På sidan med historiska data för en arbetsyta kan du se trender för de senaste 24 timmarna, sju dagarna och 30 dagarna. Du kan även se rådata för de senaste 2 timmarna. Här är några exempel på hur du kan använda informationen:

 • åtgärda ljudproblem och brus för att ge användarna en bättre ljudupplevelse

 • göra kostnadsbesparingar och förbättra resursanvändningen

 • fastställa om vissa arbetsytor används oftare än andra

 • fastställa hur mycket och av hur många som arbetsytor faktiskt används.

Produkter som stöds

Room-serien

Board-serien

Board Pro-serien

Skrivbord, Skrivbord Mini, Skrivbord Pro

MX- och SX-serien

Temperatur

Tillgänglig med Room Navigator

Tillgänglig med Room Navigator

Tillgänglig

Tillgänglig

-

Relativ luftfuktighet

Tillgänglig med Room Navigator

Tillgänglig med Room Navigator

Tillgänglig

Tillgänglig

-

Ljud- och omgivande ljudnivåer

Tillgänglig

Tillgänglig

Tillgänglig

Tillgänglig

-

Närvaro

Tillgänglig

Tillgänglig

Tillgänglig

Tillgänglig

Tillgänglig

Beläggning

Tillgänglig

Room Kit Plus och Room Kit Pro kräver en fyrkamera

Tillgänglig

Tillgänglig

Tillgänglig

SX80 med fyrkamera

Luftkvalitet

Tillgänglig med Room Navigator

Tillgänglig med Room Navigator

Tillgänglig med Room Navigator

-

-


Om en enhet som stöds har sensorer men är tilldelad till en användare snarare än en arbetsyta så samlas inga data in.

Tillgängliga sensorer och hur man aktiverar dem

Du kan aktivera sensorer med de inställningar som anges här. Läs artikeln Enhetskonfigurationer för mer information om hur du använder konfigurationer.

upptagen: RoomAnalytics > PeoplePrecenseDetector: På

 • Enheten använder ultraljud och/eller huvuddetektering för att upptäcka personer på arbetsplatsen. Ett eller båda av dessa alternativ måste anges till På för att PeoplePrecenseDetector-inställningen ska fungera. Ultraljud och huvudavkänning kan slås på och av med dessa inställningar:

  • RoomAnalytics > PeoplePresence > Input > HeadDetector: På/Av (standard På)

  • RoomAnalytics > PeoplePresence > Input > Ultrasound: På/Av (standard Av)

Passagerare: RoomAnalytics > PeopleCountOutOfCall: På

 • Enheten identifierar antalet personer som befinner sig i arbetsytan. Kameran håller reda på antalet personer under samtal, och även utanför samtal om den funktionen är konfigurerad. Kräver att en fyrkamera är ansluten för SX80, Codec Plus och Codec Pro.

Ljudnivå: RoomAnalytics > AmbientNoiseEstimation > läge: På

 • Ljudnivån visar vilken ljudnivå arbetsytan håller.

  Observera att ljudnivån bara rapporteras när sensorn för bedömning av omgivningsbrus är aktiv.

Omgivningsljud: RoomAnalytics > AmbientNoiseEstimation > läge: På

 • Nivån på omgivningsbruset baseras på brusuppskattningen i den stationära brusreduceringsalgoritmen som ingår i enhetens ekodämpare för akustik.

Temperatur: Alltid aktiverad

 • Temperatursensorn har ett driftintervall på 0–35 grader Celsius (32–95 grader Fahrenheit). Enhetens placeringen i arbetsytan kan ge variationer i den rapporterade temperaturen.

Relativ luftfuktighet: Alltid aktiverad

 • Luftfuktighetssensorn rapporterar relativ luftfuktighet med ett driftsintervall mellan 20 % och 90 %. Sensorns noggranhet är +/-10 %.

Luftkvalitet: Alltid aktiverad

 • TVOC-sensorn (Volatile Organic Compound) mäter inomhusluftkvaliteten. Den mäter närvaron och mängden gaser som släpps ut, till exempel av lösningsmedel, rök och mänsklig andedräkt. TVOC-värdet ger ett allmänt index baserat på den totala summan av dessa gaser enligt definitionen av Umweltbundesamt agency (UBA). Luftkvalitetsinformationen kan till exempel användas för att avgöra om arbetsplatsen behöver bättre ventilation.

 • En period på 72 timmar rekommenderas för sensorn att stabiliseras på en ny plats. Sensorn måste också stabiliseras när enheten har stängts av under en längre tid.

Få åtkomst till historiska data för arbetsytor

Öppna kundvyn på https://admin.webex.com, gå till Arbetsytor och välj en arbetsyta.

Gå till Anvädningsmått i realtideller Miljömått i realtid och klicka på Visa information.

På den här sidan kan du växla mellan användningsmått och miljömått. Du kan välja mellan trender för de senaste 24 timmarna, 7 dagarna eller 30 dagarna i listrutan uppe till höger. Du kan även välja rådata för de senaste 2 timmarna. För temperaturdata kan du växla mellan Fahrenheit och Celsius.

I avsnittet Insikter visas den valda tidsperiodens genomsnittliga, lägsta och högsta värde. Den procentuella förändringen avser en jämförelse med föregående valda tidsperiod. Du kan också se genomsnittligt, lägsta och högsta värde för alla arbetsytor med samma rumstyp om du vill jämföra den aktuella arbetsytan med dem.

Om du hovrar över diagrammet kan du se detaljerad information om den specifika tidpunkten.

Du kan exportera informationen från diagrammet som en CSV-fil genom att klicka på nedladdningsikonen i det högra hörnet.

Trösklar för miljömått

Det finns färgkodade tröskelvärden för alla tre miljömått så att du enklare kan se hur värdena ligger.

Tröskelvärdena för temperatur, relativ luftfuktighet och ljudnivå baseras på global forskning och samarbeten med byggteknikföretag.


Du kan inte justera tröskelvärdena och de kan ändras med tiden.

Färgkoder för tröskelvärden:

 • Grön: Utmärkt eller bra

 • Gul: acceptabel

 • Röd: dålig

Nivåer som bedöms som utmärkta:

 • Temperatur: 21–25 grader Celsius/68–77 grader Fahrenheit

 • Relativ luftfuktighet: 30–60 %

 • Omgivningsbrus: 0–40 dBA

 • Luftkvalitet: TVOC-index < 2,99

Ändringar av de här värdena rapporteras var 5:e minut.