Ditt personliga rum är alltid tillgängligt och du vet alltid var du hittar det. Dela din länk med andra för att starta ett direktmöte med dem. Ett personligt rum har bland annat följande fördelar:

  • Ditt personliga rum finns alltid på samma plats. URL:en, videoadressen och nummer för inringning ändras aldrig.

  • Mötesdeltagare som använder videosystem eller Webex-rumsenheter eller -skrivbordsenheter kan också delta om deras Meetings-konto låter dem delta i möten från videoenheter.

  • Ett virtuellt väntrum eller en lobby där personer kan vänta om de försöker delta i mötet i ditt personliga rum före utsatt starttid eller om du har låst rummet.

Använd ditt personliga rum i -möten

I Möten kan du bjuda in personer till möten i ditt personligarum:

Använd ditt personliga rum i Webex-appen

Om ditt personliga Rum i Webex är associerat med Webex-appenkan du använda följande genvägar för personliga rum:

Om din Webex-webbplats hanteras i Control Hub eller är kopplad till Control Hub associeras redan ditt personliga rum med Webex-appen. Om så inte är intr?de kan du associera det manuellt i Webex-appen. Mer information finns i Konfigurera ditt personliga rum.