Rösttangentbord

Följande är en beskrivning av hur du använder det visuella tangent bordet.

  • Om du vill bläddra igenom tecknen ska du flytta ditt huvud till vänster och höger.

  • Om du vill ange ett tecken säger du ordet under den bokstav som du vill ha. Om du t.ex. vill ange bokstaven b säger du Bravo.

  • Du kan ange flera bokstäver på en gång genom att säga motsvarande ord tillsammans. Om du till exempel vill ange namnet Becky, säger du Bravo Echo Charlie Kilo Yankee.

  • Om du vill ändra hur du anger data i textfält, säg t. ex. A B C -läge, symboler eller siffror.

  • När du har lagt in texten ska du säga kommandot för skicka som visas på skärmen. Exempel: i exemplet ovan är kommandot för skicka Skicka.

  • Om du vill radera din post, säger du Backa för att ta bort den senaste bokstaven eller Rensa text för att radera all text.

  • Säg Ångra om du vill ångra den senaste posten.


Tecknet behöver inte vara synligt på skärmen för att kunna matas in.

Använda diktering

Med Diktering kan du använda vanligt språk för att mata in information.

1

Om du vill visa fler inmatningsalternativ kan du säga Fler alternativ.

2

Säg Diktering om du vill växla till dikteringsläget.

3

Säg de ord som du vill skriva in.


 

Säg till exempel punkt com om du vill skriva in texten .com.

4

När du har slutfört dikteringen visa HMT den renderade texten på skärmen.

Röstkommandon

Logga in

Röstkommando

Åtgärd

Skanningsläge

Autentiserar med en QR-kod

Ange användarnamn och lösenord

Autentiserar med hjälp av användarnamn och lösenord

Huvudfunktioner

Röstkommando

Åtgärd

Meny

Visa menyalternativ

Hjälp med Webex

Beskrivningar av kommandon som ofta används

Skicka loggar

Ladda upp loggar från enheten

Logga ut

Logga ut från Expert On Demand

Föregående sida/Nästa sida

Navigerar till 1 sida åt vänster/höger

Direkt

Söker i dina direktutrymmen och visar kontakter

Grupp

Söker i dina grupputrymmen

Team

Visar befintliga team

Välj objekt <objekt nummer>

Markerar det objekt som är associerat med det angivna objektnumret

Sök direkt

Söker i dina direktutrymmen

Sök teams

Söker i teamet

Be om hjälp (från det valda teamet)

Skickar en begäran om hjälp till alla teammedlemmar

Sök efter medlemmar

Söker efter en teammedlem

Ring ett samtal

Ringer ett samtal till den valda kontakten

Be om hjälp (från vald kontakt)

Skickar en begäran om hjälp till den valda kontakten

Avbryt samtal

Avbryter ett samtal

Samtal

Röstkommando

Åtgärd

Visa reglage/Dölj reglage

Visar och döljer kontrollmenyn

Manuell fokus

Växla till manuellt fokusläge

Fokus punkt 1...9

Välj en fokuspunkt på skärmen

Autofokus

Växla till automatiskt fokusläge

Exponeringsnivå 1...5

Ändrar exponeringsnivån

Volymnivå 1...5

Ändrar volymnivån

Zoomnivå 1...5

Ändrar zoomnivån

Ta foto

Tar ett foto av den aktuella kameravyn

Anteckna

Startar anteckningsläget

Färg

Öppnar menyn anteckningsfärg

Form

Öppnar menyn anteckningsform

Pausa/återuppta samtal

Pausar ljud- och videosignalen tills samtalet återupptas

Ta skärmbild

Tar en skärmbild av en delad skärm

Delta i samtal

Delta i ett schemalagt samtal

Avsluta samtal

Avslutar samtalet

Acceptera

Acceptera ett ej schemalagt samtal

avvisa

Avvisa ett ej schemalagt samtal

Tangentbordskommandon

Röstkommando

Åtgärd

Bokstäver

Växlar tangentbordet till alfabetsläget för att mata in bokstäver

Siffror

Växlar tangentbordet till nummerläget för att mata in siffror

Symboler

Växlar tangentbordet till symbolläget för att mata in symboler

ABC-läge

Växlar tangent bordet till ABC-läget

Visa alternativ/Dölj alternativ

Visar och döljer tangentbordsalternativ

Säker post

Växlar inmatningsläget till säkert läge

Normal post

Växlar inmatningsläget till normalt

Diktering

Aktiverar Diktering och matar in text baserad på tal

Skanningsläge

Skannar QR-koden

Ficklampa på/av

Växlar ficklampan på/av

Stäng tangentbordet

Stänger tangentbordet

Backsteg

Tar bort det sista tecknet

Rensa text

Rensar texten i inmatningsrutan

Ångra

Ångrar den senaste inmatningen

Acceptera

Accepterar den inmatade informationen

Globala kommandon

Röstkommando

Åtgärd

Navigera till start

Navigerar till startskärmen

Navigera bakåt

Navigerar till föregående skärm

Mina kontroller

Navigerar till systemets kontrollpanel

Stäng av mikrofon

Stänger tillfälligt av mikrofonen

Mina meddelanden

Öppnar meddelandesektionen

Senast öppnade program

Öppnar program som körs i bakgrunden

Visa hjälpen

Visar ett popup-fönster med hjälp med kommandon för den aktuella skärmen.