O zdieľaní vzdialeného počítača na školení Cisco Webex

Prednášajúci používa zdieľanie vzdialeného počítača na zobrazenie vzdialeného počítača všetkým účastníkom školenia. V závislosti od toho, ako je vzdialený počítač nastavený, môže prezentujúci zobraziť celú pracovnú plochu alebo konkrétne aplikácie.

O zdieľaní vzdialeného počítača

Vzdialené zdieľanie počítača je užitočné, ak chcete účastníkom ukázať aplikáciu alebo súbor, ktorý je dostupný len na vzdialenom počítači.

Účastníci si môžu zobraziť vzdialený počítač vrátane všetkých pohybov myši prezentujúceho v zdieľanom okne na svojich obrazovkách.

Ako prezentujúci môžete počas tréningu zdieľať vzdialený počítač, ak:

 • Na vzdialený počítač ste nainštalovali agenta Access Anywhere Agent

 • Prihlásili ste sa do svojho Cisco Webex Webová stránka školenia pred vstupom na školenie, ak nie ste pôvodným hostiteľom školenia

Spustite vzdialené zdieľanie počítača

Ako hostiteľ alebo prezentujúci, ak ste už nastavili počítač pre Access Anywhere, môžete ho zdieľať počas tréningu.

  
 • Ak nie ste pôvodným hostiteľom školenia, musíte sa prihlásiť do svojho Webex Tréningová webová stránka pred zapojením sa do tréningu, na ktorom chcete zdieľať vzdialený počítač. Ak ste už na tréningu, ale neprihlásili ste sa na svoju stránku, musíte tréning opustiť, prihlásiť sa na svoju stránku a potom sa znova pripojiť k tréningu.

 • Ak je na vzdialenom počítači spustený šetrič obrazovky chránený heslom, po zadaní prístupového kódu alebo hesla ho služba tréningu automaticky zatvorí.

 • Ak vzdialený počítač nastavíte tak, aby ste mali prístup k viacerým aplikáciám, môžete zdieľať viac aplikácií súčasne.

  1 Vyberte Zdieľať > Vzdialený počítač.

  Zobrazí sa dialógové okno Prístup kdekoľvek.

  2 Pod Vzdialené počítače, vyberte počítač, ktorý chcete zdieľať.
  3 Pod Aplikácie, vyberte aplikáciu, ktorú chcete zdieľať.

  Ak nastavíte vzdialený počítač tak, aby ste mali prístup k celej jeho ploche, možnosť Desktop sa zobrazí v časti Aplikácie.

  4 Vyberte Pripojte sa. V závislosti od metódy autentifikácie, ktorú ste si vybrali pri nastavovaní počítača pre Access Anywhere, vykonáte jednu z týchto úloh:
  • Ak ste zvolili overenie prístupovým kódom, zadajte prístupový kód, ktorý ste zadali pri nastavovaní vzdialeného počítača.
  • Ak ste zvolili autentifikáciu telefónu, dostanete telefonický hovor na číslo, ktoré ste zadali pri nastavovaní vzdialeného počítača.
  5 Dokončite svoju autentifikáciu.
  • Ak ste zvolili overenie prístupovým kódom, zadajte svoj prístupový kód do poľa a potom vyberte OK.

  • Ak ste zvolili autentifikáciu telefónu, postupujte podľa hlasových pokynov.

  Zdieľajte ďalšie aplikácie na zdieľanom vzdialenom počítači

  Ako hostiteľ alebo prezentujúci môžete pri zdieľaní vzdialeného počítača, na ktorom ste určili, že máte prístup iba k určitým aplikáciám, nie k celej ploche, zdieľať ďalšie aplikácie na vzdialenom počítači. Účastníci školenia môžu súčasne zobraziť všetky zdieľané aplikácie.

   1 Na paneli ovládania relácie vyberte tlačidlo so šípkou nadol (je to posledné tlačidlo na paneli ovládania relácie). Potom si vyberte Zdieľať vzdialenú aplikáciu.
   2 V poli Vybrať aplikáciu vyberte aplikáciu, ktorú chcete zdieľať.

   Po výbere inej aplikácie na zdieľanie zostanú všetky predtým vybraté aplikácie otvorené.

   3 Vyberte OK.

   Zastavte zdieľanie vzdialeného počítača

   Ako hostiteľ alebo moderátor môžete počas tréningu kedykoľvek prestať zdieľať vzdialený počítač. Keď prestanete zdieľať vzdialený počítač, server Access Anywhere odpojí váš lokálny počítač od vzdialeného počítača. Vzdialený počítač zostáva prihlásený na serveri Access Anywhere, takže k nemu môžete kedykoľvek znova pristupovať.

    1 Ak chcete zabezpečiť svoje súkromie a bezpečnosť vzdialeného počítača, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
    • Zatvorte všetky aplikácie, ktoré ste spustili počas relácie zdieľania.

    • Zadajte heslo šetriča obrazovky a nastavte šetrič obrazovky tak, aby sa zobrazil po krátkej dobe nečinnosti – napríklad 1 minúte.

    • Vypnite počítač, ak k nemu neplánujete znova pristupovať na diaľku.

    2 Na paneli ovládania relácie vyberte Zastaviť zdieľanie.

    Zdieľanie sa zastaví a vrátite sa do aplikácie Training Session Manager.

    Spravujte zdieľaný vzdialený počítač

    Ako hostiteľ alebo prezentujúci môžete pri zdieľaní vzdialeného počítača počas tréningu spravovať vzdialený počítač nastavením možností a odosielaním príkazov.

    Akékoľvek zmeny, ktoré vykonáte v možnostiach, ovplyvnia vzdialený počítač iba počas aktuálnej relácie zdieľania. Zmeny neovplyvnia predvolené možnosti, ktoré ste nastavili pre vzdialený počítač v preferenciách Access Anywhere Agent.

    Komu

    To urobiť

    Znížte rozlíšenie obrazovky na vzdialenom počítači

    Na paneli ovládania relácie vyberte tlačidlo so šípkou nadol a potom vyberte Znížte rozlíšenie obrazovky tak, aby zodpovedalo tomuto počítaču.

    Zakázať alebo povoliť klávesnicu a myš vzdialeného počítača

    Na paneli ovládania relácie vyberte šípku nadol a potom vyberte Zakázať klávesnicu a myš.

    Upravte veľkosť zobrazenia zdieľaného vzdialeného počítača

    Na paneli ovládania relácie vyberte šípku nadol a potom vyberte Vyhliadka.

    Vyberte možnosť zobrazenia z ponuky.

    Skrytie alebo zobrazenie obsahu na obrazovke vzdialeného počítača

    Na paneli ovládania relácie vyberte šípku nadol a potom vyberte Urobiť obrazovku prázdnou.

    Poslať Ctrl+Alt+Del príkaz na prihlásenie alebo odhlásenie alebo uzamknutie alebo odomknutie vzdialeného počítača

    Na paneli ovládania relácie vyberte šípku nadol a potom vyberte Odoslať Ctrl+Alt+Del .

    Vyberte inú aplikáciu na zdieľanie na vzdialenom počítači

    Na paneli Training Session Controls vyberte šípku nadol a potom vyberte Zdieľať vzdialenú aplikáciu.

    Zo zoznamu dostupných aplikácií vyberte aplikáciu, ktorú chcete zdieľať.

    Bol tento článok užitočný?