Instalowanie narzędzia Webex Education Connector w systemie Moodle

Aby zainstalować narzędzie Webex Education Connector w systemie Moodle w wersji 3.5.2, wykonaj poniższe czynności.

Przed rozpoczęciem

Przed zainstalowaniem programu Webex Education Connector należy najpierw skonfigurować witrynę sieci Webex dla programu Webex Education Connector.

Witryna Moodle musi mieć skonfigurowany protokół SSL przed instalacją. Musisz być administratorem Moodle i administratorem strony Webex, aby ukończyć instalację.

1

Zaloguj się do Moodle za pomocą konta administratora i przejdź do Administracji witryny.

2

Kliknij pozycję Funkcjezaawansowane, zaznacz pole wyboru Włącz usługi sieci Web , a następnie przewiń wdół i kliknij pozycję Zapisz zmiany.

3

Przejdź do karty Serwer, wybierz pozycję Zarządzaj protokołami, a następnie kliknij przycisk Zapisz zmiany .

Upewnij się, że protokół REST jest włączony.

4

Przejdź do pozycji Usługi sieci Web > Usługi zewnętrzne , kliknij przycisk Dodaj i wprowadź następujące informacje w podanych polach.

 • Pole Nazwa — wprowadź nazwę opisową.

 • Krótkie polenazwy — wprowadź cisco_webex_app.

 • Włączone— zaznacz to pole.

5

Kliknij Dodaj usługę > Dodaj funkcje i wybierz następujące funkcje z listy rozwijanej:

 • core_calendar_create_calendar_events

 • core_calendar_delete_calendar_events

 • core_enrol_get_enrolled_users

 • core_grades_update_grades

 • core_user_get_users_by_field

 • gradereport_user_get_grade_items

 • core_webservice_get_site_info

 • core_course_get_courses

6

Wybierz opcję Dodaj funkcje.

Tworzenie nowego tokenu

1

Na głównej stronie Administrowanie witryną kliknij kartę Serwer.

2

Przejdź do > Usługi sieci Web Zarządzaj tokenami , kliknij przyciskDodaj i wprowadź następujące informacje:

 • Użytkownik— wybierz swoją nazwę z listy rozwijanej.

 • Usługa — wybierz pozycję Webex.

 • Ważne do— wybierz przyszłą datę.

3

Skopiuj wygenerowany identyfikator tokena.

Konfigurowanie łącznika Webex Education Connector

1

Otwórz kartę w przeglądarce, przejdź do https://lti.educonnector.io/pozycji , a następnie wprowadź następujące informacje:

 • E-mail — wprowadź adres e-mail administratora.

 • Instytucja — wprowadź nazwę instytucji.

 • Witryna Webex— wprowadź nazwę witryny webex.

  Nazwa witryny to tekst w adresie URL Webex przed .webex.com. Jeśli adres URL witryny to https://myschool.webex.com/, wpisz myschool (wyklucz https:// i.webex.com i usuń wielkielitery).

 • LMS— wybierz Moodle.

 • Domena witrynyMoodle — wprowadź nazwę witryny Moodle.

  Na przykład, jeśli adres URL witryny to https://myschool.moodlecloud.com, wpisz myschool.moodlecloud.com.

 • Nazwa usługi Moodle Web —wprowadź cisco_webex_app.

 • Moodle Web Token— wklej wygenerowany identyfikator tokenu skopiowany z kroku 3 tworzeniatokenu.

 • Strefa czasowa Moodle Site — wybierz strefę czasową swojej witryny Moodle.

2

Wybierz daleji zanotuj Twój kluczkonsumenta, Wspólne hasło iadres URL rejestracjiLTI.

Tworzenie działania narzędzia zewnętrznego

Aby dodać Webex Education Connector do kursu, najpierw utwórz działanie narzędzia zewnętrznego.

1

Zaloguj się do Moodle za pomocą konta administratora i przejdź do Administracji witryny.

2

Kliknij kartę Wtyczki i przejdź do modułów aktywności > narzędzia zewnętrzne > Zarządzaj narzędziami > Zarządzaj wstępnie skonfigurowanymi narzędziami.

3

Kliknij Dodaj wstępnie skonfigurowane narzędzie i wprowadź następujące informacje:

 • Nazwa narzędzia — wprowadź wartość Webex lub inną nazwę opisową.

 • Adres URL narzędzia— wprowadź https://lti.educonnector.io/launches.

 • Opis narzędzia— pozostaw puste.

 • Klucz konsumenta— wprowadź swój klucz konsumenta z kroku 2 konfigurowania łącznika Webex EducationConnector.

 • Wspólne hasło— wprowadź wspólne hasło z kroku 2 konfigurowania łącznika Webex EducationConnector.

 • Parametry niestandardowe — to pole należy pozostawić puste.

 • Użycie konfiguracjinarzędzia — wybierz opcję Pokaż jako wstępnie skonfigurowane narzędzie podczas dodawania narzędziazewnętrznego.

 • Domyślny konteneruruchamiania — wybierz opcję Osadź bez bloków.

 • Prywatność — pole opcjonalne.

 • Różne — pole opcjonalne.

4

Kliknij przycisk Zapisz zmiany.

Dodawanie łącznika Webex Education Connector do kursu

Wykonaj poniższe czynności dla każdego kursu, w którym chcesz dodać narzędzie Webex Education Connector.

1

W Moodle otwórz kurs.

2

Kliknij ikonę koła zębatego w prawym górnym rogu i wybierz Włącz edycję.

3

Kliknij Dodaj działanie lub zasób w sekcji, do których chcesz dodać Webex Education Connector, i wybierz kafelek Narzędzia zewnętrzne.

4

Wprowadź następujące informacje:

 • Nazwa działania— wprowadź Webex Education Connector

 • Wstępnie skonfigurowane narzędzie— wybierz nazwę narzędzia wybranego w kroku 4 instalowania webex education connector w aplikacjiMoodle.

 • Prywatność — zaznacz następujące opcje:

  • Razem z narzędziem udostępnij nazwę osoby uruchamiającej

  • Razem z narzędziem udostępnij adres osoby uruchamiającej

  • Akceptuj oceny z narzędzia

5

Kliknij Zapisz i wróć do kursu.

Autoryzowanie łącznika Webex Education Connector

1

Kliknij nazwę działania utworzoną w kroku 4 tworzenia działania narzędzia zewnętrznego, aby otworzyć łącznik Webex Education Connector.

2

Na karcie Ustawienia przewiń do sekcji Autoryzuj za pomocą LMS.

3

Kliknij przycisk Autoryzuj i postępuj zgodnie z instrukcjami.


 

Jeśli Webex Education Connector jest już autoryzowany, zobaczysz szary przycisk Autoryzowany.

4

Jeśli nie możesz autoryzować Webex EducationConnector, upewnij się, że Twoja witryna Moodle ma ważny certyfikat SSL i że używasz HTTP.

 1. Zaloguj się do Moodle przy użyciu konta administratora.

 2. Przejdź do pozycji Administracja witryną, przewiń do sekcji Zabezpieczenia i wybierzpozycję Zabezpieczenia HTTP z menu rozwijanego.

 3. Zaznacz pole Użyj HTTP dla logowania i kliknij Zapisz.

Ustawianie funkcji dla całej witryny

Ustaw funkcje, które są dostępne w całej witrynie, aby instruktorzy mogli konfigurować swoje kursy.

1

Na karcie Ustawienia w Webex Education Connector kliknij Przejdźdo serwisu Admin Console i wybierz ustawienia, które chcesz włączyć.

2

Kliknij przycisk Wstecz, aby zapisać zmiany i powrócić do karty Ustawienia.