1

Pritisnite poziv the call button Na ugrađenom kontroleru.

2

Odaberite poziv koji želite nastaviti.

3

Pritisnite Poziv.

1

Poziv na čekanju the call button Dok ne čuješ ton.

2

Na vašem telefonu, označite poziv koji želite nastaviti.

3

Jednom pritisnite Poziv.

1

Poziv na čekanju the call button Dok ne čuješ ton.

2

Jednom pritisnite Poziv.

1

Pritisnite poziv the call button Na slušalicama.

2

Odaberite poziv koji želite nastaviti.

3

Pritisnite Poziv.

Pritisnite the call button Jednom.


 

Ova značajka poziva nije dostupna na kada je povezana s Cisco IP Phone s firmverom 12.1 (1).

1

Poziv na čekanju the call button Na slušalicama dok ne čujete ton.

2

Odaberite poziv koji želite nastaviti.

3

Pritisnite Poziv.

1

Poziv na čekanju the call button Dok ne čuješ ton.

2

Pritisnite poziv the call button Jednom.