Från Control Hub

Du har tillgång till viss enhetskonfiguration för enskilda Room- och Desk-enheter samt Webex Boards direkt via Control Hub. Du har läsbehörighet för konfigurationerna som inte kan ändras från Control Hub.

Via det lokala webbgränssnittet

I webbgränssnittet till Room- eller Desk-enheten eller Webex Board kan du öppna respektive konfiguration. Du kan även se alla statusparametrar. Dessutom kan du välja fördefinierade enhetskonfigurationer som informationsrum och presentatörsspårning . Du får också se en uppsättning verktyg för integratörer, till exempel redigeringsverktyget för rumskontroller och makroredigeraren.

Enheter kopplade till Webex Edge for Devices med CE9.14.5 och senare

För enheter som är kopplade till Webex Edge for Devices med CE9.14.5 och senare har du läs- och skrivbehörighet till enhetskonfigurationen via Control Hub. Om du vill aktivera skrivåtkomst för Webex Edge for Devices går du till Enheter > Inställningar > Webex Edge for Devices och aktiverar Tillåt hantering av konfigurationer via Control Hub.

När du tillåter konfigurationshantering via Control Hub ignorerar enheten inställningar från administrationssystemet, som anpassade etableringsinställningar (makron och varumärkesinformation). Det här gäller inte för inställningar som inte är tillgängliga via Control Hub, till exempel inställningar för nätverk och samtalskonfigurationer. Om du inaktiverar konfigurationshanteringen via Control Hub och läget för konfigurationshantering är inställt på Unified CM så återställs konfigurationen för att återge ändringar som görs via administrationssystemet. Läs mer om lägen för konfigurationsstyrning i Guide till konfigurering av funktioner i Unified CM.

Läsåtkomst är tillgänglig även utan att kontrollcentret tillåts hantera konfigurationer.

Krav:
 • Du behöver åtkomst till Control Hub.

 • Enheten måste finnas i samma organisation som Control Hub.

 • För det lokala webbgränssnittet krävs IP-anslutning till enheterna, vilket normalt innebär att enheterna måste finnas i samma nätverk.

Begränsningar:
 • Du kan inte använda det lokala webbgränssnittet från Control Hub om du använder Internet Explorer.

1

Gå till kundvyn på https://admin.webex.com, gå till Enheter och välj den enhet du vill konfigurera.

2

Gå till Konfigurationer och klicka på Alla konfigurationer.

Du kan antingen söka efter den konfiguration som du vill ändra eller navigera till den.

När du har valt eller angivit önskat värde klickar du på Tillämpa.

Använd reglaget Använd standardvärdet om du inte vill ange ett specifikt värde för konfigurationen. Då används enhetens standardvärde, och det här ändras även automatiskt om standardvärdet ändras i en framtida programuppdatering.

I avsnittet Tillämpade ändringar visas alla konfigurationsändringar du har gjort sedan du öppnade fönstret Avancerade enhetskonfigurationer i Control Hub. Varje post visar både det gamla och det nya värdet för en ändrad konfiguration. Konfigurationer som inte gått att ändra, till exempel på grund av serverrelaterade problem, visas i rött. Ändringar av konfigurationer som gjorts via andra åtkomstmetoder, till exempel via enhetens API eller lokala webbgränssnitt, visas inte här.

När du öppnar webbgränssnittet via Control Hub skapas en tillfällig lokal användare, Webex Admin. Du kan även komma åt konfigurationer och program mot enheten utan att gå via Control Hub. Då måste du konfigurera en lokal användare av typen Admin, Integrator, RoomControl eller User. Läs mer om lokala användarroller i artikeln om Administration av lokala användare.

Om du har konfigurerat en Admin-användare på enheten kan du komma åt webbgränssnittet direkt genom att öppna en webbläsare och skriva http(s)://<slutpunktens IP-adress eller värdnamn>.

Annars måste du logga in via Control Hub.

Konfigurationer och status

I webbgränssnittet hittar du sidorna Konfiguration och Status på fliken Inställning.

Exempel: Ändra standardljudvolymen till 60.

 • Öppna fliken Inställning och välj Konfiguration. Leta reda på posten Ljud > Standardvolym och ställ in den på 60.

Exempel: Kontrollera vilken den aktuella ljudvolymen är.

 • Öppna fliken Inställning och välj Status. Leta reda på posten Ljud > Volym och läs dess värde.

1

Från kundvyn i https:/​/​admin.webex.com gå till sidan Enheter och välj din enhet i listan.

2

Gå till Support och klicka på Webbportal.

3

Ett nytt webbläsarfönster öppnas på http(s)://<endpoint ip or hostname>. Om autentiseringsprocessen för både Control Hub och enheten lyckas så startar en webbsession.

Du hittar inställningarna för enheten i administratörshandboken för den lokala versionen av din enhet.

En del av konfigurationerna avser endast lokalt registrerade enheter och enheter som är kopplade med Webex Edge for Devices. Bland annat gäller inte inställningar för H.323, H.320, SIP, NTP, CUCM, LDAP, närhet och kontroll av den bortre kameran för Webex-registrerade enheter.

Du hittar administratörsguiden genom att gå till sidan med seriedokumentation och navigera till Underhålls- och driftshandböcker. Välj den senaste versionen som finns tillgänglig för din produkt. En del av funktionerna som beskrivs i de här guiderna gäller inte för enheter som är registrerade i Cisco Webex.

Konfigurationer för Webex-registrerade enheter

Följande konfigurationer är inte tillgängliga direkt från Control Hub för Webex-registrerade enheter:

 • Nätverk[1]

 • Experimentell

 • H323

 • Telefonbok

 • Etablering

 • Protokoll för StandardSamtal vid konferens

 • Krypteringsläge vid konferens

 • Användarhantering

 • Proximity

 • Nätverkstjänster

 • RTP

 • Krashrapport för systemenhet

 • SIP

Konfigurationer för enheter som är kopplade med Webex Edge for Devices

När du aktiverar Control Hub som ägare till konfigurationen slutar enheten att ta emot indata från Unified CM för följande konfigurationer:

 • Audio DefaultVolume

 • CallHistory Mode

 • Conference AutoAnswer Mode/Delay

 • Conference FarEndControl Mode

 • Conference MaxTotalTransmitCallrate

 • Conference MaxTotalReceiveCallrate

 • Conference MicUnmuteOnDisconnect

 • Conference Multipoint Mode

 • FacilityService

 • NetworkServices Http Mode

 • NetworkServices Smtp

 • NetworkServices Ssh Mode

 • NetworkServices Telnet Mode

 • NetworkServices Wifi Allowed

 • Serialport Mode/Login

 • Standby Control/Delay/Action

 • SystemUnit Name

 • Time TimeFormat /DateFormat

 • UserInterface Accessibility IncomingCallNotification

 • UserInterface CustomMessage

 • UserInterface Features Call JoinWebex

 • UserInterface SettingsMenu Mode

 • UserManagement LDAP

Följande inställningar görs från Unified CM och är skrivskyddade från kontrollcentret:

 • NetworkServices Http Proxy

 • NetworkServices H323

 • NetworkServices Https

 • NetworkServices Snmp

 • NetworkServices Ssh HostKeyAlgorithm

 • NetworkServices Upnp

 • NetworkServices Wifi

 • Kraschrapport för systemenhet

 • Protokoll för StandardSamtal vid konferens

 • Krypteringsläge vid konferens

 • Telefonbok