1

לחץ על תמונת הפרופיל שלך , בחר הגדרות > שיחות, גלול אל הגדרות שיחה נוספות ולאחר מכן לחץ על הגדרותשיחה מתקדמות.

2

לחץ על דואר קולי ולאחר מכן לחץ על הפעל את תיבת הדואר הקולי בתיבת הדואר הנכנס.

בהתאם לאופן ההגדרה של הארגון שלך, ייתכן שיהיה עליך להיכנס שוב.

מה הלאה?

באפשרותך להשתמש בקוד ה- PIN החדש כדי לגשת לתא הקולי ולהגדרות הניתנות להתאמה אישית כאשר אתה עובר אל דואר קולי ב - Webex App ולאחר מכן לחץ על התקשר לתא הקולי .

1

לחץ על תמונת הפרופיל שלך , בחר העדפות > שיחות, גלול אל הגדרות שיחה נוספות ולאחר מכן לחץ על הגדרותשיחה מתקדמות.

2

לחץ על דוארקולי, לחץ על הפעל את תיבת הדואר הקוליולאחר מכן בצע את השלבים לשינוי סיסמת ה- PIN שלך.

בהתאם לאופן ההגדרה של הארגון שלך, ייתכן שיהיה עליך להיכנס שוב. אם אין לך הגדרות של דואר קולי, פנה למנהל המערכת שלך.

מה הלאה?

באפשרותך להשתמש בקוד ה- PIN החדש כדי לגשת לתא הקולי ולהגדרות הניתנות להתאמה אישית כאשר אתה עובר אל דואר קולי ב - Webex App ולאחר מכן לחץ על התקשר לתא הקולי .