Säkerhets- och prestandainformation

Strömavbrott

För att komma åt akutsamtalstjänster genom telefonen måste telefonen få ström. Vid ett strömavbrott fungerar inte service- eller akutsamtalstjänster förrän strömmen är återupprättad. Vid avbrott eller störningar i strömförsörjningen kan du behöva återställa eller konfigurera om utrustningen innan du kan använda service- och akutsamtalstjänsterna.

Regleringsdomäner

Radiofrekvensen (RF) för den här telefonen har konfigurerats för en särskild regleringsdomän. Om du använder telefonen utanför den särskilda regleringsdomänen kommer telefonen inte att fungera som den ska, och du bryter eventuellt mot lokala regler.

Externa enheter

Vi rekommenderar att du använder externa enheter av hög kvalitet som är avskärmade mot oönskade radiofrekvens- och tonfrekvenssignaler (RF respektive AF). Externa enheter kan vara headset, kablar och kontakter.

Beroende på enheternas kvalitet och närheten till andra enheter, till exempel mobiltelefoner eller radiosändare/-mottagare, kan vissa störningar förekomma. I dessa fall rekommenderar vi att du vidtar en eller flera av dessa åtgärder:

 • Flytta bort den externa enheten från källan till radio- eller tonsignalerna.

 • Led bort den externa enhetens kablar från källan till radio- eller tonsignalerna.

 • Använd skärmade kablar till den externa enheten eller kablar med bättre avskärmning och kontakt.

 • Minska längden på kabeln till den externa enheten.

 • Använd ferrit eller liknande till den externa enhetens kablar.

Cisco kan inte garantera prestandan för externa enheter, kablar och kontakter.


Använd endast externa högtalare, mikrofoner och headset som uppfyller EMC-direktivet [89/336/EC] inom EU.

Sätt ge ström till din telefon på

Du kan tillföra ström till din telefon på ett av dessa två sätt:

 • Använd strömadaptern som medföljer telefonen.

 • Om ditt nätverk har stöd för Power over Ethernet (PoE) kan du koppla din telefon till nätverket. Anslut en Ethernet-kabel till Ethernet-telefonporten Och in i nätverket.

Om du inte är säker om ditt nätverk har stöd för PoE kan du höra med administratören.

Telefonbeteende under överbelastning av nätverket

Allt som försämrar nätverkets prestanda kan påverka telefonens ljud- och videokvalitet och i vissa fall avbryta samtalet. Orsaker till försämrat nätverk kan inkludera, men är inte begränsat till, följande aktiviteter:

 • Administrativa uppgifter, som skanning av en intern port eller en säkerhetsskanning.

 • Om ditt nätverk attackeras, t.ex. med en DoS-attack.

UL-varning

LAN/Ethernet-kabeln eller andra kablar som är kopplade till enheten får inte förlängas och användas utanför byggnaden.

Strömförsörjning Class 1

Class 1-produkter måste anslutas till ett jordat vägguttag.

Produktetikett

Produktetiketten sitter på enhetens undersida.

Intyg om regelefterlevnad

Intyg om regelefterlevnad för EU

CE-märkning

Följande CE-märkning finns på utrustningen och förpackningen.

CE-logotyp

Meddelande om radiofrekvensexponering för EU

Den här enheten har utvärderats och anses följa kraven i enlighet med EU EMF-direktiv 2014/53/EU.

Intyg om regelefterlevnad för USA

Del 15, radioenhet


Part 15-radioenheten ska fungera utan att störa andra enheter på samma frekvens när de medföljande Cisco-antennerna används. Alla ändringar eller modifikationer av den nämnda produkten som inte uttryckligen har godkänts av Cisco, inklusive användning av antenner från andra tillverkare än Cisco, kan ogiltigförklara användarens rätt att använda enheten.

Intyg om regelefterlevnad för Kanada

Enheten uppfyller Industry Canadas licensfria RSS-standard(er). Användningen gäller under följande två förutsättningar: (1) den här enheten får inte orsaka störningar, och (2) den här enheten måste acceptera alla störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift av enheten. Kommunikationens konfidentialitet kan inte garanteras när du använder den här telefonen.

Den här produkten uppfyller tillämpliga tekniska specifikationer för innovation, vetenskap och ekonomisk utveckling i Kanada.

Avis de Conformité Canadien

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence RSS d’Industry Canada. Le fonctionnement de cet appareil est soumis à deux conditions : (1) ce périphérique ne doit pas causer d'interférence et (2) ce périphérique doit supporter les interférences, y compris celles susceptibles d'entraîner un fonctionnement non souhaitable de l'appareil. La protection des communications ne peut pas être assurée lors de l'utilisation de ce téléphone.

Le présent produit est conforme aux spécifications techniques applicables d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Meddelande om radiofrekvensexponering för Kanada

Den här enheten uppfyller angivna gränsvärden enligt ISED RSS-102 R5 för exponering för radiovågor.

Enheten har en radiosändare och en mottagare. Den är utformad för att inte överskrida gällande gränsvärden för exponering för radiovågor (radiofrekventa elektromagnetiska fält) för allmänheten enligt RSS-102 som avser Health Canada Safety Code 6 och den har en hög säkerhetsmarginal för att säkerställa säkerheten för alla personer, oavsett ålder och hälsotillstånd.

Systemen är utformade för att slutanvändaren ska undvika kontakt med antennerna. Du rekommenderas att installera systemet på en plats där antennerna kan ha åtminstone ett angivet minimiavstånd från användaren i enlighet med gällande föreskrifter som är utformade för att minska exponeringen för användaren eller telefonisten.

Enheten har testats och anses följa kraven om gällande regler som en del i radiocertifieringsprocessen.

Déclaration d'Exposition aux RF Canadienne

CE PÉRIPHÉRIQUE RESPECTE LES LIMITES DÉCRITES PAR LA NORME RSS-102 R5 D'EXPOSITION À DES ONDES RADIO

Votre appareil comprend un émetteur et un récepteur radio. Il est conçu pour ne pas dépasser les limites applicables à la population générale (ne faisant pas l'objet de contrôles périodiques) d'exposition à des ondes radio (champs électromagnétiques de fréquences radio) comme indiqué dans la norme RSS-102 qui sert de référence au règlement de sécurité n°6 sur l'état de santé du Canada et inclut une marge de sécurité importantes conçue pour garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et état de santé.

En tant que tels, les systèmes sont conçus pour être utilisés en évitant le contact avec les antennes par l'utilisateur final. Il est recommandé de positionner le système à un endroit où les antennes peuvent demeurer à au moins une distance minimum préconisée de l'utilisateur, conformément aux instructions des réglementations qui sont conçues pour réduire l'exposition globale de l'utilisateur ou de l'opérateur.

Le périphérique a été testé et déclaré conforme aux réglementations applicables dans le cadre du processus de certification radio.

Meddelande om högeffektiv radarteknik för Kanada

Användare bör också vara medvetna om att högeffektiv radarstrålning fördelas som huvudanvändare (dvs. högprioriterade användare) för band med 5250-5350 MHz och 5650-5850 MHz och att denna radarstrålning kan orsaka störningar och/eller skador på LE LAN-enheter.

Devraient également être informés des utilisateurs que les radars à haute puissance sont désignés comme utilisateurs principaux (à savoir des utilisateurs prioritaires) des bandes 5250-5350 MHz et 5650 à 5.850 MHz et que ces radars pourraient provoquer des interférences et / ou endommager les périphériques LE-LAN.

Intyg om regelefterlevnad av FCC

FCC (Federal Communications Commission) kräver intyg om regelefterlevnad av följande:

FCC-intyg paragraf 15.19

Den här utrustningen uppfyller kraven i Kapitel 15 i FCC:s regelverk. Användningen gäller under följande två förutsättningar: (1) Den här enheten får inte orsaka skadliga störningar, och (2) den här enheten måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift av enheten.

FCC-intyg paragraf 15.21

Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen har godkänts av den part som ansvarar för regeluppfyllelsen kan förverka användarens rätt att använda utrustningen.

FCC-intyg om RF-strålning

Den här utrustningen ligger inom FCC:s gränsvärden för strålning i en okontrollerad miljö. Slutanvändare måste följa specifika användarinstruktioner för att uppfylla bestämmelser om RF-exponering. Sändaren måste vara minst 20 cm från användaren och får inte placeras eller användas tillsammans med en annan antenn eller sändare.

FCC-intyg om mottagare och digital enhet av klass B

Den här produkten har testats och uppfyller specifikationerna för en digital enhet, klass B, i enlighet med Kapitel 15 i FCC:s regelverk (Federal Communications Commission). De här gränsvärdena är utformade för att tillhandahålla ett rimligt skydd mot skadliga störningar för en installation i ett bostadsområde. Utrustningen genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan orsaka störningar i radiokommunikation om den inte installeras och används enligt instruktionerna. Det kan emellertid inte garanteras att störningar inte kommer att inträffa i vissa fall.

Om utrustningen orsakar skadlig störning i radio- eller TV-mottagning, vilket avgörs genom att stänga av och slå på utrustningen, kan du försöka åtgärda störningarna på ett eller flera av följande sätt:

 • Ändra mottagarantennens riktning eller placering.

 • Öka avståndet mellan utrustningen och enheterna.

 • Anslut utrustningen till ett annat uttag än mottagarens.

 • Rådgör med säljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker.

Översikt över Ciscos produktsäkerhet

Den här produkten innehåller kryptografiska funktioner och lyder under USA:s och det lokala landets lagar rörande import, export, överföring och användning. Leverans av kryptografiska produkter från Cisco innebär inte ett godkännande för tredje part att importera, exportera, distribuera eller använda kryptering. Importörer, exportörer, distributörer och användare ansvarar för att USA:s och det lokala landets lagar följs. Genom att använda den här produkten förbinder du dig att följa tillämpliga lagar och regleringar. Om du inte kan följa USA:s och lokala lagar skall du omedelbart returnera produkten.

Mer information om amerikanska exportregler finns på https://www.bis.doc.gov/index.php/regulations/export-administration-regulations-ear.