Информация за безопасността и производителността

Външни устройства

Препоръчваме Ви използването на качествени външни устройства, които са защитени срещу нежелани радиочестотни (RF) и звуковочестотни (AF) сигнали. Външните устройства включват Наушници, кабели и съединители.

В зависимост от качеството на тези устройства и тяхната близост до други устройства, като мобилни телефони или радиостанции за двустранна връзка, може все пак да се появят звукови смущения. В такива случаи Ви препоръчваме да извършите едно или няколко от следните действия:

  • Отдалечете външното устройство от източника на радио или звукови сигнали.

  • Прекарайте кабелите на външното устройство по-далеч от източника на радио или звукови сигнали.

  • Използвайте защитени кабели за външното устройство или използвайте кабели с по-добра защита и съединител.

  • Скъсете кабела на външното устройство.

  • Поставете ферити или други подобни устройства на кабелите на външното устройство.

Cisco не може да гарантира работата на външни устройства, кабели и съединители.

В държави от Европейския съюз използвайте само външни високоговорители, микрофони и Наушници, които са в пълно съответствие с Директивата за електромагнитна съвместимост [89/336/EC].

Предупреждение за UL

LAN/Ethernet кабелът или други кабели към устройството не трябва да излизат извън сградата.

Устройството е аксесоар и използва с UL Listed продукт Webex Desk Hub, моля, свържете се с Cisco за допълнителна информация.

Ако използвате устройството с външен монитор, мониторът не трябва да надвишава 6,84 kg или рискувате нараняване.

Етикет на продукта

Етикетът на продукта се намира върху повърхността на клипса за камера.

Декларации за съответствие за Европейския съюз

Маркировката

Към оборудването и опаковката е прикрепено следното СЕ обозначение.

Емблема СЕ

Информация за съответствие за Япония

VCCI Съответствие за клас B оборудване VCCI лого

Декларации за съответствие с FCC

Федералната комисия по далекосъобщенията изисква декларации за съвместимост за следните:

Изявление на FCC част 15.19

Това устройство съответства на част 15 от Правилника на FCC. Операцията е предмет на следните две условия: (1) Това устройство не може да причини вредни смущения и (2) това устройство трябва да приеме всички получени смущения, включително смущения, които могат да причинят нежелана работа.

Изявление на FCC част 15.21

Промени или модификации, които не са изрично одобрени от страната, която носи отговорност за съвместимостта, може да анулират разрешението на потребителя да работи с оборудването.

FCC приемници и цифрово изявление клас B

Този продукт е тестван, като е установено, че съответства на спецификациите за цифрово устройство от клас Б съгласно част 15 от правилника на ФКД. Тези ограничения имат за цел да осигурят разумна защита срещу вредни смущения при инсталиране в жилищни помещения. Настоящото оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и ако не е инсталирано и използвано в съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения на радиокомуникациите. Няма гаранция обаче, че в конкретна инсталация няма да се появят смущения.

Ако това оборудване причинява вредни смущения при приемането на радиосигнал или телевизионен сигнал, което може да бъде определено чрез изключване и включване на оборудването, на потребителя се препоръчва да опита да отстрани смущенията, като използва една или повече от следните мерки:

  • Да пренасочи или премести антената на приемника

  • Да увеличи разстоянието между оборудването или устройствата

  • Да свърже оборудването към стенен контакт, различен от този на приемника

  • Да се обърне към квалифициран радио/телевизионен техник за съдействие

Преглед на сигурността на продуктите на Cisco

Този продукт съдържа криптографски функции и е обект на законодателството на САЩ и на местните законодателства по отношение на вноса, износа, прехвърлянето и използването му. Доставката на криптографски продукти на Cisco не дава право на трето лице да внася, изнася, разпространява или използва шифроване. Вносителите, износителите, разпространителите и потребителите носят отговорност за спазването на законите на САЩ и съответната местна държава. С използването на този продукт вие се съгласявате да спазвате приложимите закони и разпоредби. Върнете този продукт незабавно, ако не сте съгласни или не можете да спазвате американските и местни закони.

Допълнителна информация по отношение на разпоредбите за износ на САЩ можете да намерите на https://www.bis.doc.gov/policiesandregulations/ear/index.htm.

Важна онлайн информация

Лицензионно споразумение с краен потребител

Лицензионното споразумение с краен потребител (ЛСКП) се намира тук: https://www.cisco.com/go/eula

Нормативна информация за съответствие и безопасност

Информацията за съответствие с нормативната уредба и безопасност (ИСНУБ) се намира тук:

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/Webex/Deskcamera/RCSI/rcsi-0162-book.pdf