Med Webex Assistant kan du boka ett mötesrum eller förlänga en bokning, från 5 minuter upp till 2 timmar, om mötesrummet är ledigt. Bokningen börjar från när du begär den. Du kan inte schemalägga bokningar i framtiden.

När du bokar eller förlänger ett möte visas bokningen i mötesrummets kalender. Bokningen visas som om rummets schemaläggare har organiserat bokningen snarare än personen själv.

Om du vill kontrollera när mötesrummet är bokat under dagen säger du OK Webex, show today's meetings (OK Webex, visa dagens möten).

Boka möte

Om du vill boka ett möte, t. ex . "OK Webex, book this room i 30 minuter" eller "ok Webex, reservera du det här rummet till 10,40". Webex Assistant bekräftar bokningen om mötesrummet är ledigt.

Utöka ett möte

Du kan förlänga bokningen av mötesrummets när som helst under mötets gång. 5 minuter innan mötesbokningen uphör visas ett meddelande på skärmen om att förlänga bokningen om rummet är ledigt.

Om du vill förlänga bokningen säger du till exempel OK Webex, extend the meeting for 15 minutes (OK Webex, förläng mötet i 15 minuter) eller OK Webex, extend the meeting until 2.30 (OK Webex, förläng mötet till 14:30). Webex Assistant bekräftar bokningen om mötesrummet är ledigt.