Spara ett omröstningsformulär

När du väl har skapat ett omröstningsformulär kan du spara det som en .atp-fil. Du kan öppna filen för användning i alla utbildningsmöten. För ytterligare information om att förbereda ett omröstningsformulär, se Sammanställ omröstningsfrågor och -svar.

Om du ändrar ett omröstningsformulär kan du efter att du har sparat det antingen spara ändringarna i samma fil eller spara en kopia av frågeformuläret i en annan fil.

För att

Göra följande ...

Spara ett nytt omröstningsformulär

Välj Arkiv > Spara > Omröstningsformulär. Utbildningshanteraren sparar omröstningsformuläret i en fil på platsen som du har angivit. Omröstningsformulärets filnamn har en .atp-filändelse.

Spara ändringar i ett omröstningsformulär som du tidigare har sparat.

Välj Arkiv > Spara > Omröstningsformulär.

Spara en kopia av omröstningsformuläret

Välj Arkiv > Spara som > Omröstningsfrågor och ange filens namn och plats.

Öppna en omröstningsformulärsfil


Du kan bara öppna en omröstningsformulärsfil med filändelsen .atp under ett pågående utbildningsmöte.

 

1

Välj Fil > Öppna > Omröstningsformulär.

2

Välj en omröstningsformulärsfil och välj Öppna.


 

Om du döpte om fliknamnet för omröstningsformuläret, matchar filnamnet din ändring.

Omröstningsformuläret visas på din panel Omröstningar. Du kan nu öppna omröstningen för utbildningsmötets deltagare.

Spara omröstningsresultat

När du har hållit en omröstning kan du spara resultaten i en grupp eller som enskildadeltagare. Om du sparar som en grupp anonymizes responders samtidigt som individuella deltagare identifierar responders efter namn. Både grupp- och individuella resultat kan sparas i följande filformat: text, eller .txt, kommaseparerad värden, eller .csv, och webbsida, eller .html.

När du har sparat omröstningsresultaten till en fil kan du spara ändringarna eller en kopia av omröstningsresultaten i en annan fil.


Cisco Webex Training sparar automatiskt omröstningsresultat varannan minut i Webex-mappen i Mina dokument på din dator. Om du någonsin förlorar dina omröstningsresultat kan du lätt hämta dem i den anvisade mappen. Webex Training sparar både gruppresultat och individuella resultat.

För att

Göra följande ...

Spara nya omröstningsresultat

Välj Arkiv > Spara > Omröstningsresultat. Utbildningshanteraren sparar omröstningsresultaten i en fil på den plats du har angivit. Namnen på omröstningsresultatens filer har filändelsen .txt.

Spara ändringar av omröstningsresultat som du tidigare har sparat.

Välj Arkiv > Spara > Omröstningsresultat.

Spara en kopia av omröstningsresultaten

Välj Arkiv > Spara som > Omröstningsresultat och ange filens namn och plats.

Öppna en fil med omröstningsresultat

Dubbelklicka på den sparade filen med filändelsen .txt.

För varje fråga visar omröstningsresultaten antalet och procenten deltagare som har valt varje svar och det totala antalet deltagare i utbildningsmötet.