Change the format of captions

לפני שתתחיל

Webex Assistant זמין ב-Webex Meetings וב-Webex Webinars (זמין למארחים רק בוובינרים בתצוגת שידור אינטרנט).

Webex Assistant זמין גם עבור אפליקציית Webex . פגישות שהתחילו ממרחב או שהצטרפו אליהן ממרחב אינן תומכות ב-Webex Assistant.

1

כדי לשנות את גודל תיבת הכיתוב, לחץ על כל נקודה בקצה התיבה וגרור לגודל המועדף עליך.

2

בחר אפשרויות נוספותבסרגל הכתוביות.

3

בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בחר גודל גופן וגרור את המחוון כדי להגדיל או להקטין את הגופן.
  • בחר השתמש ברקע בהיר או השתמש ברקע כהה .
4

גרור את סרגל הכיתוב כדי להזיז אותו.

כדי לשנות את גודלו או להזיז את סרגל הכיתוב בחזרה למיקום ברירת המחדל שלו, בחר אפשרויות נוספות בסרגל הכיתוב ובחר חזרה למיקום ברירת המחדל .