Informace o bezpečnosti a výkonu

Výpadek napájení

Přístup ke službě tísňového volání pomocí telefonu je závislý na napájení telefonu. Pokud dojde k přerušení napájení, nejsou možná ani běžná ani tísňová volání, dokud není napájení obnoveno. Dojde-li k výpadku nebo přerušení napájení, bude možná zapotřebí zařízení resetovat nebo ho překonfigurovat, než budete moci opět telefonovat na běžná nebo tísňová čísla.

Regulační oblasti

Radiová frekvence (RF) tohoto telefonu je nakonfigurována pro určitou regulační oblast. Použijete-li telefon mimo tuto regulační oblast, nebude řádně fungovat a tímto postupem můžete porušit platné předpisy v daném místě.

Externí zařízení

Doporučujeme používat kvalitní externí zařízení, která jsou odstíněna proti nežádoucím vysokofrekvenčním (rádiovým) a nízkofrekvenčním (zvukovým) signálům. Mezi externí zařízení se řadí náhlavní soupravy, kabely a konektory.

V závislosti na kvalitě těchto zařízení a jejich vzdálenosti od ostatních zařízení, například mobilních telefonů nebo obousměrných vysílaček, se mohou objevit rušivé zvuky. V takovém případě doporučujeme provést jeden nebo více následujících postupů:

 • Přesuňte externí zařízení dál od zdroje rádiového nebo zvukového signálu.

 • Veďte kabely externího zařízení dál od zdroje rádiového nebo zvukového signálu.

 • Použijte pro externí zařízení stíněné kabely nebo kabely s kvalitnějším stíněním a konektory.

 • Použijte kratší kabel k externímu zařízení.

 • Připojte ke kabelům externího zařízení ferity nebo podobná zařízení.

Společnost Cisco nemůže zaručit správnou funkci externích zařízení, kabelů a konektorů.


 

V zemích Evropské unie používejte pouze externí reproduktory, mikrofony a náhlavní soupravy, které zcela vyhovují směrnici EMC [89/336/EC].

Způsoby napájení telefonu

Telefon lze napájet jedním z těchto způsobů:

 • Používejte napájecí adaptér dodaný s telefonem.

 • Pokud použitá síť podporuje funkci napájení ze sítě Ethernet (PoE), můžete telefon napájet připojením k síti. Připojte ethernetový kabel do portu ethernetového telefonu A do sítě.

Pokud si nejste jisti, zda síť podporuje funkci PoE, zeptejte se správce sítě.

Chování telefonu v době silného síťového provozu

Jakékoliv stavy, které snižují výkon sítě, mohou mít vliv na kvalitu zvuku a videa telefonu a v některých případech mohou způsobit přerušení hovoru. Mezi zdroje degradace sítě patří mimo jiné následující činnosti:

 • Administrativní činnosti, jako je skenování vnitřních portů nebo skenování zabezpečení.

 • Útoky na síť, jako je útok typu DoS (odepření služby).

UL upozornění

Ethernetový/LAN kabel či jiný kabel připojený k zařízení nesmí být veden mimo budovu.

Výkonnostní třída 1

Produkty třídy 1 musí být připojeny k elektrické zásuvce s ochranným uzemněním.

Štítek produktu

Štítek produktu se nachází na dolní straně zařízení.

Prohlášení o souladu

Prohlášení o souladu pro Evropskou unii

Značka CE

Na zařízeních a obalovém materiálu se nachází následující značka CE.

Logo CE

Prohlášení o působení vysokofrekvenčního vyzařování pro Evropskou unii

Posouzením tohoto zařízení bylo zjištěno, že splňuje požadavky směrnice Evropské unie EMF 2014/53/EU.

Prohlášení o souladu pro USA (řada 8800, 8832)

Rádiové zařízení podle části 15

Toto zařízení vyhovuje znění části 15 předpisů FCC. Používání je podmíněno následujícími dvěma podmínkami:

 1. Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.

 2. Toto zařízení musí přijímat veškeré rušení včetně toho, které by mohlo mít nežádoucí účinky na jeho provoz.


 

Vysílací zařízení podle části 15 nezpůsobuje rušení dalších zařízení využívajících tuto frekvenci. Jakékoli změny či úpravy zmíněného produktu, které výslovně neschválí společnost Cisco, včetně použití antén od jiné společnosti než Cisco mohou vést ke zrušení oprávnění uživatele provozovat toto zařízení.

Prohlášení o souladu pro Kanadu

Toto zařízení splňuje standard(y) RSS pro licenční výjimku kanadského ministerstva průmyslu (Industry Canada). Provoz zařízení je možný za následujících dvou podmínek: 1) Toto zařízení nesmí způsobovat rušení. 2) Toto zařízení musí přijímat veškeré rušení, včetně toho, které může mít nežádoucí vliv na jeho chod. Při použití tohoto telefonu nemusí být zajištěno soukromí komunikace.

Tento produkt splňuje příslušné technické údaje kanadského ministerstva Innovation, Science and Economic Development Canada.

Avis de Conformité Canadien

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence RSS d’Industry Canada. Le fonctionnement de cet appareil est soumis à deux conditions : (1) ce périphérique ne doit pas causer d'interférence et (2) ce périphérique doit supporter les interférences, y compris celles susceptibles d'entraîner un fonctionnement non souhaitable de l'appareil. La protection des communications ne peut pas être assurée lors de l'utilisation de ce téléphone.

Le présent produit est conforme aux spécifications techniques applicables d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Prohlášení k působení vysokofrekvenčního vyzařování v Kanadě

TOTO ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE LIMITY UVEDENÉ V PŘEDPISU ISED RSS-102 R5 TÝKAJÍCÍ SE VYSTAVENÍ ÚČINKU RÁDIOVÝCH VLN.

Toto zařízení obsahuje rádiový vysílač a přijímač. Bylo navrženo tak, aby nepřekračovalo obecné (neřízené) limity pro obecnou populaci, které se týkají vystavení vlivu rádiových vln (vysokofrekvenční elektromagnetická pole), jak je uvedeno v předpisu RSS-102 odkazujícím na bezpečnostní předpis agentury Health Canada č. 6, a které zahrnují výraznou bezpečnostní rezervu, jejímž účelem je zajistit bezpečnost všech osob bez ohledu na věk a zdraví.

Proto je obsluha takových systémů navržena tak, aby bylo zabráněno kontaktu koncového uživatele s anténami. Doporučujeme systém umístit na místo, kde antény mohou být alespoň v minimální uvedené vzdálenosti od uživatele ve shodě s regulačními předpisy, jejichž účelem je snížit míru celkového vystavení uživatele nebo obsluhy.

Zařízení bylo testováno a v rámci procesu certifikace týkající se rádiových vln bylo shledáno, že splňuje příslušné předpisy.

Déclaration d'Exposition aux RF Canadienne

CE PÉRIPHÉRIQUE RESPECTE LES LIMITES DÉCRITES PAR LA NORME RSS-102 R5 D'EXPOSITION À DES ONDES RADIO

Votre appareil comprend un émetteur et un récepteur radio. Il est conçu pour ne pas dépasser les limites applicables à la population générale (ne faisant pas l'objet de contrôles périodiques) d'exposition à des ondes radio (champs électromagnétiques de fréquences radio) comme indiqué dans la norme RSS-102 qui sert de référence au règlement de sécurité n°6 sur l'état de santé du Canada et inclut une marge de sécurité importantes conçue pour garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et état de santé.

En tant que tels, les systèmes sont conçus pour être utilisés en évitant le contact avec les antennes par l'utilisateur final. Il est recommandé de positionner le système à un endroit où les antennes peuvent demeurer à au moins une distance minimum préconisée de l'utilisateur, conformément aux instructions des réglementations qui sont conçues pour réduire l'exposition globale de l'utilisateur ou de l'opérateur.

Le périphérique a été testé et déclaré conforme aux réglementations applicables dans le cadre du processus de certification radio.

Prohlášení o vysoce výkonných radarech v Kanadě

Uživatele také upozorňujeme na skutečnost, že pásma 5 250–5 350 MHz a 5 650–5 850 MHz jsou primárně (tedy prioritně) vyhrazena radarům s vysokým výkonem, které mohou zařízení LE-LAN rušit nebo poškodit.

Devraient également être informés des utilisateurs que les radars à haute puissance sont désignés comme utilisateurs principaux (à savoir des utilisateurs prioritaires) des bandes 5250-5350 MHz et 5650 à 5.850 MHz et que ces radars pourraient provoquer des interférences et / ou endommager les périphériques LE-LAN.

Prohlášení o souladu s bezpečnostními požadavky FCC

Federální komise pro komunikace Spojených států amerických (FCC) vyžaduje prohlášení o souladu pro následující výroky:

Prohlášení FCC, část 15.19

Toto zařízení vyhovuje části 15 předpisů FCC. Provoz zařízení je možný za následujících dvou podmínek: 1) Zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení. 2) Zařízení musí přijímat veškeré rušení, včetně toho, které může mít nežádoucí vliv na jeho chod.

Prohlášení FCC, část 15.21

Změny nebo úpravy, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za dodržení předpisů, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozování zařízení.

Prohlášení FCC o působení vysokofrekvenčního záření

Toto zařízení splňuje limity vyzařování podle normy FCC stanovené pro nekontrolované prostředí. Koncoví uživatelé musí dodržovat zvláštní provozní pokyny, aby dodrželi podmínky působení vysokofrekvenčního vyzařování. Tento vysílač musí být umístěn nejméně 20 cm od uživatele a nesmí být umístěn ani používán na stejném místě jako jiná anténa nebo vysílač.

Prohlášení FCC o přijímačích a digitálních zařízeních třídy B

Tento produkt byl testován a bylo shledáno, že splňuje specifikace digitálního zařízení třídy B podle odstavce 15 pravidel FCC. Tato omezení jsou navržena za účelem zajištění přiměřené ochrany proti škodlivému rušení instalací v obytných oblastech. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční vlnění, a není-li instalováno a používáno podle pokynů, může způsobit nežádoucí rušení rádiové komunikace. Nelze však zaručit, že při konkrétní instalaci rušení způsobovat nebude.

Pokud toto zařízení způsobuje nežádoucí rušení rádiového nebo televizního příjmu, což lze ověřit jeho vypnutím a zapnutím, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení odstranit pomocí jednoho nebo několika z následujících opatření:

 • Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.

 • Zvyšte vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.

 • Zapojte zařízení do elektrické zásuvky v jiném okruhu, než je ten, k němuž je připojen přijímač.

 • Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného radiotechnika či televizního technika.

Přehled zabezpečení produktů Cisco

Tento produkt obsahuje kryptografické funkce a vztahují se na něj zákony Spojených států amerických a zákony ve vaší zemi upravující dovoz, vývoz, převod a používání produktů tohoto typu. Dodání kryptografických produktů společnosti Cisco neznamená, že je třetí strana oprávněna dovážet, vyvážet, distribuovat nebo používat šifrování. Za dodržování zákonů Spojených států amerických a místních zákonů odpovídají dovozci, vývozci, distributoři a uživatelé. Použitím tohoto produktu souhlasíte s dodržováním platných zákonů a předpisů. Nemůžete-li dodržet zákony Spojených států nebo místní zákony, ihned tento produkt vraťte.

Další informace týkající se předpisů USA pro vývoz naleznete na # https://www.bis.gov/ear.