Administratorzy witryny webex

Aby użytkownicy z kontem usługi Microsoft Teams mogli korzystać z karty Webex w usłudze Microsoft Teams, administratorzy witryn webex muszą łączyć konta webex użytkowników z ich kontami microsoft 365. Adresy e-mail obu kont powinny być zgodne, a konta bezpłatne usługi Microsoft Teams nie mogą być używane.

1

Z widoku klienta w https:/ / admin.webex.com, przejdź do Usługi .

2

W obszarze Spotkaniewybierz pozycję Witryny wybierzwitrynę, a następnie wybierz pozycję Konfiguruj witrynę.

3

W obszarze Typowe ustawienia wybierz pozycję Opcjewitryny.

4

W sekcji Integracja innych firm w obszarze Microsoft (Microsoft 365 i Microsoft Teams) sprawdź następujące opcje:

Pola wyboru opcji Microsoft 365 i usługi Teams
  • Zezwalaj użytkownikom na logowanie się do spotkań webex za pomocą kont Usługi Microsoft 365 — użytkownicy usługi Microsoft Teams, których konta są połączone z kontem usługi Microsoft 365, mogą używać konta usługi Microsoft 365 do logowania się do spotkań webex.

  • (Opcjonalnie) Automatyczne łączenie użytkowników z tą witryną Webex, jeśli ich adres e-mail konta Webex jest zgodny z adresem e-mail usługi Microsoft 365 — umożliwia użytkownikom usługi Microsoft Teams rozpoczynanie spotkań w pokojach osobistych webex bez logowania się do przeglądarki, wyświetlanie ostatnio połączonych pokoi osobistych i wyświetlanie nadchodzących spotkań.

5

Wybierz pozycję Dodaj nową autoryzację.

Przycisk Dodaj nową autoryzację

Aby uzyskać więcej informacji na temat autoryzacji i uprawnień żądanych przez webex, zobacz Autoryzacja i uprawnienia żądane dla usługi Microsoft 365 w obszarze Administracja witryną Webex i Centrum sterowania webex.

6

Zaloguj się na konto administratora i wybierz pozycję Zaakceptuj.

7

Wybierz Aktualizuj.

Po aktualizacji autoryzacji z identyfikatorem dzierżawy i szczegółami domeny dzierżawy witryna może integrować się z usługą Microsoft Teams.
Aby użytkownicy z kontem usługi Microsoft Teams mogli korzystać z karty Webex w usłudze Microsoft Teams, administratorzy witryn webex muszą łączyć konta webex użytkowników z ich kontami microsoft 365. Adresy e-mail obu kont powinny być zgodne, a konta bezpłatne usługi Microsoft Teams nie mogą być używane.

1

Zaloguj się do administracji witryną sieci Web i przejdź do pozycji Konfiguracja > Typowe ustawienia witryny > opcje .

2

W sekcji Integracja innych firm w obszarze Microsoft (Microsoft 365 i Microsoft Teams) sprawdź następujące opcje:

Pola wyboru opcji Microsoft 365 i usługi Teams
  • Zezwalaj użytkownikom na logowanie się do spotkań webex za pomocą kont Usługi Microsoft 365 — użytkownicy usługi Microsoft Teams, których konta są połączone z kontem usługi Microsoft 365, mogą używać konta usługi Microsoft 365 do logowania się do spotkań webex.

  • (Opcjonalnie) Automatyczne łączenie użytkowników z tą witryną Webex, jeśli ich adres e-mail konta Webex jest zgodny z adresem e-mail usługi Microsoft 365 — umożliwia użytkownikom usługi Microsoft Teams rozpoczynanie spotkań w pokojach osobistych webex bez logowania się do przeglądarki, wyświetlanie ostatnio połączonych pokoi osobistych i wyświetlanie nadchodzących spotkań.

3

Wybierz pozycję Dodaj nową autoryzację.

Przycisk Dodaj nową autoryzację

Aby uzyskać więcej informacji na temat autoryzacji i uprawnień żądanych przez webex, zobacz Autoryzacja i uprawnienia żądane dla usługi Microsoft 365 w obszarze Administracja witryną Webex i Centrum sterowania webex.

4

Zaloguj się na konto administratora i wybierz pozycję Zaakceptuj.

5

Wybierz Aktualizuj.

Po aktualizacji autoryzacji z identyfikatorem dzierżawy i szczegółami domeny dzierżawy witryna może integrować się z usługą Microsoft Teams.

Globalni administratorzy microsoftu 365

Przed rozpoczęciem

Właściciele zespołów i członkowie zespołu mogą wyświetlać i instalować aplikację Spotkania Webex w sklepie Microsoft Teams Store dopiero po tym, jak administrator globalny usługi Microsoft 365 użył następujących kroków w celu udzielenia zgody.

Jeśli masz autoryzowaną witrynę sieci Web FedRAMP, zobacz Włączanie autoryzowanej przez FedRAMP aplikacji Cisco Webex Meetings App for Microsoft 365 w celu skonfigurowania integracji.

1

Przejdź do centrum administracyjnego usługi Microsoft Teams i wybierz pozycję Ustawienia > usług & dodatków, a następnie wybierz pozycję Microsoft Teams.

2

W obszarze Aplikacje zewnętrznedomyślnie włącz opcję Zezwalaj na aplikacje zewnętrzne w usłudze Microsoft Teams. Jeśli wyłączysz ten przełącznik, wszystkie zewnętrzne aplikacje innych firm zostaną wyłączone. Upewnij się, że zezwalasz na aplikacje zewnętrzne w usłudze Microsoft Teams.

Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do ustawień administratora aplikacji w usłudze Microsoft Teams.

3

Upewnij się, że opcja Zezwalaj na pobieranie boczne aplikacji zewnętrznych jest wyłączona.

4

Włącz aplikację, zaznaczając pole wyboru Spotkania Cisco Webex.

5

Kliknij przycisk Zapisz.

Jeśli jesteś administratorem globalnym usługi Microsoft 365 lub administratorem usługi Microsoft Teams, możesz ustawić witrynę webex dla całej organizacji. Po ustawieniu witryny sieci Web dla całej organizacji każdy kanał w organizacji używa tej witryny, jeśli nie ustawiono żadnej innej witryny. Nadal możesz ustawić inną witrynę dla siebie lub dla zespołu.

1

Jeśli w organizacji są inni administratorzy usługi Microsoft Teams, być może już ustawili witrynę dla Twojej organizacji. Aby sprawdzić, czy witryna została ustawiona, w prywatnym czacie z botem Cisco Webex Meetings wpisz stronę org i naciśnij klawisz Enter .

2

Jeśli witryna Webex nie została ustawiona lub chcesz ustawić inną, wpisz site org [Webex site URL ] inaciśnij klawisz Enter. Adres URL witryny Webex jest zwykle w formacie firmy.webex.com.

Ustawianie witryny sieci Web w organizacji
3

Jeśli chcesz usunąć witrynę Webex jako domyślną dla organizacji, wpisz ustawienia org witryny i naciśnij klawisz Enter .

1

W usłudze Microsoft Teams wybierz pozycję Dodaj kartę u góryDodawanie ikony karty kanału.

2

Wyszukaj i wybierz aplikację Cisco Webex Meetings.

Jeśli nie otrzymasz żadnych wyników wyszukiwania, upewnij się, że masz wersję 2.0 lub nowszą w aplikacji Spotkania Webex. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dodawanie lub aktualizowanie aplikacji Cisco Webex Meetings dla zespołu.

3

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i, jeśli zostanie wyświetlony monit, zaakceptuj żądane uprawnienia.

4

Kliknij pozycję Zgoda w imieniu organizacji w oknie żądania uprawnień, aby każda osoba w organizacji nie musiała indywidualnie akceptować żądanych uprawnień.

Administratorzy globalni usługi Microsoft 365 lub administratorzy usługi Microsoft Teams

Administratorzy globalni usługi Microsoft 365 lub administratorzy usługi Microsoft Teams mogą używać tych poleceń dla całej organizacji za pomocą aplikacji Spotkania Webex.


Polecenia site org nie otwierają menu poleceń. Wpisz pełne polecenia, aby z nich korzystać.

Polecenie

Opis

site org [ organizacja AdresURL witryny sieci Web]

Przykład: strona org mysite.webex.com

Ustawia adres URL witryny webex dla kanałów w organizacji. Podczas udostępniania łącza spotkania adres URL witryny sieci Web webex organizacji jest używany, chyba że ustawisz inny adres dla siebie lub zespołu.

strona org

Pokazuje witrynę aktualnie ustawioną dla twojej organizacji.

site org reset

Usuwa adres URL witryny sieci Web w całej organizacji.