conversion Tool för användning i Webex Training. Dessa filer har filändelsen .wxt.

1

Gör något av följande:

 • På sidan Testbibliotek välj Importera.

 • På sidan Sessionsinformation välj Lägg till nytt test > Importera testfrågor från sparad test eller omröstningsformulär (*.atp- eller *.wxt-fil) > Nästa.

2

Välj filen som du vill importera och sedan Nästa.

Frågeformuläret kopieras från sidan Redigera test.

3

Redigera frågorna och välj Spara.

Ange alternativ för testleverans av ett schemalagt utbildningsmöte

Sidan Alternativ för testleverans visas under processen att lägga till ett test i ett schemalagt utbildningsmöte. På denna sidan avgör du följande:

 • När och hur testet ska levereras

 • Tidsgräns

 • Alternativ för e-postkommunikation – till exempel Poäng och betygsrapport skickar betygsrapporter till deltagare efter att värden har slutfört poängsättningen av deras tester eller efter att värden har uppdaterat poängen eller kommentarerna

 • Begränsat antal försök


 • När du har startat ett test kan du inte ändra leveransalternativen.

 • Om testet är konfigurerat att levereras utanför sessionen kan deltagare göra testet när som helst mellan start- och slutdatumen, men de måste slutföra testet inom den angivna tidsramen.

Starta och hantera tester i ett schemalagt utbildningsmöte

1

Välj testämne på sidan Sessionsinformation.

2

Välj knappen Hantera för att öppna sidan Hantera test.

Alternativen på sidan Hantera test varierar beroende på leveransalternativen och testets status. Tester kan tillhöra följande kategorier:

 • Tester före och efter session

 • Tester under session

Hantera och starta tester under sessionen

1

Ange alternativet Starta detta test i en livesession på sidan Alternativ för testleverans när du lägger till testet i sessionen.

2

Efter att sessionen har startat väljer du Testning i in den nedrullningsbara listan på panelen Mötesdeltagare och kommunikation.

3

Välj testtiteln och sedan Starta för alla > Starta test.

Poängsätt och betygsätt svaren i ett test

Webex Training kommer automatiskt att kontrollera deltagarnas svar mot de korrekta svaren som du angav när du skapade testet och poängar sedan resultaten.

Ett helt test poängsätts automatiskt om det inte innehåller några frågor av typen essä eller fyll-i-luckorna. I detta fall kan deltagarna visa testresultaten när de har skickat in sina svar.

Om ett test innehåller frågor av typen essä eller fyll-i-luckorna, visa och poängsätt testet. En komplett poäng är inte tillgänglig innan du har slutfört poängsättningen av frågorna essä eller fyll-i-luckorna.

1

Gör något av följande:

 • På sidan Sessionsinformation väljer du Poäng och rapport.

 • Från sidan Hantera test, i avsnittet studentsvar, välj Visa och poängsätt frågor.

Sidan Inskickade tester listar deltagare som har skickat in sina tester och deltagare som har fått sina poäng och betyg, om tilldelade. Du kan också visa frågorna och betygsskalan, om angiven.

2

För att poängsätta en deltagares test, välj länken Poängsätt svaren för deltagaren eller välj deltagarens namn.

Sidan Poängsätt de inskickade svaren visas. Alla svar, förutom essäfrågor, kommer automatiskt att poängsättas. En delpoäng visas i området Resultat. Även om svaren fyll-i-luckorna poängsätts automatiskt, kan du granska och vid behov ändra poängen.

3

Granska svaren för essäerna eller fyll-i-luckorna som behöver manuell poängsättning och ange poängen för essäerna.

 • För att snabbt gå till en fråga som behöver manuell poängsättning, gå till avsnittet Ej poängsatta frågor, välj en fråga i den nedrullningsbara listan och välj .

 • För att ändra poängen för svaren fyll-i-luckorna väljer du korrekt eller felaktigt för frågan. Genom att välja Spara uppdateras poängen.

4

(Valfritt) Ange kommentarer till användaren.

5

Välj Spara för att uppdatera poängen eller dina kommentarer.

Testresultaten är uppdaterade på sidan Visa testresultat. Om du har angivit att skicka betygsrapporter till deltagare kommer deltagaren att få en uppdatering via e-post.