Information om säkerhet och prestanda

Externa enheter

Vi rekommenderar att du använder externa enheter av hög kvalitet som är avskärmade mot oönskade radiofrekvens- och tonfrekvenssignaler (RF respektive AF). Externa enheter kan vara headset, kablar och kontakter.

Beroende på enheternas kvalitet och närheten till andra enheter, till exempel mobiltelefoner eller radiosändare/-mottagare, kan vissa störningar förekomma. I dessa fall rekommenderar vi att du vidtar en eller flera av dessa åtgärder:

  • Flytta bort den externa enheten från källan till radio- eller tonsignalerna.

  • Led bort den externa enhetens kablar från källan till radio- eller tonsignalerna.

  • Använd skärmade kablar till den externa enheten eller kablar med bättre avskärmning och kontakt.

  • Minska längden på kabeln till den externa enheten.

  • Använd ferrit eller liknande till den externa enhetens kablar.

Cisco kan inte garantera prestandan för externa enheter, kablar och kontakter.

Använd endast externa högtalare, mikrofoner och headset som uppfyller EMC-direktivet [89/336/EC] inom EU.

UL-varning

LAN/Ethernet-kabeln eller andra kablar som är kopplade till enheten får inte förlängas och användas utanför byggnaden.

Enheten är ett tillbehör och använder med UL-listad produkt Webex Desk Hub, vänligen kontakta Cisco för ytterligare information.

Om du använder enheten med en extern bildskärm ska bildskärmen inte överstiga 6,84 kg annars riskerar du personskada.

Produktetikett

Produktetiketten sitter på kameraklämmans yta.

Efterlevnadsförklaringar för Europeiska unionen

CE-märkning

Följande CE-märkning finns på utrustningen och förpackningen.

CE-logotyp

Information om regelefterlevnad för Japan

VCCI-överensstämmelse för klass B-utrustning VCCI-logotyp

FCC-efterlevnadsförklaringar

FCC (Federal Communications Commission) kräver Intyg om regelefterlevnad av följande:

FCC del 15.19 uttalande

Den här utrustningen uppfyller kraven i Kapitel 15 i FCC:s regelverk. Användningen sker på följande två villkor: (1) Denna anordning får inte orsaka skadliga störningar, och (2) denna anordning måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift.

FCC del 15.21 uttalande

Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen har godkänts av den part som ansvarar för regeluppfyllelsen kan förverka användarens rätt att använda utrustningen.

FCC-mottagare och digitalt uttalande av klass B

Den här produkten har testats och uppfyller specifikationerna för en digital enhet, klass B, i enlighet med Kapitel 15 i FCC:s regelverk (Federal Communications Commission). De här gränsvärdena är utformade för att tillhandahålla ett rimligt skydd mot skadliga störningar för en installation i ett bostadsområde. Utrustningen genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan orsaka störningar i radiokommunikation om den inte installeras och används enligt instruktionerna. Det kan emellertid inte garanteras att störningar inte kommer att inträffa i vissa fall.

Om utrustningen orsakar skadlig störning i radio- eller TV-mottagning, vilket avgörs genom att stänga av och slå på utrustningen, kan du försöka åtgärda störningarna på ett eller flera av följande sätt:

  • Ändra mottagarantennens riktning eller placering.

  • Öka avståndet mellan utrustningen och enheterna.

  • Anslut utrustningen till ett annat uttag än mottagarens.

  • Rådgör med säljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker.

Ciscos produktsäkerhetsöversikt

Den här produkten innehåller kryptografiska funktioner och lyder under USA:s och det lokala landets lagar rörande import, export, överföring och användning. Leverans av kryptografiska produkter från Cisco innebär inte ett godkännande för tredje part att importera, exportera, distribuera eller använda kryptering. Importörer, exportörer, distributörer och användare ansvarar för att USA:s och det lokala landets lagar följs. Genom att använda den här produkten förbinder du dig att följa tillämpliga lagar och regleringar. Om du inte kan följa USA:s och lokala lagar skall du omedelbart returnera produkten.

Mer information om exportregler i USA finns på http://www.bis.doc.gov/policiesandregulations/ear/index.htm.