Prehrávanie a pozastavenie hudby

Môžete ovládať prehrávanie hudby na prednej strane pravého náušníka. Prehrávanie hudby sa automaticky pozastaví, keď máte prichádzajúci hovor, a obnoví sa po skončení hovoru.

Stlačením tlačidla Prehrať v strede pravého náušníka pozastavíte prehrávanie hudby pomocou náhlavnej súpravy.

Cisco Headset 730 play button

 

Ak sú inteligentné senzory na náhlavnej súprave zapnuté, môžete tiež pozastaviť a prehrávať prehrávanie hudby pri vzlietnutí a nasadení náhlavnej súpravy.

Preskočenie skladby

Ovládacie prvky hudby náhlavnej súpravy sa nachádzajú na prednej strane pravého náušníka.

Stlačte skip forward alebo skip back Preskočíte skladbu.

Forward and back buttons on the Cisco Headset 730

Nastavenie hlasitosti náhlavnej súpravy

Tlačidlá hlasitosti sú umiestnené na prednej strane pravého náušníka.

Stlačte volume up a volume down Upravte hlasitosť náhlavnej súpravy.

Cisco Headset 730 volume controls

Zapnutie a vypnutie potlačenia hluku

Spínač potlačenia hluku sa nachádza na zadnej strane pravého náušníka. V predvolenom nastavení sa náhlavná súprava automaticky prispôsobuje okolitej hladine okolitého hluku. V mobilnej aplikácii Cisco Headset môžete vypnúť adaptívnu redukciu hluku a prispôsobiť si vlastnú úroveň potlačenia hluku.
1

Posunutím prepínača potlačenia hluku nadol do polohy NC zapnite potlačenie hluku.

Cisco Headset 730 noise cancellation switch
2

Posunutím prepínača potlačenia hluku do polohy VYPNUTÉ vypnete potlačenie hluku.

Prispôsobenie úrovne potlačenia hluku v aplikácii Cisco Headset

Intenzitu potlačenia hluku, ktoré budete počuť v náhlavnej súprave Cisco Headset 730, môžete manuálne nastaviť prostredníctvom aplikácie Cisco Headsets. Intenzita potlačenia hluku náhlavnej súpravy je predvolene nastavená na 100 %. Ak povolíte adaptívnu redukciu hluku, úroveň potlačenia hluku náhlavnej súpravy sa automaticky upraví podľa okolia.
1

V mobilnej aplikácii Cisco Headset vyberte náhlavnú súpravu a stlačte tlačidlo Nastavenia > zvuk.

2

Posunutím jazdca Redukcia hluku doľava alebo doprava upravte úroveň potlačenia hluku.

Zapnutie a vypnutie ambientného režimu

Ambientný režim využíva mikrofóny v náhlavnej súprave na zlepšenie okolia. Túto funkciu môžete použiť, keď chcete počuť viac zo svojho okolia alebo konverzovať so zapnutou náhlavnou súpravou.
1

Posunutím prepínača potlačenia hluku na pravom náušníku do AMB zapnite ambientný režim.

Cisco Headset 730 noise cancellation switch
2

Posunutím prepínača potlačenia hluku do polohy OFF vypnete ambientný režim.

Prispôsobenie nastavení ekvalizéra náhlavnej súpravy

Zmes basov a výšok vo zvuku náhlavnej súpravy si môžete prispôsobiť pomocou mobilnej aplikácie Cisco Headset. Vyberte si z troch prednastavených nastavení zvuku vrátane Hlas, Hudba a Kino.

 
Nastavenia ekvalizéra nemajú vplyv na kvalitu zvuku hovoru.

V aplikácii Cisco Headset vykonajte jeden z týchto krokov:

  • Na domovskej obrazovke vyberte jednu z predvolieb ekvalizéra .
  • Klepnite na položku Nastavenia > zvuk > ekvalizér.

Inteligentné senzory

Inteligentné senzory Cisco Headset 730 rozpoznajú, kedy si náhlavnú súpravu nasadíte alebo zložíte. Keď sú inteligentné senzory zapnuté, môžete po zložení náhlavnej súpravy pozastaviť prehrávanie hudby alebo stlmiť hovor. Prichádzajúci hovor môžete prijať aj pri zdvihnutí náhlavnej súpravy.

Niektoré alebo všetky tieto nastavenia môžete prepínať na nasledujúcich miestach:

  • Mobilná aplikácia Cisco Headset

  • Kompatibilný telefón Cisco IP (firmvér telefónu 12.8 (1) alebo novší),

  • V Cisco Jabber pre Windows alebo Mac (verzia 12.9 alebo novšia)


 

Inteligentné senzory sú predvolene zapnuté na telefónoch Cisco IP a v Cisco Jabber. V aplikácii Cisco Headset sú inteligentné senzory predvolene vypnuté .

Prispôsobte si inteligentné senzory

Správanie inteligentných senzorov náhlavnej súpravy môžete prispôsobiť v aplikácii Cisco Headset.
1

V aplikácii Cisco Headset prejdite na položku Nastavenia > Všeobecné.

2

Vyberte, ktoré funkcie inteligentného senzora chcete zapnúť alebo vypnúť.

Obnovenie nastavení náhlavnej súpravy

Predvolené nastavenia náhlavnej súpravy môžete obnoviť pomocou mobilnej aplikácie Cisco Headsets.

V časti Cisco Headset vyberte položku Settings > Reset Settings (Nastavenia ) Reset Settings (Obnoviť nastavenie).