Informace o bezpečnosti a výkonu

Výpadek napájení

Přístup ke službě tísňového volání pomocí telefonu je závislý na napájení telefonu. Pokud dojde k přerušení napájení, nejsou možná ani běžná ani tísňová volání, dokud není napájení obnoveno. Dojde-li k výpadku nebo přerušení napájení, bude možná zapotřebí zařízení resetovat nebo jej znovu nakonfigurovat, než budete moci opět telefonovat na běžná nebo tísňová čísla.

Externí zařízení

Doporučujeme používat kvalitní externí zařízení, která jsou odstíněna proti nežádoucím signálům rádiové frekvence (RF) a zvukové frekvence (AF). Mezi externí zařízení se řadí náhlavní soupravy, kabely a konektory.

V závislosti na kvalitě těchto zařízení a jejich vzdálenosti od ostatních zařízení, například mobilních telefonů nebo obousměrných vysílaček, se mohou objevit rušivé zvuky. V takovém případě doporučujeme provést jeden nebo více následujících postupů:

 • Přesuňte externí zařízení dál od zdroje rádiového nebo zvukového signálu.

 • Veďte kabely externího zařízení dál od zdroje rádiového nebo zvukového signálu.

 • Použijte pro externí zařízení stíněné kabely nebo kabely s kvalitnějším stíněním a konektory.

 • Použijte kratší kabel k externímu zařízení.

 • Připojte ke kabelům externího zařízení ferity nebo podobná zařízení.

Společnost Cisco nemůže zaručit správnou funkci externích zařízení, kabelů a konektorů.


V zemích Evropské unie používejte pouze externí reproduktory, mikrofony a náhlavní soupravy, které zcela vyhovují směrnici EMC [89/336/EC].

Způsoby napájení telefonu

Telefon lze napájet jedním z těchto způsobů:

 • Používejte napájecí adaptér dodaný s telefonem.

Pokud si nejste jisti, zda síť podporuje funkci PoE, zeptejte se správce sítě.

Chování telefonu v době silného síťového provozu

 • Administrativní činnosti, jako je skenování vnitřních portů nebo skenování zabezpečení.

 • Útoky na síť, jako je útok typu DoS (odepření služby).

UL upozornění

Ethernetový/LAN kabel či jiný kabel připojený k zařízení nesmí být veden mimo budovu.

Štítek produktu

Prohlášení o shodě

Prohlášení o shodě pro Evropskou unii

Značka CE

Na zařízeních a obalovém materiálu se nachází následující značka CE.

Logo CE

Prohlášení o shodě pro Kanadu

Toto zařízení splňuje standard(y) RSS pro licenční výjimku kanadského ministerstva průmyslu (Industry Canada). Provoz zařízení je možný za následujících dvou podmínek: 1) Toto zařízení nesmí způsobovat rušení. 2) Toto zařízení musí přijímat veškeré rušení, včetně toho, které může mít nežádoucí vliv na jeho chod. Při použití tohoto telefonu nemusí být zajištěno soukromí komunikace.

Tento produkt splňuje příslušné technické údaje kanadského ministerstva Innovation, Science and Economic Development Canada.

Avis de Conformité Canadien

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence RSS d’Industry Canada. Le fonctionnement de cet appareil est soumis à deux conditions : (1) ce périphérique ne doit pas causer d'interférence et (2) ce périphérique doit supporter les interférences, y compris celles susceptibles d'entraîner un fonctionnement non souhaitable de l'appareil. La protection des communications ne peut pas être assurée lors de l'utilisation de ce téléphone.

Le présent produit est conforme aux spécifications techniques applicables d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Prohlášení o souladu s bezpečnostními požadavky FCC

Federální komise pro komunikace Spojených států amerických (FCC) vyžaduje následující prohlášení o shodě:

Prohlášení FCC, část 15.21

Změny nebo úpravy, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za dodržení předpisů, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozování zařízení.

Prohlášení FCC o působení vysokofrekvenčního záření

Toto zařízení splňuje limity vyzařování podle normy FCC stanovené pro nekontrolované prostředí. Koncoví uživatelé musí dodržovat zvláštní provozní pokyny, aby dodrželi podmínky působení vysokofrekvenčního vyzařování. Tento vysílač musí být umístěn nejméně 20 cm od uživatele a nesmí být umístěn ani používán na stejném místě jako jiná anténa nebo vysílač.

Prohlášení FCC o přijímačích a digitálních zařízeních třídy B

Tento produkt byl testován a bylo shledáno, že splňuje specifikace digitálního zařízení třídy B podle odstavce 15 pravidel FCC. Tato omezení jsou navržena za účelem zajištění přiměřené ochrany proti škodlivému rušení instalací v obytných oblastech. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční vlnění, a není-li instalováno a používáno podle pokynů, může způsobit nežádoucí rušení rádiové komunikace. Nelze však zaručit, že při konkrétní instalaci rušení způsobovat nebude.

Pokud toto zařízení způsobuje nežádoucí rušení rádiového nebo televizního příjmu, což lze ověřit jeho vypnutím a zapnutím, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení odstranit pomocí jednoho nebo několika z následujících opatření:

 • Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.

 • Zvyšte vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.

 • Zapojte zařízení do elektrické zásuvky v jiném okruhu, než je ten, k němuž je připojen přijímač.

 • Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného radiotechnika či televizního technika.

Přehled zabezpečení produktů Cisco

Tento produkt obsahuje kryptografické funkce a vztahují se na něj zákony Spojených států amerických a zákony ve vaší zemi upravující dovoz, vývoz, převod a používání produktů tohoto typu. Dodání kryptografických produktů společnosti Cisco neznamená, že je autorita třetí strany oprávněna dovážet, vyvážet, distribuovat nebo používat šifrování. Za dodržování zákonů Spojených států amerických a místních zákonů odpovídají dovozci, vývozci, distributoři a uživatelé. Použitím tohoto produktu souhlasíte s dodržováním platných zákonů a předpisů. Nemůžete-li dodržet zákony Spojených států nebo místní zákony, ihned tento produkt vraťte.

Další informace týkající se vývozních předpisů USA naleznete na adrese https://www.bis.doc.gov/policiesandregulations/ear/index.htm.

Důležité informace online

Licenční smlouva s koncovým uživatelem

Licenční smlouvu s koncovým uživatelem (EULA) naleznete na následující adrese: https://www.cisco.com/go/eula

Shoda s předpisy a bezpečnostní informace

Informace o bezpečnosti a shodě s předpisy naleznete na následující adrese: