Webex u nekim slučajevima automatski koristi CAPTCHA test za otkrivanje i blokiranje zlonamernih napada. CAPTCHA test možete omogućiti u administraciji lokacije za sledeće:

  • učesnike koji se pridružuju sastancima u ličnim sobama;

  • tokom prijavljivanja na nalog na kontrolisanim lokacijama koje nemaju omogućeno jedinstveno prijavljivanje.

Kada Webex automatski koristi CAPTCHA ili kada ga je omogućio administrator lokacije, od učesnika se traži da unesu CAPTCHA tekst prilikom pridruživanja sastanku. Učesnici neće moći da se pridruže sastanku bez uspešnog unošenja CAPTCHA teksta.

CAPTCHA se pokreće u sledećim instancama:

  • Ako učesnik prekorači prag za dozvoljeni broj netačnih pokušaja unosa lozinke za sastanak, od učesnika se traži da unese CAPTCHA tekst;

  • Ako korisnik prekorači prag za dozvoljeni broj netačnih pokušaja unosa broja sastanka, od korisnika se traži da unese CAPTCHA tekst;

  • Ako korisnik prekorači prag za dozvoljeni broj netačnih pokušaja unosa pomoćnog ID-a lične sobe za sastanke, od učesnika se traži da unese CAPTCHA tekst;

  • Kada korisnik izabere opciju „Obavesti organizatora“ kada je omogućena funkcija Administracije lokacije „Dozvoli učesnicima da obaveste organizatora da čekaju u čekaonici lične sobe/aplikacije Webex Meetings“;

    Od učesnika koji se nisu prijavili (čiji identitet nije potvrđen) ili koji su se prijavili, ali pripadaju spoljnoj organizaciji, traži se da unesu CAPTCHA tekst;

  • Kada administrator lokacije potvrdi polje Prikaži CAPTCHA kada učesnici uđu u ličnu sobu organizatora, tada se od učesnika koji se nije prijavio (čiji identitet nije potvrđen) traži da unese CAPTCHA tekst;

  • Kada administrator lokacije omogući opciju Prikaži bezbednosnu proveru u obrascu za prijavljivanje prilikom registrovanja za nalog, od korisnika se traži da unese CAPTCHA tekst.