light_dark_theme_desktop_image

1

במהלך הפגישה, בחר בתפריט תצוגה .

2

עבור אל ערכות נושא ובחר את ערכת הנושא המועדפת עליך. האפשרויות הן ערכת נושא בהירה וערכת נושא כהה. אנחנו נזכור את הבחירה שלך בפעם הבאה שתשתמש ביישום שולחן העבודה של Windows.


 

הגדרה זו אינה משפיעה על ערכת הצבעים ביישום האינטרנט או ביישום למכשירים ניידים של Meetings.

light_dark_theme_desktop_image

תכונה זו זמינה עבור מערכת ההפעלה Mac בגרסאות 10.14 ואילך.

1

במהלך הפגישה, בחר בתפריט תצוגה .

2

עבור אל ערכות נושא ובחר את ערכת הנושא המועדפת עליך. האפשרויות הן ערכת נושא בהירה וערכת נושא כהה. אנחנו נזכור את הבחירה שלך בפעם הבאה שתשתמש ביישום שולחן העבודה MAC.


 

הגדרה זו אינה משפיעה על ערכת הצבעים ביישום האינטרנט או ביישום למכשירים ניידים של Meetings.

light_vs_dark_theme_web_image

1

במהלך הפגישה, בחר בתפריט more_options_button_image אפשרויות נוספות.

2

במקטע פגישה , השתמש בלחצן הדו-מצבי כדי להפעיל או לכבות ערכת נושא כהה. אנחנו נזכור את הבחירה שלך בפעם הבאה שתשתמש ביישום שולחן האינטרנט.


 

הגדרה זו אינה משפיעה על ערכת הצבעים ביישום שולחן העבודה או ביישום למכשירים ניידים של Meetings.

color_themes_comparison_image

1

הקש על תמונת הפרופיל כדי לפתוח את מסך הגדרות.

2

עבור אל מראה ותחת ערכת נושא, בחר את ערכת הנושא המועדפת עליך. האפשרויות הן ערכת נושא בהירה וערכת נושא כהה.


 

הגדרה זו אינה משפיעה על ערכת הצבעים ביישום שולחן העבודה, ביישום האינטרנט או ביישום Android של Meetings.

color_themes_comparison_android_image

הגדרה זו זמינה עבור Android בגרסאות 10 ואילך.

1

עבור אל עוד > הגדרות > החשבון שלי > כללי.

2

תחת מראה, בחר את ערכת הנושא המועדפת עליך. האפשרויות הן בהירה וכהה.


 

הגדרה זו אינה משפיעה על ערכת הצבעים ביישום שולחן העבודה, ביישום האינטרנט או ביישום iOS של Meetings.