19 juli 2021

Version 22.9.7.1

Vi har åtgärdat följande problem:
Ringa användar Portal
 • Det inställda schemaläggningsnumret godkände inte högst 12 nummer.

 • När en användare ansluts från https://settings.webex.com till samtalsportalen omdirigerades denne till inloggningssidan för samtalsportalen, vilket skapade förvirring när lösenordet återställdes.

 • Fliken Mina kontakter i samtalsportalen hämtade inte alla kontaktlistor.

Samtals administrations Portal
 • Vid sortering efter datum sorterades inte samtalsanalysdata korrekt.

14 juni 2021

Version 22.9.6.1

Vi har åtgärdat följande problem:
Ringa användar Portal
 • Felmeddelandet som visades för fjärrkontoret var otydligt.

 • Fältvalidering misslyckades om specialtecken som },) angavs på slutet.

 • PIN-kod till röstbrevlådan blev synlig när /usertimezone returnerade 500.

 • E.164-formatering och validering av internationella telefonnummer verkställdes inte för funktionerna Office Anywhere, Fjärrkontor, Selektiv vidarekoppling av samtal och Prioritetsaviseringar.

Samtals administrations Portal
 • Rapportsidan i Analytics hade flera problem med datum och sommartid.

14 maj 2021

Version 22.9.5.1

Vi har åtgärdat följande problem:
Ringa användar Portal
 • Aviseringsinställningarna för röstbrevlåda sparades inte när Skicka alla samtal till röstbrevlåda aktiverades.

 • När du skapar ett anpassat schema i samtalsanvändarportalen tillåts inte mellanslag i schemaläggningsnamnet.

16 april 2021

Version 22.9.4.1

Vi har åtgärdat följande problem:
Samtals administrations Portal
 • Problem med frågeoptimering för samtalshistorikprestanda för stora poster.

Control Hub
 • Hantering av fullständiga nummer var inte tillgänglig i Control Hub.

24 mars 2021

Version 22.9.3.1

Vi har åtgärdat följande problem:
Samtals administrations Portal
 • Det gick inte att ändra tidszonen för tjänster som autosvar, sökgrupp och samtalsköer.

 • Diagrammet över sammanfattning av analys filtrerade inte bort samtal med en samtalstyp som var större än eller lika med 99.

 • Enheter visades fortfarande i samtalsadministratörsportalen.

 • Citatsymbolen orsakade ett visningsproblem med alternativet Tilldela linjer för enheter.

Ringa användar Portal
 • Vissa användare kunde inte logga in direkt på samtalsanvändarportalen.

24 februari 2021

Version 22.9.2.1

Vi har åtgärdat följande problem:
Samtals administrations Portal
 • Autosvarsrapporter returnerade ett null-värde för beskrivning och nyckel.

 • Namn för inringar-id med . visades felaktigt.

Ringa användar Portal
 • En missvisande tagg visades i dialogrutan Schemalägg redigering.

10 februari 2021

Version 22.9.1.2

Vi har åtgärdat följande problem:
Samtals administrations Portal
 • Administratörer med skrivskyddad behörighet hade inte åtkomst till rapporter om autosvar och samtalsköer.

 • Ett felaktigt felmeddelande visades när ett tjänstnamn på en sökgrupp innehöll ett plustecken.

29 januari 2021

Version 22.9.1

Vi har åtgärdat följande problem:
Samtals administrations Portal
 • Prestandaproblem för att skapa en användare orsakade tidsgränser.

 • I rapporten för analysexport visade rapporterna efter 1 000 ett annat datumformat.

 • Importkatalogen för språk utanför engelska misslyckades.

 • Alternativet Tillåt agenter att delta i samtalskön fungerade inte korrekt och togs bort.

 • Namn på samtalsköer sparades inte på grund av en misslyckad ID-validering.

 • Inställningar för val av samtalskoppling fungerade inte korrekt.

 • Alternativet skicka-till-röstbrevlåda saknades för interna nummer i inställningarna Sökgrupp > Samtalsomkoppling.

 • Administratörer kunde inte lägga till en ny plats och tog emot ATLAS-felmeddelandet.

 • Telefonbiblioteket var i behov av förbättringar för att generera mer korrekta valideringar av nummer som anges i portalen.

 • Om begränsningen för en hotellvärd var inställd på mindre än 12 timmar misslyckades konfigureringen av hotellgästen.

Ringa användar Portal
 • Verktygstips krävdes för inställningen Vidarekoppla inte i Kontor var som helst.

1 december 2020

Version 22.8.13

Vi har åtgärdat följande problem:
Samtals administrations Portal
 • I fönstret Användare avgränsades enheter inte av Mac-adress vilket gjorde det svårt att sortera och filtrera.

 • Säkerheten med IDBroker-åtkomstkontroll har förbättrats.

 • Ett formelinfogningsfel där tecken angavs i fält som kan exporteras som CSV-filer. Följande tecken är nu inte tillåtna i dessa fält: +, -, =, @.

Control Hub
 • Funktionsändringar sparas nu när kundorganisationens namn är längre än 30 tecken.

Ringa användar Portal
 • Det fanns ett problem med kortnummer i katalogen nästa portal för min telefon.

 • Kontrollen Validera ext. nummer togs bort och felmeddelandet för Anknytning korrigerades.

 • Sökning efter mobilnummer har lagts till i katalogsökning för företag.

 • Säkerheten med IDBroker-åtkomstkontroll har förbättrats.

21 oktober 2020

Version 22.8.12

Vi har åtgärdat följande problem:
Samtals administrations Portal
 • Ignorerade ändringar på sidan Användarinformation sparades när du sparade data på sidan Användartilldelningar.

 • Återställde alternativet för röstbrevlåda som visades för platstilldelade användare på sidan Nummer/användare.

 • Enheter som slumpmässigt porterats togs bort från listrutan över tillgängliga enheter.

 • Kundländer validerades inte korrekt. Länder ska finnas i listan över aktiva länder på tjänsteleverantörsnivån.

 • Exporter från sidan Nummer visade inte namnkolumnen för webbplatstjänster (till exempel röstportal, autosvar).

 • Användare med rollen försäljningsadministratör + skrivskyddad kunde inte skapa en kund.

 • Anpassade DMS-taggar uppdaterades inte alltid.

 • Prestandaproblem vid samtalshistorik för stora register.

 • Valideringsproblem för kundland: landet fanns inte i listan över aktiva länder på tjänsteleverantörsnivån.

Control Hub
 • Enheter som höll på att aktiveras togs inte bort om den delade tilldelade användaren togs bort från Control Hub.

 • Firefox bläddringsuppdatering för att läsa in katalog fungerade inte.

 • MPN tillät inte kunder att ange telefonnummer med plussymbol i samtalskoppling

 • Anpassade DMS-taggar uppdaterades inte alltid.

 • Uppgradering av en arbetsyta från Basic- till företagslicens skapade eller tilldelade inga klienter till användare om det inte fanns en kostnadsfri klient tillgänglig.

 • Tilldelningen av personlig fax togs inte bort efter att användaren togs bort från Control Hub.

Ringa användar Portal
 • Användare kunde inte ange ett telefonnummer med en plussymbol när de försökte konfigurera samtalskoppling.

 • Administratörer kunde inte återställa PIN-koder till röstbrevlåda för användare.

18 september 2020

Version 22.8.11

Vi har åtgärdat följande problem:
Samtals administrations Portal
 • Vid försök att ta bort det senast skapade Schemat kunde det inte tas bort eller inaktiveras.

 • Vid sökning efter och val av flera interna nummer på sidan Analys visades felaktig information i listrutan.

 • Externa nummer kunde inte läggas till i funktionen Samtalskoppling.

 • Vid första inloggningen visades felaktiga hämtningslänkar för appen.

 • Felaktig information visades på sidan Nummer.

 • Prestandan var inte optimal vid skapande av en användare eller arbetsyta för Webex Calling.

 • Det gick inte att ta bort tilldelade telefonnummer från Sökgupper.

 • Vid export av Platsinformation till en .csv-fil på japanska inträffade en felaktig justering av kolumner.

 • Ett fel inträffade när ett NULL-värde för VAR-typen tillhandahölls i kolumnen site_profile_config vid skapande av en Webex-återförsäljare eller mervärdesåterförsäljare.

 • Aviseringar för E911/nödsamtal var inte optimala.

21 augusti 2020

Version 22.8.10

Vi har åtgärdat följande problem:

Samtals administrations Portal

 • Felmeddelandet när ett duplicerat anpassat presentationsnummer lades till var inte tydligt och intuitivt.

 • När ändringar av Besvara samtal sparades var felmeddelandet som visades inte korrekt.

 • Det var inte möjligt att välja andra språk än engelska i personsökningsgrupper.

 • Viskningsfunktionen i köinställningar inkluderade inte andra språk.

 • Ändring av telefonnumret i röstportalen uppdaterade inte inringar-id.

 • Det gick inte att ta bort numret för Kontor var som helst.

 • Historiska data visades inte i rapporter för samtalsköer.

 • Administratörer med försäljnings- och användarenhetsprivilegier i Control Hub kunde inte skapa nya kunder.

 • Vid konfigurering av funktionen autosvar uppstod fel med att lägga till giltiga nummer.

 • Användare kunde inte se knappen Återställ PIN för röstbrevlåda när de startades från samtalsadministratörsportalen.

 • Användare kunde inte se några av avsnitten på fliken Profil på sidan Inställningar.

 • Det fanns problem med att skapa användare när användare hade anknytningsnummer som liknar nödnummer, till exempel 999 eller 112.

24 juli 2020

Version 22.8.9

Vi har åtgärdat följande problem:

Samtals administrations Portal

 • När etablering i guiden för förstagångskonfiguration misslyckades togs kundflödet bort.

 • Det fanns problem med att hämta statistik om autosvar.

 • Nödsituationsplatsen visades inte i kontoinställningarna för samtalsanvändarportalen.

 • Som Flex-kund fungerade inte enhetens listrutesökning när man försökte redigera en användares delade enhet.

 • Det gick inte att ta bort en enhet med statusen Aktivering från sidan Enheter.

 • Det uppstod problem vid försök att exportera samtalshistorik från sidan Analys.

 • Det gick inte att filtrera efter specifika telefonnummer på sidan Analys.

 • Användargränssnittets element var inte korrekt anpassade när du zoomade in eller ut i Google Chrome och Mozilla Firefox.

 • Interna nummer inkluderades inte i listrutan i alternativen för samtalskoppling.

 • Autosvarsrapporter överensstämde inte med räknare för autosvarsalternativ vid användning av alternativa nummer.

 • Det gick inte att skapa en användare med en e-postdomän som innehöll en underdomän med en bokstav.

 • Partner kunde inte se alla kundadministratörsbehörigheter.

 • Fullständiga administratörer kunde inte visa andra kunders samtalsanalys.

 • Det gick inte att göra varumärkesförbättringar av bilder.

 • Följande funktioner har tagits bort från samtalsadministratörsportalen nu när de finns Cisco Webex Control Hub:

  • Användarfunktioner – tryck-och-tala, samtalsbehörigheter (användare, platser), inringar-id

  • Platsfunktioner – samtalsparkering, besvara samtal, samtalsbehörigheter, väntemusik

22 juni 2020

Version 22.8.8

Vi har åtgärdat följande problem:

Control Hub

 • Vid start från sidan Platser i Control Hub till instrumentpanelen i samtalsadministratörsportalen laddade rotationsrutan periodvis, speciellt för panelerna Tjänster.

 • Att skapa en Webex Calling-användare misslyckades om symboler angavs för förnamn och efternamn.

Samtals administrations Portal

 • Tidsgränsen uppnåddes för samtalskörapporter eftersom tjänsten tog längre än tidsgränsen på 20 sekunder.

 • Exporter krypterades inte korrekt i UTF-8-format.

 • Det fanns visningsskillnader på analyssidan för japanska språk.

 • Webbplatstjänsterna inaktiverades felaktigt.

 • E-postmallen för återställning av lösenord till röstportalen krävde vissa uppdateringar för det japanska språket.

 • På platser med ett stort antal agenter syntes inte agenter i samtalskön.

 • Autosvar genererade felaktiga rapporter när alternativa nummer konfigurerades.

 • Problem uppstod med menyn för autosvar vid försök att välja en åtgärd för företag och utanför kontorstid.

 • Det gick inte att konfigurera komprimeringsalternativ för fax.

 • Alla kundtelefonnummer listades i analysrapporten vid val av fler än 20 nummer.

Ringa användar Portal

 • MyApps och programmets nedladdningslänk saknades från portalen.

 • Receptionist-URL behövde uppdateras i miljön för Japan.

22 maj 2020

Version 22.8.7

Vi har åtgärdat följande problem:

Samtals administrations Portal

 • Start från Control Hub till samtalsadministratörsportalen är inte längre fördröjd.

 • Användare utanför din plats kan nu övervakas av receptionistklienten.

 • Vi har nu en funktionsborttagningsavisering i portalen för ytterligare funktioner som flyttas till Control Hub.

 • Datum är nu konsekvent vid exporter från schemaläggaren.

 • Sitelist-API returnerar nu det totala antalet register för FLEX/VAR-kunder.

 • E911/nödsamtal-adressen visas nu för Webex Calling TN-baserade användare.

 • Autosvarsmenyn visar inte länge felaktiga namn för vissa poster.

 • Autosvarsrapporter är inte längre tomma.

 • URL:en till företagets logotyp använder https istället för http.

 • Det anpassade meddelandet i samtalskön bevaras när det inaktiveras.

 • Ett felmeddelande tas inte längre emot vid val av ”Aucun” (ingen) som helgdagsschema för en selektiv samtalskoppling.

Ringa användar Portal
 • Röstbrevlåderegisterna visar nu fjärrnumret för samtal som kommer från utanför platsen eller den lokala gatewayen.

 • Problemet med MyApps och programmet nedladdningslänk har lösts.

23 april 2020

Version 22.8.6

Vi har åtgärdat följande problem:

Samtals administrations Portal

 • Du kan nu tilldela användare från olika platser till samma sökgrupp.

Control Hub

 • Att klicka på Koppla från två gånger under en kort tidsperiod leder inte längre till följande:

  • Två separata förfrågningar om frånkoppling

  • Att licenser som fortfarande används tas bort

27 mars 2020

Version 22.8.5

Vi har åtgärdat följande problem:

Samtals administrations Portal

 • Problem vid export av CSV-filer från sidorna Nummer och Användare har korrigerats.

 • Förbättrade anslutningen mellan Webex Control Hub och samtalsadministratörsportalen så att när du konfigurerar enhetsinställningar i Control Hub tas du till samtalsadministratörsportalen utan problem.

 • Uppdaterade länkar till sekretesspolicyer.

 • Administratörer med en franskspråkig profil kan nu lägga till nummer som startar med 011, 015, 017 och 018.

 • Vi har lagt till begränsningar kring hur många gånger du kan klicka på Sök för Nummer, Enheter och Användare. Nu måste du vänta tills en sökning är slutförd innan du kan starta en ny sökning.

 • Datumformatet har korrigerats för språken franska (Kanada) och portugisiska.

 • Åtgärdade problemet där amerikanska nödsituationsnummer inte kunde användas som anknytningsnummer för specifika icke-amerikanska platser.

 • Åtgärdade problemet som orsakade inkommande samtal att gå direkt till röstbrevlåda när funktionen Executive Assistant var aktiverad.

 • Åtgärdade tidsvisning och poster (12 timmars-/24-timmarsformat) för språken portugisiska och franska (Kanada) i autosvarsscheman.

 • Administratörer som är OPS-ANVÄNDARE men inte ingår i säkerhetsgruppen WSP_ADMIN har nu åtkomst till menyn Avancerade tjänster.

Ringa användar Portal

Tog bort en duplicerad tipstext för funktionsinställningarna för Samtidig uppringning.

En lista över problem som vi är medvetna om och som vi arbetar med just nu finns här.

24 februari 2020

Version 22.8.4

Vi har åtgärdat följande problem:

Samtals administrations Portal

 • Problem vid export av tabellen Scheman > Händelser till CSV-filer har korrigerats.

 • Du har nu alternativet att aktivera en alternativ källa för väntemusik i Samtalskön.

 • Förbättrad översättning i allmänhet.

 • Inställningen Gå vidare efter ett visst antal ringsignaler i dirigering av sökgrupp visas nu oavsett vilken dirigeringstyp som har valts (inte bara när en åt gången har valts).

 • Användarnas återställningsmeddelande för PIN-kod till röstbrevlåda innehåller nu anknytningsnumret.

 • Enheterna filtreras nu korrekt på en specifik webbplats.

 • Du kan nu lägga till ett internationellt nummer i en användares inställningar för vidarekoppling av samtal.

 • Autosvarets hälsningsfil bevaras nu när den anpassade hälsningen är avstängd.

 • Avsnittet Övervakade användare innehåller nu mellanrum mellan personens för- och efternamn.

 • Du kan nu spara årligen återkommande helgdagar i menyn Schemainställningar.

 • Du kan nu spara autosvarsschemat i Firefox.

Control Hub

 • Partner kan nu skapa en Flex-kund även om registreringen för aktiveringskoden är inaktiverad.

Ringa användar Portal

 • Korrigerade etiketten för Skype för företagsversionen av nedladdningslänken för Webex Calling-appen (skrivbord).

 • Förbättrad översättning på tyska.

 • Problem med att visa nummer i Kontakter och Kortnummer har korrigerats.

 • Aktiverat stöd för telefonnummer i det nationella formatet för Malta.

En lista över problem som vi är medvetna om och som vi arbetar med just nu finns här.

31 januari 2020

Version 22.8.3

Vi har åtgärdat följande problem:

Samtals administrations Portal

 • Att ändra användarnamn skapar inte längre duplicerade kontoadministratörer och null-namn i e-post.

 • Hotellfunktionen visas inte längre för en station som det inte är tillämpligt för.

 • Ett otillräckligt samtalsflöde resulterar inte i tidsgränsfel medan en aktiveringskod genereras.

 • Hjälptexten för funktionen Bryta in har uppdaterats.

 • Märkningsförbättringar som gjorts för tydlighet och lokalisering.

 • Vissa dataelement som returnerades för Samtalshistorik och Analyser har översatts.

 • Beskrivningen av Sökgrupp är nu korrekt.

 • WSP och WSP MA Ops-konton visar nu menyn Avancerade tjänster.

 • Samtalskoppling av användare vid inget svar har nu alternativet ”ingen rington”.

Ringa användar Portal

 • Verkställande sida visar nu assistentens efternamn.

 • ”Ringer” är nu korrekt översatt.

En lista över problem som vi är medvetna om och som vi arbetar med just nu finns här.

Vi har gjort dessa förbättringar:

Vi har lagt till möjligheten att enkelt och snabbt omvandla en provperiod för kund till en partner för konvertering till en betald kund.

13 december 2019

Version 22.8.2

Vi har åtgärdat följande problem:

Samtals administrations Portal

 • Titlarna på sidan Nummer har nu justerats.

 • Korrekt format har tillämpats på fel- och framgångsmeddelanden som visas här: Företagsprofil > Nödsamtal.

 • Du kan nu lägga till och ta bort nummer utan problem från Användare > Användartilldelningar.

 • Du kan nu övervaka användare på andra webbplatser.

 • Den japanska översättningen kan nu innehålla specialtecken i Inringar-ID.

 • Översättningsfel för Återstående licenser har åtgärdats.

 • Sökning efter MAC-adress tillåter nu kolon.

En lista över problem som vi är medvetna om och som vi arbetar med just nu finns här.

26 november 2019

Version 22.8.1

Vi har åtgärdat följande problem:

Samtals administrations Portal

 • Dialogrutan Redigera schema under Avancerade tjänster > Inställning för webbplatspaket > Schemaläggning > Redigera:

  • Exporterade CSV-filer är inte längre tomma.

  • Japanska översättningsfel har åtgärdats.

 • Schemat för autosvar visas inte längre felaktigt som Stängt.

 • Du kan nu ange överföringsalternativet autosvar för ett externt nummer med E.164 eller nationellt nummerformat (med noll prefix).

 • Tillägg av personsökningsmål och -avsändare från olika platser misslyckas inte längre.

 • Tillägg av <tab>-tecken i ett platsnamn resulterar inte längre i ett fel.

 • Samtalsköinställningen för Meddela agent om samtal har parkerats under en angiven väntetid har inte längre standardvärdet 30 när du anger ett värde mellan 30 och 300.

 • Felet Kundanvändare hittades inte visas inte längre i inställningarna för personlig fax/röstmeddelande.

 • Analyssidan visar inte längre fel tidsformat för en tidsram.

 • Storleksgränsen för kundtjänstköer har ökat från 50 till 525.

 • Japansk översättning i analys av dataextrahering har förbättrats.

En lista över problem som vi är medvetna om och som vi arbetar med just nu finns här.

Control Hub

 • Felaktiga felmeddelanden visas inte längre för kundplatser.

 • Dirigeringsprofilen har nu uppdaterats från API:n för samtalsadministratör.

 • Lokaliseringsproblem för Mexiko med att stat/provins/region visar dubblettvärden har åtgärdats.

7 november 2019

Version 22.8

Se https://status.broadsoft.com/ för distributionsdatum för specifika regioner.

Vi har åtgärdat följande problem:

Samtals administrations Portal

 • Tidszonerna visas nu korrekt.

 • Vi har förbättrat den japanska översättningen.

 • Samtalsanalysdata är nu tillgängliga.

 • CSV-katalogproblem har korrigerats.

 • Konfiguration av sökgrupp – omsorteringstilldelning uppifrån och mer

En lista över problem som vi är medvetna om och som vi arbetar med just nu finns här.

Control Hub

 • Tidszonen för Bosnien, Hercegovina och Macao är nu tillgänglig.

 • Du kan nu ta bort en Cisco IP-telefonserieenhet.

22 oktober 2019

Versioner 22.7.5

Se https://status.broadsoft.com/ för distributionsdatum för specifika regioner.

Vi har åtgärdat följande problem:

Samtals administrations Portal

 • Du kan nu söka efter platser utan att bekymra dig om skiftlägeskänslighet.

 • De spanska och franska översättningarna har förbättrats.

 • Du kan nu ändra ordningen på användare som övervakas när du använder webbläsaren Firefox.

 • Du kan nu lägga till internationella nummer i reglerna för samtalskoppling för nya zeeländska webbplatser.

 • Användningsfall för användare/tilldela station utlöser inte längre GroupModifyRequest varje gång.

En lista över problem som vi är medvetna om och som vi arbetar med just nu finns här.

Control Hub

 • Tidszonen för Bosnien och Hercegovina är nu tillgänglig.

 • Rubriker i stationslagerexporter visas nu.

 • Du kan nu återskapa en plats efter att den ursprungliga beställningen i Control Hub nekades.

 • Du kan nu söka efter platser utan att bekymra dig om skiftlägeskänslighet.

Ringa användar Portal

 • Du kan nu se Mina appar när du öppnar samtalsanvändarportalen på din iPad.

 • Vi har förbättrat våra felmeddelanden.

2 oktober 2019

Versioner: Underhållskorrigeringar till version 22.7.4

Vi har åtgärdat följande problem:

Samtals administrations Portal

 • Vi har korrigerat rubrikerna i stationslagrets exportfil.

 • Statistikrapport för samtalskö visar inte längre felaktiga värden för rapporterna Övergivna samtal och Totalt antal samtal.

 • Vi har korrigerat översättningarna i bekräftelsepopupen Starta om enhet.

 • Rapporten Tjänsteförsäkran visar inte längre värdet dålig när inga samtalsdata är tillgängliga.

 • När du klickar på Hantera tjänster i Control Hub och du korsstartas till samtalsadministratörsportalen visas inte längre tillfälliga fel.

 • Du kan nu lägga till en anknytning i alternativet Överför till operatör.

 • Tog bort vyn Bryta in för Basic-användare (denna funktion är inte en del av Basic-licensen).

 • Personlig fax är nu tillgängligt när röstbrevlådan är avstängd.

 • Analog hotline kan nu konfigureras för Cisco ATA 191 och 192.

En lista över problem som vi är medvetna om och som vi arbetar med just nu finns här.

Ringa användar Portal

 • Vi har förbättrat felmeddelandena i Kontor var som helst och Scheman.

 • Vi löste problem som kunde uppstå vid tillämpning av scheman för användarfunktioner.

 • Sökning efter Hotellvärd har korrigerats.

 • Vi har korrigerat översättnings- och lokaliseringsproblem för Japan och Mexiko.

 • Vi har förbättrat hjälpinnehållet för funktionen Kortnummer.

 • Vi har förbättrat väntemeddelandet när portalen upplever en hög volym.

 • Inställningen sparas nu vid aktivering eller inaktivering av Kontor var som helst för en plats.

16 augusti 2019

Version: 22.7.0

Se https://status.broadsoft.com/ för distributionsdatum för specifika regioner.

Funktioner
 • Enhetsregistrering av aktiveringskod (aktiveras i slutet av augusti)

 • Basic-användarlicens (se kända problem)

 • Föredragna Webex Calling-medieleverantörer (PMP)

 • Flera PSTN-nätoperatörer per företag för tjänsteleverantörspartners

 • Systemförbättringar för internationella/multinationella företag

 • Förbättring av utseendet för linje-ID – presentation för ansluten linje

Marknadsexpansion
 • Lokalisering för Japan som försäljningsland

 • Lokalisering för Mexiko som försäljningsland

 • Nya länder för avdelningskontor:

  • Hongkong

  • Sydkorea

  • Taiwan

  • Turkiet

  • Vietnam

Control Hub
 • Tillåt massinmatning av 1 000 telefonnummer för en kund

 • Aktivera massöverföring av enheter med MAC-adress

 • Support för nummerplan för företag

Samtals administrations Portal
 • Hyperlänk till CSCAN-verktyget för nätverksutvärdering

 • Uppdatera CAP-portalen att länka till sidan per samtalsdata i Tjänsteförsäkran

 • Utöka CAP Analytics-sökkapaciteten för att söka med en enda TN eller ett TN-intervall

Ringa användar Portal
 • Lade till kontroll för att begränsa utseendet på ID för ansluten linje (COLR)

Nya telefonmodeller

Vi har faktiskt haft stöd för dessa enheter ett tag nu men du kanske inte har känt till dem:

 • Cisco MPP 6821 skrivbordstelefon

 • Cisco MPP DECT 6800-serien

11 juli 2019

Version: 22.6.6

Funktioner

Det finns inga nya funktioner i denna version.

Vi har åtgärdat följande problem:

Samtals administrations Portal

 • Du kan nu tilldela mer än en port till analoga telefonadaptrar (ATA) och DECT-enheter.

 • Autosvar visar nu Överför till röstbrevlåda efter att du har klickat på Spara.

 • ATA:er kan nu väljas i listrutan när du tilldelar en telefon.

 • Du kan nu använda jokertecken i kriteriet Selektiv samtalskoppling.

 • Webbplatsadministratören har nu åtkomst till alternativet Alla webbplatser.

 • Vi har förbättrat de franska och spanska översättningarna.

 • Samtalskön mäter nu i sekunder istället för signaler.

 • Vi har åtgärdat inversionsproblemet med Kontorstid och Utanför kontorstid i autosvar.

 • Vi har löst vissa prestandaproblem som kan ha uppstått vid inläsning av kvalitetssäkringsdata om tjänsten för alla dina platser.

 • Vi har åtgärdat vissa prestandaproblem som kan ha uppstått vid konfigurering av sökgrupper.

 • Om du tilldelar fler än 10 telefoner kan du visa alla enheter i listrutan Enheter.

 • Du kan nu se listade platser när du lägger till ett nummer.

En lista över problem som vi är medvetna om och som vi arbetar med just nu finns här.

Control Hub

Vi har gjort dessa förbättringar:

 • Sidorna Nummer och Hantera licenser ger fler standardhanteringslistor med ytterligare sökfunktioner.

 • Sidan Samtalsfunktioner visar platsen som är av intresse.

 • Vi har åtgärdat vissa prestandaproblem som kan ha uppstått vid inläsning av tjänstelager.

Ringa användar Portal

 • Vi har åtgärdat översättningsproblem.

7 juni 2019

Version: 22.6.5

Vi har åtgärdat följande problem:

Samtals administrations Portal

 • Vi har åtgärdat problem knutna till vidarebefordran av samtal till röstbrevlåda.

 • Vi har lagt till ett nytt alternativ för konfigurering av sökgrupp – nu kan du välja att dirigera samtal till nästa nummer i listan när en linje är upptagen.

 • Vi tillåter tvåsiffriga anknytningar för överflöden i samtalskön.

 • Vi har ökat intervallet för antalet signaler innan ett samtal skickas till röstbrevlådan (2–20).

 • Redigering av ett okonfigurerat autosvar misslyckas inte längre.

 • Data laddar inte längre om när du trycker på Esc för att stänga ett fönster.

En lista över problem som vi är medvetna om och som vi arbetar med just nu finns här.

Control Hub

 • Vi har förbättrat svarstiden och processen när du tar bort samtalsfunktioner och användare.

 • Vi har ökat antalet enheter som du kan visa i en tabell.

 • Vi har ändrat designen på sidan Platser till en listvy.

Ringa användar Portal

Nedladdningslänken för mobil tar inte längre användare till surfplatteklienten och vi har tagit bort felet som visades under installationen.

28 maj 2019

Version: 22.6.4

Vi har åtgärdat följande problem:

Samtals administrations Portal

 • Samtalsadministratörsportalen returnerar inte längre ett 500-fel för tidsgränser för långa frågor eller tabellbelastningar.

 • Partner kan nu även vara kunder i samtalsadministratörsportalen.

En lista över problem som vi är medvetna om och som vi arbetar med just nu finns här.

Control Hub

 • Platser som är inaktiverade i samtalsadministratörsportalen visar nu rätt status i Control Hub.

 • När du ändrar din adress i samtalsadministratörsportalen uppdateras Control Hub automatiskt. Du måste fortfarande informera din tjänsteleverantör om ändringen i räddningstjänstsyfte.

24 april 2019

Version: 22.6.3

Funktioner

Det finns inga nya funktioner i denna version.

Vi har åtgärdat följande problem:

API

 • Ett missvisande felmeddelande mottogs när ett produkt-ID utan klient var specificerat för klientdelning.

 • Transaktionen överskred tidsgränsen för uppdatering av status.

Samtals administrations Portal

 • Användartilldelningar – En felaktig skärm med nummer för inringar-id visades.

 • Det saknades franska översättningar.

 • Fel visades i listan nummer/användare. Inga listresultat visades.

 • Ett felmeddelande mottogs vid val av vissa avancerade tjänster.

En lista över problem som vi är medvetna om och som vi arbetar med just nu finns här.

Ringa användar Portal

 • Du kan nu ställa in samtalskoppling till nationella nummer.

En lista över problem som vi är medvetna om och som vi arbetar med just nu finns här.

Control Hub

 • Vi har lagt till maskinkontostöd för API för ingångstelefoner.

 • Support-URL är nu inställt för moms

Tillhandahåller

 • Vi stöder nu särskilda telefonnummer i Storbritannien.

 • Vi har förbättrat etableringsfelet som returnerades till Rialto Market för att bättre beskriva problemet som uppstod.

 • Tilldelningen av MAC/TN misslyckas inte längre på grund av avvisat lösenord för röstportalen.

 • Sökning efter primär agent misslyckas inte längre under återuppringning för orderstatus.

 • Ändra order fastnar inte längre under tiden som man väntar på aktiveringsdatum.

 • Förbättrad frånkopplingsorder: Fas 1

Enhetskonfiguration

 • Att importera taggar i DMS+ med beteendet ”ERSÄTT” skapar inte längre dubblettaggar.

Effekter på användarupplevelse
Inga ändringar av användarupplevelsen har introducerats i den här versionen.

Control Hub

 • Enhetsstatussökning efter plats är inte tillgänglig.

  Lösning: Skapa taggar för enheter baserat på plats. Sök sedan med tagg med hjälp av sökfältet på sidan Enheter. Mer information om att skapa taggar för enheter finns i Gruppera enheter med taggar

 • Webex Calling-tjänsteleverantörer kan inte längre lägga till eller hantera tredjepartsenheter som inte finns i listan Supportenheter för Webex Calling.

 • Om du lägger till en arbetsyta och vill tilldela den till en ATA som redan har den första linjeporten tilldelad till en annan användare eller arbetsyta kan du inte ange MAC-adressen för ATA:en.

  Lösning: Lägg till den nya arbetsytan, tilldela en telefon (du kan använda en fiktiv MAC-adress) och ta bort enheten från arbetsytan. Välj sedan knappen Konfigurera port för att redigera ATA och lägga till arbetsytan. En arbetsyta som tilldelats som en extra linjeport på en ATA kommer inte att visa en enhet i tabellen över arbetsytor. När du visar arbetsytan visas ATA:n under Enheter.

 • Enheter som är tilldelade till en annan plats än standardplatsen för landet visar inte sin status på sidan Enheter.

 • Du kan inte använda mallar för automatisk licenstilldelning för att tilldela Webex Calling-licenser till användare.

 • Endast användare som har tilldelats en fullständig administratörsroll (partner eller kund) kan ta bort platser.

 • När du uppdaterar en användares för- eller efternamn i Control Hub görs inte uppdateringen i motsvarande fält för inringar-id. Lösningen är att ändra användarnamn i CH och sedan uppdatera förnamn och/eller efternamn för inringar-id i CAP

  Lösning: Ändra användarens namn i Control Hub och uppdatera sedan förnamn och efternamn för inringar-id i samtalsadministratörsportalen.

 • När du skapar en plats och tilldelar ett nummer som redan används skapas platsen fortfarande, men den visas som okonfigurerad i Control Hub.

 • Du kan börja tilldela grundläggande licenser till användare och platser som en del av en provperiod så snart du slutför uppgraderingen, men du kan inte köpa dessa licenser förrän SKU:erna finns tillgängliga från Cisco Commerce Workspace i slutet av augusti.


  Om du konverterar en provperiod till en företagsavtalsprenumeration måste du ta bort Basic-användare från Control Hub och lägga till dem igen som företagsanvändare. Vi arbetar med att gör det lättare för dig genom att låta dig uppgradera dina provperiodsanvändare från Basic till Företag innan du konverterar en provperiod till en betald prenumeration.

 • Du kan bara lägga till ett telefonnummer till enheter med flera portar såsom IP-telefoner, analoga telefonadaptrar (ATA:er) eller DECT-telefoner med platsberättiganden. Om du vill lägga till fler än ett nummer till dessa enheter kan du skapa en användare i Control Hub utan att tilldela en enhet, eller så kan du gå till samtalsadministratörsportalen från Control Hub, redigera användaren och sedan tilldela enheten.

 • Du kan ange specialtecken i fälten Förnamn och Efternamn för inringar-id-funktionen i Control Hub, men dessa tecken är normaliserade och tas bort från telefonskärmen när användaren ringer ett samtal.

 • När du väljer Webex Calling som samtalsbeteende för organisationen eller en specifik användare öppnar inte externa samtal som görs från Webex version 4.x på mobila enheter Webex Calling-appen som förväntat.

 • Använd inte noll som åtkomstkod för Webex Calling. Noll överlappar nationella och internationella samtalsprefix. Samtal som görs med Webex Calling-programmet eller Webex Calling-enheter misslyckas om noll används som åtkomstkod.

Kända problem med nödnummer med återuppringning:

 • I Control Hub har du alternativet att inaktivera en användare eller arbetsyta. Inaktiveringsfunktionen fungerar dock inte för närvarande. När en användare eller arbetsyta inaktiveras visas ett meddelande som varnar administratören om att denna användare eller arbetsyta aktivt används som nödnummer med återuppringning (ECBN). Den här varningen kan ignoreras för närvarande, eftersom inaktivering inte sker.

 • När Tilldelat nummer från användarens plats är valt väljer nödnummer med återuppringning (ECBN) en reservdestination. Namnet och numret som visas i listrutan är den effektiva användaren. Det är inte den ursprungligen konfigurerade användaren. Den här begränsningen är kosmetisk, men missvisande, och kommer att lösas.

Kända problem för Webex Calling-analys:

 • Analys visar inte användning från användare av Webex Calling-mobilapp. Detta kommer att åtgärdas när version 3.9.14 av Webex Calling-appen släpps.

 • Analoga telefonadaptrar (ATA:er) och DECT-enheter stöds inte.

 • Enheter som registrerar sig via IPv6 eller ett VPN-avslutning till Webex Calling stöds inte heller.

Konfiguration av lokal gateway

 • Funktionen fax-till-e-post i Webex Calling kräver T.38-protokollet när det används via lokal gateway (CUBE), exempelvis fax till personligt faxnummer > PSTN > CUBE > Webex Calling SBC > e-post. I detta fall kommer mediaöverföringen inte att krypteras. Aktivera därför T.38-protokollet efter eget omdöme.

Webex Calling-enheter

 • ATA 191/192 – När du försöker fjärruppgradera den inbyggda programvaran som en del av registreringsprocessen för Cisco ATA 191-/192-enheter kan du uppleva problem om den inbyggda programvaran på ATA:en är en äldre version. Följ anvisningarna nedan för att lösa problemet genom att manuellt uppgradera den inbyggda programvaran på Cisco ATA 191/192.

  • Lösning: Gå till Administration > Uppgradering av inbyggd programvara. Packa upp filen. Välj den uppackade filen för att uppgradera den. Den inbyggda programvaran hämtas här. När den inbyggda programvaran har hämtats riktar du ATA:en tillbaka till https://cisco.sipflash.com/.

 • Din MPP-enhet har inte åtkomst till Active Directory (AD) som har synkroniserats av Cisco Kataloganslutning. Från menyn Anpassad katalog kan din MPP-telefon endast komma åt användare som tilldelats Webex Calling-licenser.

Webex-samtalsapp

 • Din Webex Calling-app har inte åtkomst till Active Directory (AD) för AD-synkronisering. Så du har bara åtkomst till andra Webex Calling-användare i din katalog (användare som tilldelats Webex Calling-licenser).

 • Om din administratör har ställ in Webex Calling som ditt samtalsprogram ändras inte din närvaro i Webex-appen för att visa att du talar i telefon om du använder Webex Calling-appen för att ringa ett samtal.

Ändra din e-postadress med idbroker.webex.com

Webex Calling-användare kan inte ändra sin e-postadress på egen hand. Idbroker.webex.com stöder inte Webex Calling. Om en Webex Calling-användare försöker ändra sin e-postadress med idbroker.webex.com orsakar detta ett synkroniseringsproblem.

Alla andra problem är för närvarande relaterade till administratörs- och användarportalerna för Calling. En lista över dessa problem finns i Kända problem med molnsamtal.