Sikkerheds-og effektivitets oplysninger

Eksterne enheder

Vi anbefaler brug af eksterne enheder af god kvalitet, som er beskyttet mod uønsket radiofrekvens- og lydfrekvenssignaler (RF og AF). Eksterne enheder omfatter hovedtelefoner, kabler og stik.

Afhængigt af disse enheders kvalitet, og hvor tæt de befinder sig på andre enheder, som f.eks. mobiltelefoner eller tovejsradioer, kan der fortsat forekomme en vis støj. I disse tilfælde anbefaler vi, at du benytter dig af en eller flere af følgende fremgangsmåder:

  • Flyt den eksterne enhed væk fra kilden til RF- eller AF-signalerne.

  • Flyt den eksterne enheds kabler væk fra kilden til RF- eller AF-signalerne.

  • Brug afskærmede kabler til den eksterne enhed, eller brug kabler med en bedre afskærmning og et bedre stik.

  • Afkort længden på kablet til den eksterne enhed.

  • Anvend ferritkerner eller andre enheder på kablerne til den eksterne enhed.

Cisco kan ikke garantere ydeevnen for eksterne enheder, kabler og stik.

I EU-lande bør der kun bruges eksterne højttalere, mikrofoner og hovedsæt, der er i fuldstændig overensstemmelse med EMC-direktivet [89/336/EC].

UL-advarsel

LAN-/Ethernet-kablet eller andre kabler, der er sat i enheden, bør ikke forlænges til uden for bygningen.

Enheden er tilbehør og bruger med UL-listen, der er angivet Webex bord-Hub , kontakt Cisco for at få yderligere oplysninger.

Hvis du bruger enheden med en ekstern skærm, må skærmen ikke overstige 6,84 kg, eller du risikerer at få en personskade.

Produkt etiket

Produkt etiketten er placeret på kameraets multimedie flade.

EU-erklæringer om overensstemmelse for EU

CE-mærkning

Følgende CE-mærke er sat på udstyret og emballagen.

CE-logo

Overholdelses oplysninger for Japan

VCCI-overensstemmelse for klasse B udstyr VCCI-logo

FCC-overensstemmelseserklæringer

Federal Communications Commission kræver overholdelseserklæringer for følgende:

FCC del 15,19-sætning

Dette udstyr overholder afsnit 15 i FCC-reglerne. Udstyret må kun anvendes på følgende to betingelser: (1) denne enhed kan muligvis ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere alle modtagne interferens, herunder interferens, der kan medføre uønsket drift.

FCC del 15,21-sætning

Ændringer, som ikke udtrykkeligt er godkendt af den person, der er ansvarlig for overensstemmelsen, kan ugyldiggøre brugerens tilladelse til at benytte udstyret.

FCC-modtagere og klasse B-digital opgørelse

Dette produkt er blevet afprøvet og er i overensstemmelse med specifikationerne for en digital Klasse B-enhed i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er beregnet til at give en rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en privat installation. Dette udstyr genererer, anvender og kan udsende radiofrekvensenergi, og hvis udstyret ikke er installeret og anvendes i overensstemmelse med brugervejledningen, kan det medføre skadelig interferens for radiokommunikationen. Der gælder dog ingen garanti for, at der ikke vil opstå interferens med en bestemt type installation.

Hvis udstyret medfører skadelig interferens for radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan kontrolleres ved at slukke og tænde udstyret, anbefales brugeren at udbedre forholdene på en eller flere af følgende måder:

  • Drej modtagerantennen, eller placer den et andet sted

  • Sørg for større afstand mellem udstyret eller enhederne

  • Slut udstyret til en anden stikkontakt end den, som modtageren er tilsluttet.

  • Kontakt en forhandler eller en kvalificeret radio/tv-tekniker for at få hjælp.

Cisco-produktsikkerhed oversigt

Dette produkt indeholder kryptografiske funktioner og er underlagt amerikansk lovgivning samt den lokale lovgivning i andre lande, for så vidt angår import, eksport, overførsel og brug. Levering af Ciscos kryptografiske produkter medfører ikke, at tredjemand har tilladelse til at importere, eksportere, distribuere eller anvende kryptering. Det er importørernes, eksportørernes, distributørernes og brugernes eget ansvar at sørge for, at de amerikanske eller lokale regler overholdes. Ved at tage dette produkt i brug erklærer du dig indforstået med at overholde de gældende love og regler. Hvis du ikke kan overholde de amerikanske eller lokale regler, bedes du returnere produktet med det samme.

Yderligere oplysninger om amerikanske eksportregler kan findes på https://www.bis.doc.gov/policiesandregulations/ear/index.htm.