Fel ”: möte överskriden. Du kan inte ha fler än 1 möte igång samtidigt ”.

Fel ”: möte överskriden. Du kan inte ha fler än 1 möte igång samtidigt ”.

Jag får en överskridit fel när du startar ett andra möte från samma konto.

Den här artikeln skrevs ursprungligen på engelska och har maskinöversatts. Ingen garanti av något slag, varken uttrycklig eller underförstådd, görs avseende riktigheten, korrektheten eller tillförlitligheten hos de maskinöversättningar som görs från engelska till något annat språk. Cisco ansvarar inte för inkorrekt information, fel eller skador till följd av felaktig översättning av innehållet eller användning av informationen.


Lösning:

Du kan endast köra ett möte per värdkonto på samma gång.

Undantag till den här regeln är följande:

  • Vilken prissättningsmodell som används för din webbplats är inte ett konto för namngiven värd.
  • Du har en Support Center-webbplats och har tillstånd att genomföra samtidiga supportsessioner för 4-8.

För ytterligare information, kontakta din Kundframgångschef.

Var den här artikeln användbar?