Oplysninger om sikkerhed og ydeevne

Strømafbrydelse

Du kan kun foretage nødopkald fra telefonen, hvis den er tilsluttet strøm. Hvis der opstår strømafbrydelse, kan du ikke foretage service- og nødopkald, før der igen er strøm. I tilfælde af strømsvigt eller andre forstyrrelser kan du være nødt til at nulstille eller omkonfigurere udstyret, før du kan bruge service- og nødopkald igen.

Regulatoriske domæner

Denne telefons radiofrekvens (RF) er konfigureret for et specifikt regulatorisk domæne. Hvis du anvender denne telefon uden for det specifikke regulatoriske domæne, vil telefonen ikke fungere korrekt, og du kan overtræde lokale bestemmelser.

Eksterne enheder

Vi anbefaler brug af eksterne enheder af god kvalitet, som er beskyttet mod uønsket radiofrekvens- og lydfrekvenssignaler (RF og AF). Eksterne enheder omfatter hovedtelefoner, kabler og stik.

Afhængigt af disse enheders kvalitet, og hvor tæt de befinder sig på andre enheder, som f.eks. mobiltelefoner eller tovejsradioer, kan der fortsat forekomme en vis støj. I disse tilfælde anbefaler vi, at du benytter dig af en eller flere af følgende fremgangsmåder:

 • Flyt den eksterne enhed væk fra kilden til RF- eller AF-signalerne.

 • Flyt den eksterne enheds kabler væk fra kilden til RF- eller AF-signalerne.

 • Brug afskærmede kabler til den eksterne enhed, eller brug kabler med en bedre afskærmning og et bedre stik.

 • Afkort længden på kablet til den eksterne enhed.

 • Anvend ferritkerner eller andre enheder på kablerne til den eksterne enhed.

Cisco kan ikke garantere ydeevnen for eksterne enheder, kabler og stik.


 

I EU-lande bør der kun bruges eksterne højttalere, mikrofoner og hovedsæt, der er i fuldstændig overensstemmelse med EMC-direktivet [89/336/EC].

Sådan slutter du telefonen til strøm

Du kan slutte telefonen til strøm på en af disse måder:

 • Brug strømadapteren, der fulgte med telefonen.

 • Hvis din netværk understøtter Power over Ethernet (PoE), kan telefonen strømforsynes via netværket. Sæt et Ethernet-kabel i Ethernet-telefonporten Og ind i netværket.

Hvis du ikke er sikker på, om netværket understøtter PoE, kan du spørge administratoren.

Telefonens virkemåde i tilfælde af netværksforsinkelse

Alt, hvad der nedsætter netværkets ydeevne, kan påvirke telefonens lyd- og videokvalitet og i visse tilfælde forårsage et afbrudt opkald. Kilder til nedsat netværksydeevne kan være, men er ikke begrænset til, følgende aktiviteter:

 • Administrative opgaver, som f.eks. interne portscanninger eller sikkerhedsscanninger.

 • Angreb på netværket i form af f.eks. Denial of Service-angreb.

UL-advarsel

LAN-/Ethernet-kablet eller andre kabler, der er sat i enheden, bør ikke forlænges til uden for bygningen.

Klasse 1 – strøm

Klasse 1-produkter skal forbindes til en stikkontakt med beskyttende jordforbindelse.

Produktetiket

Produktetiketten er placeret i bunden af enheden.

Overensstemmelseserklæringer

Overensstemmelseserklæringer for EU

CE-mærkning

Følgende CE-mærke er sat på udstyret og emballagen.

CE-logo

RF-eksponeringserklæring for EU

Denne enhed er blevet evalueret, og det er konstateret, at den er i overensstemmelse med EU EMF-direktiv 1999/519/EU.

Overensstemmelseserklæringer for USA (8800-serie, 8832)

Del 15 radioenhed

Dette udstyr overholder afsnit 15 i FCC-reglerne. Udstyret må kun anvendes på følgende to betingelser:

 1. Udstyret må ikke forårsage interferens og

 2. Udstyret skal kunne tåle eventuel interferens, der opstår, herunder interferens som kan forårsage uønsket funktion.


 

Del 15-radioenheden anvendes på en ikke-interferensbasis med andre enheder, som anvendes på denne frekvens. Eventuelle ændringer eller modificeringer af produktet, som ikke udtrykkeligt er godkendt af Cisco, herunder brugen af ikke-Cisco-antenner, kunne annullere brugerens ret til at anvende denne enhed.

Overensstemmelseserklæringer for Canada

Dette udstyr er i overensstemmelse med Industry Canadas licensundtagne RSS-standard(er). Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) denne enhed må ikke forårsage interferens, og (2) denne enhed skal acceptere al interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket funktion for enheden. Beskyttelse af personlige oplysninger ved kommunikation kan ikke sikres, når du bruger denne telefon.

Dette produkt opfylder de gældende tekniske specifikationer for ISED (Innovation, Science and Economic Development Canada).

Avis de Conformité Canadien

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence RSS d’Industry Canada. Le fonctionnement de cet appareil est soumis à deux betingelser: (1) ce périphérique en doit pas causer d'interférence et (2) ce périphérique doit støtte er interférences, y compris celles susceptibles d'entraîner Fjern fonctionnement ikke souhaitable de l'appareil. La beskyttelse des communications en peut pas être assurée lors de l'utilisation de ce téléphone.

Le présent produit est conforme aux spécifications teknikker applicables d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Canadisk RF-eksponeringserklæring

DENNE ENHED OVERHOLDER DE BEGRÆNSNINGER, DER HENVISES TIL AF ISED RSS-102 R5 VEDRØRENDE EKSPONERING TIL RADIOBØLGER

Enheden omfatter en radiosender og -modtager. Den er designet til ikke at overskride (de ukontrollerede) begrænsninger for befolkningen som helhed vedrørende eksponering til radiobølger (radiofrekvens, elektromagnetiske felter), som der henvises til i RSS-102, der henviser til Health Canada Safety Code 6, og omfatter en væsentlig sikkerhedsmargen, der er beregnet på at sørge for sikkerheden af alle personer, uanset alder og sundhedstilstand.

Som sådan er systemerne designet til at blive betjent på en måde, så brugerne kan undgå kontakt med antennerne. Det anbefales at konfigurere systemet et sted, hvor antennerne som minimum kan forblive i en minimumsafstand, som angivet af brugeren, i overensstemmelse med de regulatoriske retningslinjer, som er beregnet på at reducere den samlede eksponering for brugeren eller operatøren.

Enheden er blevet testet, og det er konstateret, at den er i overensstemmelse med de gældende regler som en del af radiocertificeringsprocessen.

Déclaration d'Exposition aux RF Canadienne

CE PÉRIPHÉRIQUE RESPECTE LES LIMITES DÉCRITES PAR LA NORME RSS-102 R5 D'EXPOSITION À DES ONDES RADIO

Votre appareil comprend un émetteur et un récepteur radio. Il est conçu pour ne pas dépasser les limites applicables à la population générale (ne faisant pas l'objet de contrôles périodiques) d'exposition à des ondes radio (champs électromagnétiques de fréquences radio) comme indiqué dans la norme RSS-102 qui sert de référence au règlement de sécurité n°6 sur l'état de santé du Canada et inclut une marge de sécurité importantes conçue pour garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et état de santé.

En tant que tels, les systèmes sont conçus pour être utilisés en évitant le contact avec les antennes par l'utilisateur final. Il est recommandé de positionner le système à un endroit où les antennes peuvent demeurer à au moins une distance minimum préconisée de l'utilisateur, conformément aux instructions des réglementations qui sont conçues pour réduire l'exposition globale de l'utilisateur ou de l'opérateur.

Le périphérique a été testé et déclaré conforme aux réglementations applicables dans le cadre du processus de certification radio.

Canadiske erklæringer om højtydende radarer

Brugerne skal også være opmærksom på, at højtydende radarer tildeles som primære brugere (det vil sige prioriterede brugere) af båndene 5250-5350 MHz og 5650-5850 MHz, og at disse radarer kan forårsage interferens og/eller beskadigelse af LE-LAN-enheder.

Devraient également être informés des utilisateurs que les radars à haute puissance sont désignés comme utilisateurs principaux (à savoir des utilisateurs prioritaires) des bandes 5250-5350 MHz et 5650 à 5.850 MHz et que ces radars pourraient provoquer des interférences et / ou endommager les périphériques LE-LAN.

FCC-overholdelseserklæringer

Federal Communications Commission kræver overholdelseserklæringer for følgende erklæringer.

FCC-erklæring om afsnit 15.19

Dette udstyr overholder afsnit 15 i FCC-reglerne. Brug er underlagt følgende to betingelser: (1) denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere al interferens, der modtages, herunder interferens, der kan forårsage uønsket funktion for enheden.

FCC-erklæring om afsnit 15.21

Ændringer, som ikke udtrykkeligt er godkendt af den person, der er ansvarlig for overensstemmelsen, kan ugyldiggøre brugerens tilladelse til at benytte udstyret.

FCC-erklæring om RF-strålingseksponering

Dette udstyr er i overensstemmelse med FCC's grænser for strålingseksponering, der gælder for et ukontrolleret miljø. Slutbrugeren skal følge den specifikke betjeningsvejledning for at være i overensstemmelse med bestemmelserne for RF-stråling. Senderen skal placeres mindst 20 cm fra brugeren og må ikke anvendes sammen med en anden antenne eller sender.

FCC-erklæring om modtagere og digitalt Klasse B-udstyr

Dette produkt er blevet afprøvet og er i overensstemmelse med specifikationerne for en digital Klasse B-enhed i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er beregnet til at give en rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en privat installation. Dette udstyr genererer, anvender og kan udsende radiofrekvensenergi, og hvis udstyret ikke er installeret og anvendes i overensstemmelse med brugervejledningen, kan det medføre skadelig interferens for radiokommunikationen. Der gælder dog ingen garanti for, at der ikke vil opstå interferens med en bestemt type installation.

Hvis udstyret medfører skadelig interferens for radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan kontrolleres ved at slukke og tænde udstyret, anbefales brugeren at udbedre forholdene på en eller flere af følgende måder:

 • Drej modtagerantennen, eller placer den et andet sted

 • Sørg for større afstand mellem udstyret eller enhederne

 • Slut udstyret til en anden stikkontakt end den, som modtageren er tilsluttet.

 • Kontakt en forhandler eller en kvalificeret radio/tv-tekniker for at få hjælp.

Oversigt over sikkerhed for Cisco-produkter

Dette produkt indeholder kryptografiske funktioner og er underlagt amerikansk lovgivning samt den lokale lovgivning i andre lande, for så vidt angår import, eksport, overførsel og brug. Levering af Ciscos kryptografiske produkter medfører ikke, at tredjemand har tilladelse til at importere, eksportere, distribuere eller anvende kryptering. Det er importørernes, eksportørernes, distributørernes og brugernes eget ansvar at sørge for, at de amerikanske eller lokale regler overholdes. Ved at tage dette produkt i brug erklærer du dig indforstået med at overholde de gældende love og regler. Hvis du ikke kan overholde de amerikanske eller lokale regler, bedes du returnere produktet med det samme.

Yderligere oplysninger om amerikanske eksportregler kan findes på https://www.bis.gov/ear.