Informacje o bezpieczeństwie i wydajności

Urządzenia zewnętrzne

Zalecamy stosowanie urządzeń zewnętrznych dobrej jakości, ekranowanych przed niepożądanymi sygnałami o częstotliwościach radiowych (RF) i akustycznych (AF). Do urządzeń zewnętrznych należą zestawy słuchawkowe, kable i złącza.

Zależnie od jakości tych urządzeń i ich odległości od innych urządzeń, np. telefonów komórkowych lub krótkofalówek, mogą występować pewne zakłócenia. W takich przypadkach zalecamy podjęcie co najmniej jednego z następujących działań:

  • Oddal zewnętrzne urządzenie od źródeł sygnałów RF lub AF.

  • Poprowadź przewody zewnętrznego urządzenia z dala od źródeł sygnałów RF lub AF.

  • Do podłączenia urządzenia zewnętrznego zastosuj przewody ekranowane lub przewody z lepszym ekranem i złączem.

  • Zastosuj krótszy przewód do podłączenia urządzenia zewnętrznego.

  • Zastosuj ferryty lub podobne urządzenia na przewodach urządzenia zewnętrznego.

Firma Cisco nie udziela gwarancji na jakość działania urządzeń zewnętrznych, kabli ani złączy.

W krajach Unii Europejskiej stosuj jedynie takie zewnętrzne głośniki, mikrofony i zestawy słuchawkowe, które w pełni odpowiadają Dyrektywie EMC [89/336/EC].

Ostrzeżenie UL

Kabel Ethernet/sieci LAN lub inne kable dołączone do urządzenia nie powinny wychodzić poza budynek.

Urządzenie służy do obsługi i korzystania z produktu UL Webex biurkowego o numerze zbiorczym, należy skontaktować się z firmą Cisco w celu uzyskania dalszych informacji.

Jeśli urządzenie jest używane z monitorem zewnętrznym, monitor nie powinien przekraczać 6,84 kg. W przeciwrnym razie może wystąpić ryzyko kontuzji.

Etykieta produktu

Etykieta produktu znajduje się na powierzchni klipsa kamery.

Oświadczenie o zgodności dla Unii Europejskiej

Oznakowanie CE

Następujący znak CE jest przymocowany do sprzętu i opakowania.

Logo CE

Informacje o zgodności dla Japonii

VCCI zgodność dla sprzętu klasy B VCCI logo

FCC, oświadczenia zgodności

Amerykańska Federalna Komisja Łączności (ang. Federal Communications Commission, FCC) wymaga oświadczenia o zgodności produktu z następującymi przepisami:

Oświadczenie o deklaracji FCC Part 15,19

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Pracę przedmiotowego urządzenia definiują dwa poniższe warunki: (1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń, a (2) urządzenie musi akceptować wszelkie odebrane zakłócenia, włączając w to zakłócenia, które mogą spowodować niepożądane działanie.

Oświadczenie o deklaracji FCC Part 15,21

Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do obsługi urządzenia.

Deklaracje odbioru i elektronicznego oświadczenia klasy B

Produkt ten przetestowano z wynikiem pozytywnym pod kątem spełniania wymagań stawianych urządzeniom cyfrowym klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów komisji FCC. Ograniczenia mają na celu zapewnienie stosownej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w środowisku zamieszkanym. Urządzenie wytwarza, użytkuje i może emitować energię fal radiowych, które mogą powodować szkodliwe zakłócenia komunikacji radiowej, jeśli instalacja i eksploatacja urządzenia nie będą się odbywać zgodnie z instrukcją. Nie wyklucza się jednak, że w wypadku konkretnej instalacji zakłócenia takie wystąpią.

Jeśli urządzenie powoduje zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można sprawdzić, wyłączając i włączając urządzenie, należy podjąć próbę wyeliminowania tych zakłóceń poprzez zastosowanie następujących środków zaradczych:

  • Obrócenie lub przeniesienie anteny odbiorczej.

  • Zwiększenie odległości między urządzeniem a innymi urządzeniami.

  • Podłączenie urządzenia do innego gniazdka sieci elektrycznej niż odbiornik.

  • Zwrócenie się o pomoc do sprzedawcy lub doświadczonego technika radiowo-telewizyjnego.

Omówienie zabezpieczeń produktu Cisco

Niniejszy produkt zawiera funkcje kryptograficzne i podlega przepisom Stanów Zjednoczonych oraz krajowym przepisom lokalnym regulującym kwestie importu, eksportu, przekazywania oraz użytkowania. Dostarczenie produktów Cisco zawierających funkcje kryptograficzne nie oznacza upoważnienia podmiotu niezależnego do importu, eksportu, dystrybucji lub użytkowania szyfrowania. Odpowiedzialność za zgodność swojego postępowania z lokalnym prawem krajowym oraz prawem Stanów Zjednoczonych ponoszą importerzy, eksporterzy, dystrybutorzy oraz użytkownicy. Korzystając z niniejszego produktu, użytkownik zgadza się postępować zgodnie z odpowiednimi regulacjami i przepisami prawa. W przypadku braku możliwości zastosowania się do przepisów prawnych lokalnego prawa krajowego oraz przepisów prawnych Stanów Zjednoczonych niniejszy produkt należy niezwłocznie zwrócić.

Dodatkowe informacje na temat amerykańskiego ustawodawstwa eksportowego można znaleźć pod adresem https://www.bis.doc.gov/policiesandregulations/ear/index.htm.