Bluetooth

Možete koristiti Bluetooth naglavne slušalice sa svojim uređajem. Za korištenje naglavne slušalice, morate uključivanje Bluetooth i par (povezati) naglavne slušalice slušalicu.

Bluetooth i slušalice

Bluetooth veze najbolje rade kada se nalazite na 1 do 2 metra od telefona, no rad je moguć i na udaljenosti do 20 metara. Bluetooth veza može lošije raditi ako između telefona i spojenih uređaja postoji prepreka (zid, vrata, prozor), veliki metalni predmeti ili drugi elektronički uređaji.

Omogućavanje Bluetootha

Možete koristiti Bluetooth naglavne slušalice sa svojim uređajem. Prema zadanoj vrijednosti, Bluetooth je isključen. Kada je omogućen Bluetooth, slušalice koriste više baterije.

Kada je omogućen Bluetooth ikonu Bluetooth vidite prikazanu u zaglavlju zaslona. Ikona se mijenja kad imate Bluetooth naglavne slušalice uparitene s uređajem.

1

Pritisnite Izbornik .

2

Odaberite postavke > Bluetooth > omogući/onemogući.

3

Pritisnite da za omogućiti Bluetooth ili ne za onemogućiti Bluetooth.

Pretražiti i upariti Bluetooth uređaj

Možete prikazati popis uparenih Bluetooth uređaja.

1

Pritisnite Izbornik .

2

Odaberite postavke > Bluetooth > pretraživanje uređaja.

3

Označite svoje slušalice na popisu i pritisnite Odaberi.

Upravljanje uparenim Bluetooth uređajem

1

Pritisnite Izbornik .

2

Odaberite postavke > Bluetooth > uparenih uređaja.

3

Označite naglavne slušalice kojima želite upravljati i učinite jednu od ovih radnji:

  • Pritisnite Prekid veze kako biste prekinuli vezu spojene naglavne slušalice. Naglavna slušalica ostaje uparena sa slušalicom, ali nije aktivna.
  • Pritisnite Više i odaberite Promijeni naziv kako biste uredili ime naglavne slušalice.
  • Pritisnite Više i odaberite Izbriši sve za brisanje (rasparivanje) svih slušalica s popisa. Morate potvrditi brisanje.
  • Pritisnite Više i odaberite Izbriši za brisanje (rasparivanje) naglavne slušalice s popisa. Morate potvrditi brisanje.
  • Pritisnite Više i odaberite Informacije za prikaz više pojedinosti o naglavnoj slušalici.