Информация за безопасност и производителност

Прекъсване на електрическото захранване

Достъпът до услугата за набиране на спешни номера от телефона изисква телефонът да получава електрическо захранване. Ако има прекъсване в електрическото захранване, услугата за набиране на спешни номера няма да функционира, докато захранването не бъде възстановено. В случай на прекъсване или разрив в електрическото захранване, може да се наложи да нулирате или да конфигурирате отново оборудването, за да можете да използвате услугата за набиране на спешни номера.

Регулаторни зони

Радиочестотата за този телефон е конфигурирана за определена регулаторна зона. Ако използвате този телефон извън определената регулаторна зона, телефонът няма да функционира правилно и може да сте в нарушение на местните разпоредби.

Външни устройства

Препоръчваме Ви използването на качествени външни устройства, които са защитени срещу нежелани радиочестотни (RF) и звуковочестотни (AF) сигнали. Външните устройства включват слушалки, кабели и съединители.

В зависимост от качеството на тези устройства и тяхната близост до други устройства, като мобилни телефони или радиостанции за двустранна връзка, може все пак да се появят звукови смущения. В такива случаи Ви препоръчваме да извършите едно или няколко от следните действия:

 • Отдалечете външното устройство от източника на радио или звукови сигнали.

 • Прекарайте кабелите на външното устройство по-далеч от източника на радио или звукови сигнали.

 • Използвайте защитени кабели за външното устройство или използвайте кабели с по-добра защита и съединител.

 • Скъсете кабела на външното устройство.

 • Поставете ферити или други подобни устройства на кабелите на външното устройство.

Cisco не може да гарантира работата на външни устройства, кабели и съединители.


 

В държави от Европейския съюз използвайте само външни високоговорители, микрофони и слушалки, които са в пълно съответствие с Директивата за електромагнитна съвместимост [89/336/EC].

Начини за захранване на телефона

Можете да осигурите захранване за телефона по един от следните начини:

 • Да използвате захранващия адаптер, който се доставя с телефона.

 • Ако мрежата поддържа захранване по Ethernet (PoE), можете да включите телефона си към мрежата. Включете Ethernet кабел в Ethernet телефонния порт и в мрежата.

Ако не сте сигурни дали мрежата Ви поддържа захранване по Ethernet (PoE), се обърнете към администратора си.

Поведение на телефона по време на задръстване на мрежата

Всичко, което влошава работата на мрежата може да окаже влияние върху качеството на аудиото и видеопредаването по телефона, а в някои случаи може да доведе до прекъсване на разговора. Влошаването на ефективността на мрежата може да се дължи на следните дейности, без списъкът да е изчерпателен:

 • Административни задачи, като сканиране на вътрешни портове или защитно сканиране.

 • Атаки, които могат да възникнат в мрежата, като атака от тип отказ на услуга.

UL предупреждение

LAN/Ethernet кабелът или други кабели към устройството не трябва да излизат извън сградата.

Захранване от клас 1

Продуктите от клас 1 трябва да бъдат свързани към контакта на захранването със защитно заземяване.

Етикет на продукта

Етикетът на продукта се намира от долната страна на устройството.

Декларации за съответствие

Декларации за съответствие за Европейския съюз

CE маркировка

Към оборудването и опаковката е прикрепено следното СЕ обозначение.

Емблема СЕ

Декларации за излагане на радиочестотни вълни за Европейския съюз

Това устройство е оценено и отговаря на Директивата за EMF в EI 2014/53/EU.

Декларация за съответствие за САЩ (8800 серия, 8832)

Част 15 Радиоустройства

Това устройство съответства на част 15 от Правилника на FCC. Операцията е предмет на следните две условия:

 1. Това устройство не може да причини вредни смущения и

 2. Това устройство трябва да приема всички получени смущения, включително смущения, които могат да причинят нежелана операция.


 

Радиоустройство от част 15 работи без смущения с други устройства, работещи в тази честота. Промени или модификации в споменатия продукт, които не са изрично одобрени от Cisco, включително използването на антени, които не са на Cisco, може да анулират разрешението на потребителя да работи с това устройство.

Декларации за съответствие за Канада

Това устройство съответства на RSS стандартите на Industry Canada за освободени от лицензиране устройства. Работата се обуславя от следните две условия: (1) това устройство не трябва да предизвиква смущения и (2) това устройство трябва да приема всякакви смущения, включително смущения, които може да доведат до нежелана работа на устройството. При използване на този телефон не може да се гарантира поверителност на комуникацията.

Този продукт удовлетворява приложимите технически спецификации за иновация, научни открития и икономическо развитие на Канада.

Avis de Conformité Canadien

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence RSS d’Industry Canada. Le fonctionnement de cet appareil est soumis à deux conditions : (1) ce périphérique ne doit pas causer d'interférence et (2) ce périphérique doit supporter les interférences, y compris celles susceptibles d'entraîner un fonctionnement non souhaitable de l'appareil. La protection des communications ne peut pas être assurée lors de l'utilisation de ce téléphone.

Le présent produit est conforme aux spécifications методи приложими тази, науки et акт économique Канада.

Канадска декларация за излагане на радиочестотни вълни

ТОВА УСТРОЙСТВО УДОВЛЕТВОРЯВА ОГРАНИЧЕНИЯТА И РЕФЕРЕНЦИИТЕ НА ISED ИЯЯ-102 R5 ЗА ИЗЛАГАНЕ НА РАДИОВЪЛНИ

Устройството включва радиопредавател и приемник. Създадено е така, че да не надхвърля ограниченията за излагане (контролирано ) на радиовълни на населението (радиочестотни електромагнитни полета), както е посочено в RSS-102, което отговаря на Закона за безопасност на здравето в Канада 6 и включва достатъчен обезопасителен диапазон, създаден, за да гарантира безопасността на всички лица, независимо от тяхната възраст и здравословно състояние.

Като такива системите са създадени да работят по такъв начин, който избягва контакта на крайния потребител с антени. Препоръчва се да настроите системата на място, на което антените могат да останат поне на минималното разстояние, посочено от потребителя, в съответствие със законовите напътствия, създадени да намалят общото излагане на потребителя или оператора.

Устройството е тествано и е в съответствие с приложимите разпоредби като част от процеса за радио сертифициране.

Déclaration d'exposition aux RF canadienne

CE PÉRIPHÉRIQUE RESPECTE LES LIMITES DÉCRITES PAR LA NORME RSS-102 R5 D'EXPOSITION À DES ONDES RADIO

Votre appareil comprend un émetteur et un récepteur radio. Il est conçu pour ne pas dépasser les limites applicables à la population générale (ne faisant pas l'objet de contrôles périodiques) d'exposition à des ondes radio (champs électromagnétiques de fréquences radio) comme indiqué dans la norme RSS-102 qui sert de référence au règlement de sécurité n°6 sur l'état de santé du Canada et inclut une marge de sécurité importantes conçue pour garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et état de santé.

En tant que tels, les systèmes sont conçus pour être utilisés en évitant le contact avec les antennes par l'utilisateur final. Il est recommandé de positionner le système à un endroit où les antennes peuvent demeurer à au moins une distance minimum préconisée de l'utilisateur, conformément aux instructions des réglementations qui sont conçues pour réduire l'exposition globale de l'utilisateur ou de l'opérateur.

Le périphérique a été testé et déclaré conforme aux réglementations applicables dans le cadre du processus de certification radio.

Канадска декларация за радари с висока мощност

Потребителите трябва да знаят още, че радари с висока мощност са основни потребители (т.е. приоритетни потребители) при честотни ленти 5250-5350 MHz и 5650-5850 MHz, и че тези радари могат да причиняват смущения и/или повреди в устройства LE-LAN.

Devraient également être informés des utilisateurs que les radars à haute puissance sont désignés comme utilisateurs principaux (à savoir des utilisateurs prioritaires) des bandes 5250-5350 MHz et 5650 à 5.850 MHz et que ces radars pourraient provoquer des interférences et / ou endommager les périphériques LE-LAN.

Декларации за съвместимост с изискванията на Федералната комисия по далекосъобщенията (ФКД)

Федералната комисия по далекосъобщенията изисква декларации за съвместимост за следните декларации:

Декларация съгласно изискванията на Федералната комисия по далекосъобщенията (ФКД), част 15.19

Това устройство съответства на част 15 от Правилника на FCC. Работата се обуславя от следните две условия: (1) Това устройство не трябва да предизвиква вредни смущения и (2) това устройство трябва да приема всякакви получени смущения, включително смущения, които може да доведат до нежелана работа на устройството.

Декларация съгласно изискванията на Федералната комисия по далекосъобщенията (ФКД), част 15.21

Промени или модификации, които не са изрично одобрени от страната, която носи отговорност за съвместимостта, може да анулират разрешението на потребителя да работи с оборудването.

Декларация за експозиция на радиочестотно излъчване съгласно изискванията на Федералната комисия по далекосъобщенията (ФКД)

Това оборудване съответства на ограниченията за експозиция на излъчване на Федералната комисия по далекосъобщенията (ФКД), зададени за неконтролирана среда. Крайните потребители трябва да следват конкретните инструкции за работа, за да изпълнят изискванията за съвместимост по отношение на радиочестотното излъчване. Този предавател трябва да се намира най-малко на 20 см от потребителя и не трябва да бъде разположен заедно или да работи съвместно с каквато и да е друга антена или предавател.

Декларация за приемници и цифрови устройства от клас Б съгласно изискванията на Федералната комисия по далекосъобщенията (ФКД)

Този продукт е тестван, като е установено, че съответства на спецификациите за цифрово устройство от клас Б съгласно част 15 от правилника на ФКД. Тези ограничения имат за цел да осигурят разумна защита срещу вредни смущения при инсталиране в жилищни помещения. Настоящото оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и ако не е инсталирано и използвано в съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения на радиокомуникациите. Няма гаранция обаче, че в конкретна инсталация няма да се появят смущения.

Ако това оборудване причинява вредни смущения при приемането на радиосигнал или телевизионен сигнал, което може да бъде определено чрез изключване и включване на оборудването, на потребителя се препоръчва да опита да отстрани смущенията, като използва една или повече от следните мерки:

 • Да пренасочи или премести антената на приемника

 • Да увеличи разстоянието между оборудването или устройствата

 • Да свърже оборудването към стенен контакт, различен от този на приемника

 • Да се обърне към квалифициран радио/телевизионен техник за съдействие

Общ преглед на защитата на продукта на Cisco

Този продукт съдържа криптографски функции и е обект на законодателството на САЩ и на местните законодателства по отношение на вноса, износа, Пренасочването и използването му. Доставката на криптографски продукти на Cisco не дава право на трето лице да внася, изнася, разпространява или използва шифроване. Вносителите, износителите, разпространителите и потребителите носят отговорност за спазването на законите на САЩ и съответната местна държава. С използването на този продукт вие се съгласявате да спазвате приложимите закони и разпоредби. Върнете този продукт незабавно, ако не сте съгласни или не можете да спазвате американските и местни закони.

Допълнителна информация относно правилата за износ на САЩ можете да намерите на https://www.bis.gov/ear.

Важна информация онлайн

Лицензионно споразумение с краен потребител

Лицензионното споразумение с крайния потребител (ЛСКП) се намира тук: https://www.cisco.com/go/eula

Нормативна информация за съответствие и безопасност

Информацията за съответствие с нормативната уредба и безопасност (ИСНУБ) се намира тук:

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/Webex/Room/RCSI/RCSI-0427-book.pdf